Olet täällä

Valmistuneet puukerrostalot 2020

Tällä sivulla esitellään lyhyesti Puuinfon tiedossa olevia Suomeen valmistuneita puukerrostaloja. Kaikkiaan 27 paikkakunnalla on asuinpuukerrostaloja yhteensä 90 kappaletta, joissa on yhteensä 2612 asuntoa. Lisäksi on valmistunut 4 toimistopuukerrostaloa. 

Kohteita on esitelty lyhyesti alla. 

Kohde-esittelyt tulostusversiona

Puukerrostalo on ainakin osaltaan yli kaksikerroksinen rakennus, jonka kantava runko ja julkisivut ovat pääosin puuta. 

Lukuja ja laskelmia

Tutustu myös julkaisuun Suomalainen puukerrostalohankekanta

 


Asuinpuukerrostalot

Työpaikkarakennukset


KIINTEISTÖ OY YLÖJÄRVEN VUOKRATALOT

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Lehmustanhua 1, 33480 Ylöjärvi
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 465 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 19
 • Rakennukset: Kolme 2-3 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 1996

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Ylöjärven kunta
 • Rakennusliike: Skanska SIsä-Suomi Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ARKVE Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy

YHTEYSHENKILÖ

 • Jussi Vepsäläinen, Arkkitehti, Arkkitehtitoimisto ARKVE Oy, puh. 0400 405 098

Ylöjärven puukerrostalot rakennettiin 1995 - 1996 loivaan pohjoisrinteeseen Ylöjärven asuntomessualueelle Tampereen läheisyyteen. Kohde koostuu kahdesta 3-kerroksisesta ja yhdestä 2-kerroksisesta sivukäytävällisestä ja harjakattoisesta asuinrakennuksesta. Ylöjärven kunta rakennutti kohteen vuokra-asunnoiksi. Rakennusten rakennusfysikaalisia ääni-, palo- ja kosteuskysymyksiä tutkittiin suunnittelun kuluessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

Rakennusten pystyrunko muodostuu viilupuisista pilareista ja palkeista, joiden kantavat linjat ovat rakennuksen päädyissä ja huoneistojen välisten seinien kohdilla. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on puurakenteinen tuulettuva ryömintätilallinen alapohja. Kolmikerroksisten rakennusten alapohjat ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja. Välipohjien kantavina rakenteina ovat kertopuiset ripalaatat. Pyykinpesukoneita varten on rakennusrunkoon tehty erilliset teräsristikkotornit, joihin on valettu pyykinpesukonealustoiksi teräsbetonilaatat. Pääosa julkisivuista on puuverhoiltuja. Sivukäytävien ja porrashuoneiden seinäpinnat ovat sementtilastulevyä. Rakennusten jäykistys on hoidettu metallisten vinositeiden avulla. Kaikki kantavan rungon osat esivalmistettiin tehtaalla. Julkisivurakenteet, kevyet väliseinät ja muut viimeistelytyöt tehtiin työmaalla. Rakennuksen julkisivut on varustettu kerroksittain vaakasuuntaisin peltisin palokatkoin. Räystäät on rakennettu tiiviiksi ja ullakon tuuletus on hoidettu julkisivuun sijoitettujen palopeltiventtiileiden avulla.

Ylöjärven puukerrostalojen kattoratkaisu on omaperäinen: katon harja on asetettu rakennusrungon lyhyemmän sivun suuntaisesti, jolloin kattolappeet jäävät pitkiksi ja loiviksi. Rakennusmassat hakevat kerrostalojen ja pientalojen välimuotoa. Rakennusten julkisivupintojen detaljointi on niukkaa, mitä korostaa yhden vaakalaudoitustyypin ja yhden perusvärin käyttö julkisivulaudoituksissa. Rakennusten aukotus on selväpiirteistä, ja ikkuna-aukkojen jakopuitteet antavat ikkunakentille kauniit suhteet. Puujulkisivujen vaakasuuntaiset palokatkoulokkeet on sijoitettu välipohjien kohdille. Ylöjärven puukerrostaloissa parhainta antia ovat väljät parvekkeet keventävine puuritiläaiheineen.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/1996


KIINTEISTÖ OY VIIKINMANSIO

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Koetilankuja 2, 00710 Helsinki
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 5 833 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 65 asuntoa
 • Rakennukset: Seitsemän 2-4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 1997

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Helsingin yliopisto
 • Rakennusliikkeet: Rakennusliike S. Horttanainen Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Mauri Mäki-Marttunen Ky
 • Rakennesuunnittelu: Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy

YHTEYSHENKILÖ

Viikin puukerrostalot on rakennettu Viikin ekologisen rakentamisen koealueelle Helsinkiin. Kohde koostuu seitsemästä lamellitalotyyppisestä asuinrakennuksesta, joista neljä on 2-kerroksista, kaksi 3-kerroksista ja yksi 4-kerroksinen. Viikin puukerrostaloista järjestettiin puurakentamisen teknologiaohjelman kuluessa kaksivaiheinen suunnittelu-, tuotekehitys- ja toteutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena oli löytää kilpailualueelle arkkitehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoinen suunnitelma, jossa puun ominaisuuksia on hyödynnetty innovatiivisella tavalla. Kilpailun molemmat vaiheet käytiin vuoden 1995 aikana. Jokaiseen kilpailuun osallistuneeseen tarjousryhmään kuuluivat urakoitsija, arkkitehti ja rakennesuunnittelija. Monessa ryhmässä oli mukana myös puuntoimittajayritys. Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa rakennusten runko- ja ulkoseinäjärjestelmänä käytettiin kantavia suurelementtejä. Rakennukset valmistuivat Helsingin yliopiston henkilökunnan työsuhdeasunnoiksi.

Rakennukset on perustettu teräsbetonisten tukipaalujen varaan, koska kantava maapohja on noin 10 - 20 m:n syvyydessä. Alapohjat ovat ryömintätilallisia tuulettuvia alapohjia, joiden kantavana vaakarakenteena ovat teräsbetoniset ontelolaatat. Rakennusten kantavista seinistä muodostettu pystyrunko, väli- ja yläpohjat sekä julkisivut ovat enimmäkseen puuta. Huoneistojen väliset seinät, ulkoseinät sekä väli- ja yläpohjat on rakennettu kantavista suurelementeistä. Ulkoseinäpaneloinnit on toimitettu tehtaalta valmiiksi maalattuina pienelementteinä. Vesikattorakenteet on muodostettu naulalevyristikoista kantavan yläpohjarakenteen päältä tukien. Rakennuksen jäykistys perustuu levyjäykistykseen. Rakennusten julkisivut on varustettu kerroksittain vaakasuuntaisin palokatkoulokkein. Ullakon tuuletus on hoidettu palopeltiventtiileiden avulla. Noin 10 % julkisivuista on verhottu sementtikuitulevyin.

Viikin puukerrostalot on sijoitettu Viikin pelloille siten, että 3- ja 4-kerroksiset pitkät rakennusmassat rajaavat pihaa ohikulkutiehen, ja pysäköintialueeseen päin ja muut pienemmät asuinrakennusmassat piharakennuksineen suuntautuvat viuhkamaisesti tonttia reunustavaa lampea kohti. Näin paikkaan muodostuu perinteisen maalaismiljöön henkeen suljettu pihapiiri, josta löytyy useita mielenkiintoisia, suojaisia ja aurinkoisia pihatiloja vaihtelevine näkymineen. Rakennukset ovat pääosin massaltaan suoralinjaisia ja kapearunkoisia. Harjakatot ovat tavallisesta poiketen toispuoleisia (= harjakaton ja pulpettikaton sekamuoto). Parvekkeet on sijoitettu rakennusrungon ulkopuolelle omalla pystyrungollaan seisoviksi siroiksi, sauvamaisiksi tornirakennelmiksi, jotka elävöittävät ja keventävät julkisivuja. Ikkuna-aukot on pääsääntöisesti sijoitettu kerroksittain päällekkäin samaan linjaan. Paikoin ikkuna-aukkokenttiä on korostettu ja koottu yhteen pystysuunnassa vaaleaa julkisivulaudoitusta tummempien julkisivulevyverhousten avulla. Rakennukset ovat moderneja, ja puupintojen tekstuuri on niukkaa. Pääväriltään rakennukset ovat vaaleita. Parvekkeissa, julkisivudetaljoinneissa ja -levyverhouksissa on käytetty tummempia värisävyjä. Kohteen detaljointi ja väritys on toteutettu vähäisillä keinoilla taitavasti siten, että rakennusten yleisilme on rikas. Rakennusten julkisivujen kerroksittaiset vanerista ja pellistä tehdyt palokatkoulokkeet on liitetty parveke- ja ikkuna-aukkojakoihin luontevasti.

Kohde on esitelty PUU-lehdissä 3/1997 ja 4/1998 sekä kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.


KIINTEISTÖ OY PUUKOTKA

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Sammonkatu 3, 90570 Oulu
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 2 190 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 33
 • Rakennukset: Kolme 3 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 1997

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Riihi-säätiö rs.
 • Rakennusliike: OU-RA Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston Puustudio
 • Rakennesuunnittelu: Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston Puustudio ja Rakentamistekniikan osasto

YHTEYSHENKILÖ

Oulun puukerrostalo sijaitsee Oulun kaupungin Kaijonharjun kaupunginosassa, ostoskeskuksen ja Pyykösjärven välisellä pienellä metsäalueella. Rakennus on luhtikäytävätalo, joka koostuu kolmesta luhtikäytäväsiltojen avulla toisiinsa kytketystä 3 -kerroksisesta pulpettikattoisesta ja hyvin kapearunkoisesta rakennusmassasta. Kohde on ollut osa Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan osastojen aloittamaa puurakentamisen tutkimushanketta. Kohteen suunnittelu aloitettiin keväällä 1995 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijoille järjestetyllä ideakilpailulla, jonka avulla haettiin ideoita ja arkkitehtonista perusratkaisua puukerrostalon varsinaista suunnittelua varten. Oulun puukerrostalon yksityiskohtaisessa suunnittelussa haluttiin tietoisesti kokeilla erilaisia ratkaisuja kuin Ylöjärven ja Viikin koerakennuskohteissa, jotta puukerrostalorakentaminen tulisi mahdollisimman laajalti tutkituksi.

Rakennuspaikan maaperä on routimatonta karkeaa hiekkaa. Rakennuksen A- ja C-osat on perustettu matalaperustuksena perusanturoiden varaan. Keskimmäiseen B-osaan on sijoitettu maanalainen kellarikerros. Kaikki alapohjat on tehty maanvaraisina teräsbetonilaattoina. Rakennuksen kantava runko on enimmäkseen puuta. Luhtikäytävät ovat betonitäytteisten teräsputkiprofiilien varaan nostettuja teräsbetonielementtejä. Kantavina pystyrakenteina toimivat ulkoseinät, joiden jäykistys perustuu levyjäykistykseen. Välipohjat ovat puu- ja levyrakenteisia elementtejä ja osin puu-betoni-liittolaattaelementtejä. Yläpohjat ovat ristikkorakenteisia. Rakennus on tehty paikalla rakentaen platform -tekniikalla, ja rungon puutavara on pääosin pre-cut -periaatteen mukaisesti valmiiksi katkottua. Kaikki julkisivut ovat puisia, ja ne on verhottu sekä pysty- että vaakasuuntaisin laudoituksin ja osin vanerilevyin. Lisäksi luhtikäytävän suojana on käytetty vaakasuuntaisia lankkusäleikköjä. Julkisivuissa ei ole useimmista maamme puukerrostalokohteista poiketen näkyviä vaakasuuntaisia palokatkoja, vaan palokatkoina on käytetty julkisivuverhouksen taustan tuuletusilmarakoon sijoitettuja koolauksia ja kuristusrimoja.

Oulun puukerrostalokohde on sijoitettu luontevasti kapealle metsäkaistaletontilleen siten, että parvekkeilta on näköalat Pyykösjärvelle. Ostoskeskuksen ja sen laajahkon pysäköintialueen puolelle on pihaa rajaamaan sijoitettu yksikerroksisia autokatoksia ja varastorakennuksia, jotka tuovat vastapainoa kolmikerroksisille asuinrakennuksille. Rakennusten mielenkiintoisempana julkisivupuolena voidaan pitää sisäpihan puolta, jossa luhtikäytäville tavanomainen hyllymäinen ilme on taitavasti vältetty vaakasuuntaisten luhtikäytäväsäleikköjen ja luhtikäytäviin liittyvien kaksikerroksisten varastorakennusten avulla. Rakennusten parvekkeet on sijoitettu julkisivusta ulostyöntyvien erkkereiden välisiin syvennyksiin siten, että ne ovat puolittain suojaisia ja puolittain julkisivuista ulospäin työntyviä noppamaisia osia. Ikkuna-aukotus on selkeää ja säännönmukaista, osin ikkuna-aukkokenttiä on korostettu vertikaalisuunnassa tummasävyisiksi maalatuilla vaneriverhouksilla. Ikkuna- ja oviaukkopielien detaljointi on niukkaa. Rakennusten päämassat ovat vaaleanharmaita, ja tehosteväreinä on käytetty julkisivuvaneriverhouksissa kirkkaan keltaisia ja vihreitä tehostevärejä.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/1997 sekä kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.


TUUSULAN HYRYLÄN PUUKERROSTALOT

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Pähkinämäentie 231 ja 235, 04300 Tuusula
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 3 622 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 46
 • Rakennukset: Kaksi 4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 1997

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Asoasunnot Oy / VVO Rakennuttaja Oy
 • Rakennusliike: Rakennusliike S. Horttanainen Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Mauri Mäki-Marttunen Ky
 • Rakennesuunnittelu: Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy

YHTEYSHENKILÖ 

Tuusulan puukerrostalot valmistuivat vuonna 1997 metsäiselle rinteelle Tuusulan moottoritien läheisyyteen, Hyrylään. Kohde koostuu kahdesta samanlaisesta nelikerroksisesta pistetalotyyppisestä, pulpettikattoisesta asuinkerrostalosta. Toinen taloista (Pähkinänmäentie 231) on asumisoikeustalo ja toinen (Pähkinänmäentie 235) vuokratalo. Pihojen reunaan Pähkinämäentien varteen on sijoitettu lisäksi neljä pitkää pulpettikattoista autokatosta.

Rakennusten runko perustuu kantaviin seiniin, jotka on toteutettu runkoelementteinä. Välipohjien kantavina osina ovat naulalevyristikkopalkit. Ylärinteen puolelta ensimmäinen kerros on pääosin maan alla. Rakennusten alapohjat ovat betonirakenteisia, yläpohjat ovat ristikkorakenteisia. Julkisivut ovat kokonaan puuverhoiltuja. Parvekkeiden pilarit ja palkit ovat liimapuuta. Rakennusten ulkoseinät, välipohjat ja yläpohjat on poikkeusluvalla toteutettu selluvillaeristeisinä. Rakennuksen julkisivut on varustettu kerroksittain vaakasuuntaisin peltisin palokatkoulokkein.

Tuusulan puukerrostalot edustavat pistetalotyyppiä, joiden syvärunkoisuus ja raskaus on onnistuneesti pystytty hävittämään rakennusmassoittelun porrastamisen ja parvekkeiden avulla. Rakennukset istuvat luontevasti rinteeseen, ja pihapiiriä rajaavat selkeästi Pähkinänmäen tien varteen sijoitetut kaarevat autokatokset. Rakennusten detaljointi on varsin perinteistä. Julkisivuja jakaa eri osiin kerroksittaiset palokatkoulokkeet. Rakennusten porrashuoneet hissiä kiertävine portaineen ovat tunnelmaltaan miellyttäviä.


RAISION ASUNTOMESSUJEN 1997 PUUKERROSTALOT

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Jerenpiha 2, 4 ja 6, 21120 Raisio
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 2 550 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 42
 • Rakennukset: Kolme 4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 1997

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Tarveasunnot Oy ja TA-Asumisoikeus Oy
 • Rakennusliike: Rakennusliike AAP Palmberg Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Mauri Mäki-Marttunen Ky
 • Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy

YHTEYSHENKILÖ

Raision puukerrostalot on rakennettu vuosina 1996 - 1997 jyrkkään itärinteeseen Raision asuntomessualueelle. Kohde koostuu kolmesta samankokoisesta nelikerroksisesta pistetalotyyppisestä asuinkerrostalosta. Kiinteistöistä yksi on asumisoikeustalo (Jerenpiha 2), yksi vuokratalo (Jerenpiha 4) ja yksi osaomistustalo (Jerenpiha 6).

Rakennusten pystyrunko perustuu levyjäykisteiseen kantavat seinät -järjestelmään. Seinät on toteutettu runkoelementteinä. Välipohjien kantavina osina ovat naulalevyristikkopalkit. Rakennusten ylärinteen puolelta betoninen ensimmäinen kerros on pääosin maan alla. Rakennusten alapohjat ovat betonirakenteisia ja yläpohjat ristikkorakenteisia. Parveketornien kantavat rungot ovat liimapuuta. Julkisivut ovat ensimmäisen kerroksen osalta betonirakenteisia ja muilta osin puuverhoiltuja. Rakennusten julkisivuissa on puusta tehdyt ja pellillä päällystetyt vaakasuuntaiset palokatkoulokkeet. Asuntojen parvekkeet on varustettu lattiaan sijoitetuilla poistumisluukuilla. 

Raision pistetalomaisille puukerrostaloille on omaperäistä niiden kattomuoto, joka on samanlainen toispuoleinen pulpettikaton ja harjakaton sekamuoto kuin Viikinmansion puukerrostalokohteessa. Rakennusmassat ovat suoralinjaisia, selkeitä ja pistetaloratkaisusta johtuen syvärunkoisia. Rakennukset on sijoitettu onnistuneesti jyrkkään rinteeseen Kaanaantien varteen siten, että ylärinteen eli sisäänkäyntijulkisivun puolelta rakennukset ovat 3 -kerroksisia ja alarinteen puolelta 4 -kerroksisia. Rakennusten porrashuoneet ovat keskikäytävämäisiä. Kullakin rakennuksella on oma selkeä perusvärinsä; vihreä, punainen ja sininen. Parvekkeissa ja julkisivudetaljoinnissa on kaikissa rakennuksissa käytetty valkoista sävyä. Ikkunat muodostavat julkisivuihin pystysuuntaisia kaistoja, joita on korostettu ikkunoiden välisillä valkoisiksi maalatuilla julkisivuvaneriverhouksilla. Julkisivujen vaakasuuntaisia palokatkoja on hävitetty onnistuneesti käyttämällä julkisivuissa säleikkö- ja kenttäaiheita erilaisine värityksineen. Parvekkeet ovat tilavia, ja niissä käytetyt puusäleikköaiheet onnistuneita.

Kohde on esitelty kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri.


ASUNTO OY PORVOON FREDRIKA

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Rauhankatu 23, 06100 Porvoo
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 371 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 19
 • Rakennukset: Yksi 2-3 -kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 1998

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Rakennusliike Porvoon Puurakennus, PPR Oy
 • Rakennusliike: Rakennusliike Porvoon Puurakennus, PPR Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Launos Oy
 • Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy

YHTEYSHENKILÖ

 • Aarne Launos, Arkkitehti, eläkkeellä, puh. 0400 304 695

Porvoon ensimmäinen puukerrostalokohde As Oy Porvoon Fredrika valmistui kesällä 1998 Porvoon keskusta-alueelle torin läheisyyteen. Kohde koostuu yhdestä kolmikerroksisesta lamellitalotyyppisestä asuinkerrostalosta, jonka kattomuotona on harjakatto. Kohteen perustajaurakoitsijana on ollut rakennusliike Porvoon puurakennus PPR Oy. Asunnot ovat vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

Rakennuksen pystyrunko perustuu kantaviin puuseiniin, jotka on toteutettu runkoelementteinä. Väli- ja yläpohjien kantavina osina ovat naulalevyristikot. Väli- ja yläpohjat sekä ulkoseinät ovat kaikki selluvillaeristeisiä. Rakennuksen maanpäälliset kerrokset ovat puurakenteisia. Kellarikerros on teräsbetonia. Parvekkeiden kantavat osat ovat terästä. Kohteen pysäköintipaikat on sijoitettu osittain rakennuksen alapuoliseen kellarikerrokseen ja osittain pihan alle teräsbetonikannen alle. Rakennuksen julkisivut on varustettu kerroksittain vaakasuuntaisin, pellillä päällystetyin vanerisin palokatkoulokkein.

Asunto Oy Porvoon Fredrika edustaa onnistuneesti vanhan empirepuukaupunginosan täydennysrakentamista. Rakennus istuu luontevasti ahtaalle tontille. Pysäköintihallin sijoittaminen rakennuksen kellarikerrokseen on kaavallisesti perusteltu ratkaisu. Rakennuksen yleisilme on saatu hienovaraisesti detaljoiduksi varsin vähäeleisin keinoin. Rakennuksen pitkän koillisjulkisivun massoittelu on hyvin pelkistettyä. Lounaisjulkisivua keventävät ja rikastuttavat onnistuneesti asuntojen parvekkeet. 


ASUNTO OY PORVOON ALEKSANTERINKATU 29

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Aleksanterinkatu 29, 06100 Porvoo
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 2 498 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 24
 • Rakennukset: Yksi 4 -kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 1999

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Asuntosäätiö
 • Rakennusliike: Rakennusliike Porvoon Puurakennus, PPR Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Launos Oy
 • Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                                             

 • Aarne Launos, Arkkitehti, eläkkeellä, puh. 0400 304 695

Porvoon toinen puukerrostalokohde on kesällä 1999 valmistunut nelikerroksinen lamellitalo, Asunto Oy Porvoon Aleksanterinkatu 29. Asuntojen lukumäärä on 24, ja rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee lisäksi elintarvikemyymälä. Ensimmäinen kerros on betonirakenteinen. Asunnot ovat vapaarahoitteisia omistusasuntoja.

As Oy Porvoon Aleksanterinkatu 29:n kantava runko perustuu levyjäykisteiseen kantavat seinät-järjestelmään. Seinät on toteutettu runkoelementteinä. Rakennuksen ensimmäinen kerros on kivirakenteinen, ja muut kerrokset ovat kokonaan puurunkoisia. Alapohjat ovat betonirakenteisia kantavia alapohjia. Kohteen yläpohjan kantavina osina ovat puuristikot. Välipohjien kantavina osina ovat ristikkopalkit. Kohteessa on käytetty eristeenä selluvillaa. Parveketornit ovat puurakenteisia. Julkisivujen palokatkoina on käytetty peltilistaa rakennuksen 1. ja 2. kerroksen välissä. Muissa kerroksissa ei ole palokatkoja, koska 1. kerros on kivirakenteinen.

Asunto Oy Porvoon Aleksanterinkatu 29 on mittakaavaltaan varsin massiivinen. Pihajulkisivultaan rakennuksessa on pienipiirteisyyttä ja rakennusmassaa miellyttävästi keventävää detaljointia. Parveketornit ja niihin liittyvät puuritilät tuovat rakennukselle lisäilmettä. Rakennuksen väritys on kauttaaltaan vaalean ruskean ja beigen sävyjä.


NAANTALIN PUUKERROSTALOT

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Myllykiventie 2 ja 4 sekä Käsityöläiskatu 11,21100 Naantali
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 4 080 k-m² (kerrostalot)
 • Asuntojen lukumäärä: 51
 • Rakennukset: Kolme 4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 2000

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: As Oy:t Naantalin Päivärusko, Aurinkorusko ja Iltarusko
 • Rakennusliike: Rakennusliike AAP Palmberg Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Mauri Mäki-Marttunen Ky
 • Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                               

Naantalin puukerrostalokohde koostuu kolmesta samankokoisesta nelikerroksisesta, pistetalotyyppisestä ja harjakattoisesta asuinkerrostalosta. Kaksi ensimmäistä taloa ovat valmistuneet kesällä 2000 ja viimeisin valmistui loppuvuodesta 2000. Talot ovat keskenään eri taloyhtiöitä. As Oy Naantalin Iltarusko sijaitsee osoitteessa Myllykiventie 4, ja sen asunnot ovat asumisoikeusasuntoja. As Oy Naantalin Päiväruskon osoite on Myllykiventie 2, ja sen asunnot ovat osaomistusasuntoja. Käsityöläiskatu 11:ssa sijaitsevan As Oy Naantalin Aurinkoruskon asunnot ovat omistusasuntoja. Asuntoja on yhteensä 51, kussakin rakennuksessa 17 kpl.

Rakennusten ensimmäiset kerrokset sekä alapohjat ovat betonirakenteisia. Ylempien kerrosten runko ja julkisivut ovat puuta. Myös parvekkeiden kantavat osat ovat puurakenteisia. Rakennusten toteutus perustui levyjäykisteiseen, kantavaseinäiseen platform -runkoon. Julkisivuissa ei ole käytetty näkyviä palokatkoja, vaan julkisivut on varustettu seinän ala- ja yläreunaan ulkoverhouksen taustan tuuletusrakoon sijoitetuilla teräsreikäpeltipalokatkoilla.

Naantalin puukerrostalot ovat erittäin näkyvällä paikalla kaupunkiin saavuttaessa. Rakennusten detaljointi ja värien käyttö on perinteistä. Perusväri on keltainen. Parvekkeet ja muut julkisivujen detaljit on käsitelty valkoisiksi. Sisäpihan puoleiset parvekejulkisivut ovat ulkoasultaan ilmeikkäitä ja rikaspiirteisiä. Kadun puoleiset julkisivut ovat umpinaisempia ja hillitympiä. Rakennusten porrashuoneiden eritasoratkaisut on tehty onnistuneesti, ja ne ovat tunnelmaltaan miellyttäviä.

 


OULUN PUU-LINNANMAAN PUUKERROSTALO

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Puulinnankatu 12, 90570 Oulu
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 994 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 14
 • Rakennukset: Yksi 3 -kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 2000

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: As Oy Linnanvouti
 • Rakennusliike: Skanska Pohjois-Suomi Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Oy
 • Rakennesuunnittelu: Arkins Oy

YHTEYSHENKILÖ 

Ouluun valmistui vuonna 2003 maamme ensimmäinen kokonainen moderni puukaupunkialue, Puu-Linnanmaa, joka on noin 12 hehtaarin laajuinen, 2−3-kerroksisten puukerrostalojen ja puisten pienkerrostalojen koerakentamisalue. Alueen kaavoitussuunnittelu tehtiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudiossa professori Jouni Koiso-Kanttilan johdolla. Hankkeen koordinaattorina toimi arkkitehti, TkT Markku Karjalainen. Kaikki alueen rakennukset ovat puujulkisivuisia ja pääsääntöisesti myös puurunkoisia. Alueen kokonaiskerrosala on noin 25 000 k-m2. Asuinrakennuksia alueen kuuteen kortteliin rakennettiin yhteensä 45, ja asuntoja niihin 308. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Oulussa, vastapäätä Oulun yliopiston päärakennusta ja Pohjoismaiden suurimman teknologiakylän läheisyydessä.

Puu-Linnanmaalla on kuitenkin vain yksi varsinainen puukerrostalon määritelmän täyttävä rakennus, eli vähintään kolmikerroksinen ja puujulkisivujen lisäksi myös puurunkoinen. Rakennus sijaitsee As oy Linnanvoudissa, korttelin 14/1 luoteiskulmassa. Siinä on 14 asuntoa ja sen on suunnitellut arkkitehti Kimmo Kuismanen. Kohde on valmistunut vuonna 2000. Rakennuksen ruko on toteutettu levyjäykisteisellä kantavat seinät -rakenteella. Välipohjissa on käytetty SEPA Oy:n puuristikko-betoni-liittolaattaratkaisua, joka todettiin erittäin hyväksi. Ristikkorakenne mahdollisti LVIS -asennusten vapaan sijoittelun välipohjissa. Rakennuksen alapohja ja hissikuilu ovat betonia.

Puu-Linanmaan suunnittelussa pyrittiin nykyaikaisen rakennustekniikan ja arkkitehtuurin keinoin luomaan asuinalue, jossa on vanhojen puukaupunkien kaltaisia ominaisuuksia, kuten tiivis inhimillinen mittakaava, rakennusten arkkitehtuurin hallittu vaihtelu, kapeat suljetut katutilat sekä katutilojen hierarkinen vaihtelu ja suojaisat asuinkortteleiden pihat. Tiiveys, suojaisuus ja tilanmuodostuksen rikkaus toteutuvat myös As Oy Linnanvoudin pihapiirissä, jossa rakennukset ja aidat rajaavat korttelin ulkolaitoja ja sisäpihoille on sijoitettu autokatoksia, varastoja ja muita piharakennuksia. Puu-Linnanmaan varsinainen puukerrostalo on L-kirjiamen muotoinen 2-3-kerroksinen asuinkerrostalo. L-kirjaimen toinen siipi on kolme- ja toinen kaksikerroksinen. Rakennus on harjakattoinen, kuten Puu-Linnanmaan kaikki muutkin rakennukset. Rakennus on värimaailmaltaan pääasiassa hyvin vaalea. Pääjulkisivumateriaali on keltaiseksi maalattu pystysuuntainen lautaseinä. Tämän lisäksi julkisivuja on elävöitetty oivallisesti erivärisillä ja -suuntaisilla lauta-, paneeli- ja levypinnoilla. Ikkunoiden ja ovien karmit, parvekkeiden kantavat rakenteet, kaiteet ja puusäleiköt sekä julkisivuissa olevia paneelikenttiä on maalattu valkoiseksi. Tehosteiksi tarkoitettuja lauta- ja levypintoja on väritetty räikeämmin mm. oranssilla, punaisella ja sinisellä. Pääosa parvekkeista sijaitsee rakennuksen etelälaidalla ja antaa puusäleikköineen eloa sisäpihan puoleiselle julkisivulle. Rakennuksen pohjoispuolen julkisivuun on haettu lisäilmettä puun tekstuurivaihteluiden lisäksi kahdella torniaihiolla. Varsinkin punaiseksi maalattu torni korostaa hienosti korttelin ja koko Puu-Linnanmaan luoteisnurkkaa.

Kohde on esitelty Puu-lehdessä 2/2003, kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustollaLue lisää kohteesta.


LAHDEN PUU-PAAVOLAN PUUKERROSTALOT

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Sepänkatu, 15150 Lahti
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 7 300 k-m² (kerrostalot)
 • Asuntojen lukumäärä: 74 (kerrostalot) + 15 (rivitalot)
 • Rakennukset: Neljä 4 -kerroksista puukerrostaloa ja kaksi 3 -kerroksista rivitaloa
 • Valmistumisvuosi: 1998, 2000, 2002 ja 2003

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: As Oy:t Lahden Pinja, Poppeli, Pyökki ja Salava
 • Rakennusliike: Rakennusliike Skanska Etelä-Suomi Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Pauli Lindström Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Asko Keronen, Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy ja Insinööritoimisto Konstru Oy

YHTEYSHENKILÖ

Lahden Puu-Paavola sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa. Hanke oli osa Lahden Kauppakamarin johtamaa Päijät-Hämeen puurakentamisen kehitysprojektia, johon osallistuu useita alueella toimivia yritysryhmiä. Puu-Paavola koostuu neljästä nelikerroksisesta puukerrostalosta ja kahdesta kolmikerroksisesta rivitalosta. Puukerrostaloista ensimmäinen, As Oy Lahden Pinja, valmistui keväällä 1998. Pinjassa on 19 asuntoa. Alueen toinen puukerrostalokohde, As Oy Lahden Poppeli, valmistui helmikuussa 2000 Pinjan eteläpuolelle. Poppelissa asuntoja on 21. Kolmas ja neljäs talo muodostavat As. Oy Lahden Seetrin ja sijaitsevat kerrostaloihin nähden Sepänkadun toisella puolen. Rivitaloina toteutettu Seetri koostuu 15 kolmikerroksisesta ja täten myös varsin suuresta asunnosta. 2000-luvun alussa Puu-Paavolaan valmistui vielä kolmas ja neljäs puukerrostalo, As. Oy Lahden Pyökki vuonna 2002 ja As. Oy Lahden Salava vuonna 2003. Pyökissä ja Salavassa on molemmissa 17 asuntoa. Ne sijaitsevat korttelin länsilaidalla.

Projektin yhteydessä kokeiltiin ns. Platform rakentamisjärjestelmää, ja kantavat rungot tehtiin elementtitekniikkaa hyväksi käyttäen. Kaikkien neljän kerrostalon alapohjat sekä ensimmäiset kerrokset ovat kantavilta osiltaan ja julkisivuiltaan betonirakenteisia ja muut kerrokset puurakenteisia. As Oy Pinjassa runkoratkaisu perustuu levyjäykisteisiin kantaviin seiniin. Poppelissa, Pyökissä ja Salavassa runkoratkaisu on puhdas kantavaseinäinen platform -toteutus. Ylä- ja välipohjien kantavina osina on Pinjassa, Pyökissä ja Salavassa naulalevyristikot. Poppelissa välipohjia kantavat massiivipuupalkit yläpohjan ollessa muiden tapaan naulalevyristikoin kannatettu.

Puu-Paavolan puukerrostalot ovat muotokieleltään, väritykseltään ja detaljeiltaan varsin samankaltaisia, vaikka alueella rakennettiinkin viittä eri tyyppiä parvekkeita sekä neljää eri tyyppiä portaita ja välipohjia. Kaikki neljä kerrostaloa ovat pistetalotyyppisiä ja massaltaan syvärunkoisia. Rakennusten pohjamuoto on tasasivuinen L, joka aukeaa nelikerroksisten porrashuoneiden suurten ikkunoiden kautta pihalle päin tehden porrashuoneista varsin valoisia. Porrashuoneiden sisätilojen miellyttävyyttä lisää myös runsas puunkäyttö. Puurakenteiset asuntoparvekkeet sijaitsevat osin rakennusten ulkoseinien syvennyksissä ja työntyvät osin rakennusrungosta ilmeikkäästi ulospäin. Parvekkeet ovat myös miellyttävän tilavia ja valoisia. Myös tavanomaisesta kerrostalorakentamisesta poikkeavat pystyjaolliset ikkunat vaikuttavat sisätiloissa kotoisilta. Rakennusten julkisivuissa on käytetty onnistuneesti erilaisia puutekstuureja, mikä antaa hyvän kuvan puun käyttömahdollisuuksista. Rakennusmassan perusväreinä on käytetty tumman punaista ja keltaista. Parvekkeet ja julkisivujen detaljiosat ovat väriltään puhtaan valkoisia. Puujulkisivujen voimakkaasti ulos työntyvät palokatkoulokkeet jakavat rakennukset kerroksittain eri osiin, mitä on lisäksi korostettu julkisivujen eri kerrosten värieroilla. Palokatkoulokkeet on sijoitettu oivaltavasti osaksi ikkunapenkkejä. Pinjan, Pyökin ja Salavan loivasti aaltoilevat pulpettikatot antavat rakennuksille lisää persoonallista ilmettä. Seetrin rivitaloissa aaltoilevaa kattoteemaa on viety vielä pidemmälle ja kattolappeita on yhden sijaan kaksi. Poppelissa on muista poiketen päädytty perinteisempään harjakattoon.

Kohde on esitelty PUU-lehdissä 2/1998 ja 2/2003 , kirjassa Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla.


VUOSAAREN KIINTEISTÖT OY OMENAMÄKI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Omenamäenkatu 3, 00990 Helsinki
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 12 165 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 131 asuntoa + ryhmäperhepäiväkoti
 • Rakennukset: Kolme 3-4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 2006

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT
 • Rakennusliike: SRV Westerlund Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy
 • Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Helsingin Omenamäen puukerrostalohanke käsittää kolme puurunkoista, 3–4-kerroksista asuinkerrostaloa sekä kolme suojeltua ja kunnostettua tiilistä varastorakennusta, joihin on sijoitettu osa yhteistiloista. Rakennuskohteen erityistavoitteena on ollut huoneistojen välisen ja sisäisen muunneltavuuden mahdollistava, peruskorjaussyklit huomioiva ja koko rakennuksen elinkaaren ajan toimiva puinen asuinkerrostalo. Talojen huoneistojakauma vaihtelee 33,5 m2:n yksiöstä 110 m2:n perheasuntoon. Hankkeen yhteydessä on kertynyt runsaasti kokemuksia erityisesti pientaloa suuremman kohteen puuelementtirakenteiden suunnittelusta, tuotannosta, asennuksesta ja työmaakäytännöistä. Elementointiin liittyvät kaupunkikuvalliset haasteet ovat myös vaatineet erityishuomiota.

Rakennusten pitkät sivut ja porraskäytävän seinät ovat kantavia, jolloin rakennuksen sisälle muodostuu suurimmillaan 6,2 x 23,4 m:n yhtenäinen tila. Tila voidaan jakaa erilaisiksi huoneistoiksi asuntojen välisten keveiden seinien paikkoja varioimalla. Rakennusten päissä on lisäksi alueet, joista voidaan erottaa tiloja eri huoneistolle. Ulkoseinät sekä osastoivat sisäseinät toteutettiin elementteinä, ja julkisivujen lauta- ja levyverhoukset tehtiin pääosin tehdasolosuhteissa. Välipohja on toteutettu puuristikko-betoni-liittorakenteena, mikä on mahdollistanut pitkät yhtenäiset jännevälit. Päällekkäisten asuntojen muuntojoustavuusalueilla sovellettiin arkkitehti Ahto Ollikaisen kehittämää puisten vaakarakenteiden erilliskannakointi -järjestelmää sekä uivan pintalattian rakennetta. Puukerrostalojen alla on betonirakenteinen autohalli. Myös porrashuoneet on tehty betonista, ja ne toimivat jäykistävinä rakenteina.

Rakennukset ovat L-kirjaimen muotoisia syvärunkoisia keskikäytävällisiä kerrostaloja. Julkisivuissa on käytetty hillitysti varioiden vaaka- ja pystyponttilautaa sekä maalattuja ulkoverhouslevyjä. Lautaverhousten päävärit ovat punainen ja musta. Ulkoverhouslevyistä osa on harmaita ja osa sinisiä. Julkisivun palokatkoja sekä muita julkisivupalon estäviä rakenteita on toteutettu rakennuksen eri osissa eri tavoin.

Kohde on esitelty PUU-lehdesä 4/2007 , Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla sekä kirjassa Kotina puinen kaupunkikylä. 


ASUNTO OY HEINOLAN PUUMERA

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Jauhokalliontie 2, 19110 Vierumäki
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 915 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 27
 • Rakennukset: Yksi 5 -kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 2011

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Versowood Oy, Rakennusliike Reponen Oy, Koskisen Oy ja Heinolan Kaupunki
 • Rakennusliike: Rakennusliike Reponen Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Vuorelma Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: Finnmap

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Heinolan Vierumäkeen 2011 valmistunut Asunto Oy Heinolan Puumera oli edelläkävijä Suomessa sekä rakennustekniikaltaan että energiataloudeltaan. Kyseessä on viisikerroksinen hybridipuukerrostalo, jonka välipohjissa on hyödynnetty uudenlaisten puurakenteiden lisäksi ohutta betonikerrosta ääni- ja värähtelyongelmien ratkaisemiseksi. Rakennus täyttää myös VTT:n määrittelemät passiivitalokriteerit ja on hiilijalanjäljeltään Suomen matalatasoisin kerrostalo. Vaikka rakennus on puurunkoinen ja passiivitalo, ei se rakennusliikkeen mukaan tullut sen kalliimmaksi kuin samaa luokkaa olevan betonitalon rakentaminen olisi tullut.

Puumera on hyvin pitkälti toteutettu tehtaalla valmiiksi rakennetuista elementeistä. Välipohjat, kantavat väliseinät, ulkoseinät ja yläpohja olivat kaikki valmiina elementteinä. Puumera on nimetty myös ns. hybridipuukerrostaloksi. Hybridirakenne tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että rakenteessa on yhdistetty perinteinen suurelementti ja liimapuurunko. Näin saatiin liimapuun kanto-ominaisuudet integroitua suurelementtiin. Kaikki osastoivat väliseinät ja julkisivuseinät on tehty tällä rakenteella. Rakennus on täysin levyjäykisteinen ilman jäykistävää betonista hissikuilua tai vastaavaa rakennetta. Suurelementtien lisäksi käytetyt kantavat palkit ovat kaikki normaalia liimapuuta. Huoneistojen väliset kantavat elementtiseinät ovat ristirunkoisia, mikä mahdollisti hyvän äänitekniikan. Välipohjat ovat puu-betoni-liittorakenteita, eli puuelementin päälle valettu 60 millimetriä paksu betonilaatta on sekin osa kantavaa rakennetta.

Suunnittelun lähtökohtana ollutta passiivitasovaatimus määritteli rakennuksen ulkoseinärakenteen paksuudeksi 270 millimetriä ja U-arvoksi 0,14. Lämmitysenergian arvioitu vuotuinen kulutus on 25 kWh/b-m², mikä tarkoittaa, että rakennus ei tarvitse varsinaista lämmitysjärjestelmää. Suurin osa tarvittavasta lämmöstä tulee ihmisistä, elektroniikasta ja kodinkoneista. Lisälämpönä kovimmilla pakkasilla käytetään tarvittaessa Versowoodin paikallisella tehtaalla puubiojätteestä tuotettua kaukolämpöä, joka on hyvin vähäpäästöistä. Lämmityksen tarvitsema energia tulee ilmanvaihtokoneesta vesikiertoiseen patterivastusjärjestelmään.

Puumera on arkkitehtuuriltaan rikas pulpettikattoinen pistetalo, jonka porrashuone sijaitsee ulkoseinää vasten talon pohjoispuolella saaden mukavasti luonnonvaloa. Rakennuksen julkisivuissa on käytetty 1. kerroksessa pääasiassa kapeaa tumman harmaata paneelia ja ylemmissä kerroksissa eri seinäpinnoissa vaihdellen vaalean ruskeaa tai valkoista vaakalaudoitusta. Rakennuksessa on käytetty myös maalattuja ulkoverhouslevyjä, joiden tehosteväriksi on valittu kirkkaan oranssi. Levyjä on käytetty lähinnä parvekkeiden sivuseinissä ja sisäänkäyntien yhteydessä. Rakennuksen ikkunat vaihtavat paikkaa kerroksittain tehden julkisivuista elävämpiä. Ikkunoita on paikoitellen tehostettu tummanharmailla paneelikentillä joko ikkunoiden alapuolella tai kahden ikkunan välissä. Etelän puoleista julkisivua peittävät kauttaaltaan asuntojen parvekkeet. Parvekkeissa on käytetty pystysuuntaisia puuritilöitä, jotka niin ikään vaihtavat kerroksittain paikkaa. Ne tuovat piristystä muuten helposti monotoniselta näyttävään parvekerivistöön.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 2/2010 sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla


VIIKIN LATOKARTANON PUUKERROSTALOKORTTELI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Von Daehnin katu 8 ja 12, 00790 Helsinki
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 6 300 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 104
 • Rakennukset: Viisi 3-4 -kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 2012

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
 • Rakennusliike: Peab Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto HMV Oy
 • Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Asko Keronen

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Helsinkiin, Viikin Latokartanoon valmistui kesällä 2012 tähän mennessä Suomen suurin 104 asuntoa käsittävä puukerrostalohanke. Metsä Wood Kerrostalojärjestelmään perustuvan puukerrostalokorttelin muodostaa viisi 3-4 -kerroksista taloa, joissa on yhteensä 6 300 kerrosalaneliömetriä. Asunto-osakeyhtiöitä on kaksi. Asunnoista 41 eli kaksi taloa kuuluu asunto-osakeyhtiö Mäntyyn ja 62 asuntoa eli kolme taloa Rauduskoivuun. Hanke oli osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.

Latokartanon puukerrostalot perustuvat Metsä Woodin Kerrostalojärjestelmään, joka sisältää kertopuu-rakenteisen pilari-palkkirungon, välipohjat, kattoelementit ja puuelementteinä toimitetut ulkoseinät. Lisäksi talojen parvekerakenteet ja aurinkolipat on tehty Kerto- ja liimapuurakenteisina. Metsä Woodin Kerrostalojärjestelmä on myös varsin kustannustehokas, sillä se mahdollistaa betonirakentamista ratkaisevasti nopeamman rakentamisaikataulun, vähentää työmaa-aikaista työtä ja minimoi materiaalihukan. Metsä Woodin Kerrostalojärjestelmää on kehitetty usean vuoden ajan rakennusalan johtavien asiantuntijoiden verkostona, ja puukerrostaloja on rakennettu järjestelmää hyödyntäen Suomen lisäksi muun muassa Saksaan, Ranskaan ja Italiaan. Viikissä haluttiin panosta myös energiatehokkuuteen ja pieneen hiilijalanjälkeen. Talojen elinaikainen hiilijalanjälki todettiin mittauksissa jopa 45 % pienemmäksi kuin keskiverrolla uudella betonirakenteisella kerrostalolla. Rakennukset ovat myös energiatehokkuudeltaan A-luokkaa.

Latokartanon puukerrostalokortteli on arkkitehtuuriltaan hyvin lämminhenkistä ja viihtyisää. Kerrostaloja on kahta eri tyyppiä, jotka ovat molemmat pistetalon eri variaatioita. Osassa rakennuksista on harjakatot ja osassa pulpettikatot. Harjakattojen harja on asetettu totutusta poiketen rakennusrungon lyhyemmän sivun suuntaisesti, jolloin kattolappeet jäävät pitkiksi ja loiviksi. Myös kohteet pulpettikatot on toteutettu hyvin loivina. Rakennusten julkisivuissa on käytetty näyttävää yli 30 senttimetriä leveää ja 42 millimetriä paksua Metsä Woodin Kuningaspaneelia, joka on valmistettu liimapuusta. Pisimmillään jopa 12 metriä pitkä julkisivupaneeli luo taloille harmonisen ja selkeän linjan. Paneeleissa on käytetty kahta eri ruskean sävyä seinäpinnasta riippuen. Myös parvekkeiden liimapuurakenteet jatkavat samaa puurakentamisen tuntua korostavaa värimaailmaa. Rakennuksissa on käytetty myös valkoisia ulkoverhouslevyjä, lähinnä ikkunoiden yhteydessä.

Hanketta on esitelty PUU-lehdessä 2/2011.


SEINÄJOEN LINTUVIITA 2

HANKETIEDOT
 • Sijainti: Lintuviita 2, 60150 Seinäjoki
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Kerrosalaneliömetrit: 3 100 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 50
 • Rakennukset: Yksi 6-kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 2013

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Lakea Oy
 • Rakennusliike: Rakennus K. Karhu Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto AT
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pertti Ruuskanen ja Stora Enso Building and Living

YHTEYSHENKILÖ

 • Nimi: Timo Mantila
 • Puhelinnumero: 050 581 8097
 • Sähköpostiosoite: info@lakea.fi

Seinäjoen Lintuviita 2 on Lakea Oy:n ja Stora Enso Building and Livingin yhdessä toteuttama kerrostalohanke Seinäjoella. Kohde on täydennysrakentamista ja rakennettiin pieneen puistikkoon Lintuviidan ja Kasperinviidan risteykseen. Kohde käsittää ensi vaiheessa yhden 6-kerroksisen puukerrostalon, joka perustuu Stora Enson CLT-pohjaiseen Urban MultiStorey -konseptiin. Rakennus on valmistunut joulukuussa 2013. Vireillä on lisäksi asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi toisen vaiheen rakentamisen samaan kortteliin.

Lintuviita 2 valmistui Lakea Kiinteistöt Oy:n omistukseen ja se rahoitettiin valtion korkotukilainoituksella. Rakennuksen väestönsuojan ja varastot sisältävä pohjakerros tehtiin betonista ja loput viisi kerrosta Stora Enson CLT-rakenteisista tilaelementeistä, jotka tehtiin Stora Enson Hartolan tehtaalla. Puulevyssä on pystytty minimoimaan perinteisen puurakentamisen ongelmat kuten painumat ja kutistuminen. Puurakentamisen riskirakenne, välipohja, on ratkaisussa tuulettuva ja toisaalta vettä pitävä. Esimerkiksi mahdollinen palonsammutusjärjestelmän aktivoitumisen aiheuttama vesi ei pääse välipohjarakenteeseen.

Rakennus oli valmistuessaan suurin CLT-tilaelementein toteutettu asuinkerrostalohanke koko Euroopassa.


KIINTEISTÖ OY TURUN PALVELUKOTI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Ruissalontie 19, 20200 Turku
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Palvelutalo
 • Kerrosalaneliömetrit: 3 000 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 54 (palveluasuntoa)
 • Rakennukset: Yksi 4-kerroksinen palvelutalo
 • Valmistumisvuosi: 2014

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Lakea Oy
 • Rakennusliike: NCC Rakennus Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy
 • Rakennesuunnittelu: KPM-Engineering

YHTEYSHENKILÖ

 • Nimi: Timo Mantila
 • Puhelinnumero: 050 581 8097
 • Sähköpostiosoite: info@lakea.fi

Kiinteistö Oy Turun palvelukoti on Lakea Oy:n on rakennuttama palvelutalo Turun Iso-Heikkilässä. Palvelutalo on nelikerroksinen. Pohjakerros toteutettiin betonirakenteisena ja loput kolme kerrosta puurakenteisina.

Lakean omistukseen tulevaan kiinteistöön tuli 54 palveluasuntoa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kiinteistöä käyttävät myös avopalvelun asukkaat. Tilat vuokraa MediVida Oy.

Rakennus toteutettiin Stora Enso Building Solutions Finland Oy:n puumoduulitekniikalla. CLT-levyistä tehdyt puumoduulit tulivat taloon Stora Enson tehtailta Pälkäneeltä ja Hartolasta. Tilaelementtejä käytettäessä tuotanto tapahtuu teollisesti kuivissa sisätiloissa, jolloin voidaan varmistaa rakentamisen laatu ja nopea toimitusaikataulu. Puurakentamiskonseptin avulla rakennus saatiin käyttöön normaalia rakennustapaa nopeammin, noin puolessa vuodessa hankkeen käynnistymisestä. Rakennus valmistui huhtikuussa 2014.


JYVÄSKYLÄN PUUKUOKKA 1, 2 ja 3

puukerrostalo puukuokka
HANKETIEDOT
 • Sijainti: Syöttäjänkatu 1, 40520 Jyväskylä
 • Alueen käyttötarkoitus: Puukerrostalokortteli
 • Alueen / tontin koko: 9 920 m²
 • Kerrosala-neliömetrit: 11 084 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 186 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Kolme 6-8-kerroksista puukerrostaloa
 • Valmistumisvuosi: 2015 (Puukuokka 1, 2017 (Puukuokka 2), 2019 (Puukuokka 3)

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Lakea Oy
 • Rakennusliike: JVR-Rakenne Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: OOPEAA arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pertti Ruuskanen Oy

YHTEYSHENKILÖ

 • Nimi: Timo Mantila
 • Puhelinnumero: 050 581 8097
 • Sähköpostiosoite: info@lakea.fi

Lakea Oy ja Stora Enso toteuttavat yhdessä energiatehokkaan kerrostalohankkeen Jyväskylään, noin kahden kilometrin päähän ydinkeskustasta. Kuokkalan alueelle rakennettava ”Puukuokka” on erittäin näkyvällä paikalla, lähellä Jyväskylä asuntomessualuetta 2014. ”Puukuokka” koostuu kolmesta 6−8-kerroksisesta puukerrostalosta, joiden kerrosala on yhteensä n. 10 000 k-m². Ensimmäinen ja toinen Puukuokan rakennuksista (Puukuokka 1 ja 2) ovat jo valmistuneet ja kolmas valmistuu vuonna 2018. Hanke perustuu Stora Enson CLT-pohjaiseen Urban MultiStorey -konseptiin ja toteutetaan tilaelementtitekniikalla. Puukuokka 1.lle myönnettiin vuoden 2015 valtakunnallinen Puupalkinto sekä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto.

Puukuokka 1 on esitelty Puulehdessä 3/2015 ja koko kortteli Puulehdessä 1/2019.


HASO & HEKA, ESKOLANTIE 4

HANKETIEDOT

 • Hankkeen nimi: Pukinmäen energiatehokkaat puukerrostalot
 • Kaupunki / kunta: Helsinki
 • Alueen käyttötarkoitus: Kerrostalokortteli
 • Alueen / tontin koko: 8 441 m²
 • Kerrosala-neliömetrit: 7 700 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 90
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Neljä 5-7-kerroksista pistetaloa
 • Kustannusarvio: 18 000 000 €
 • Valmistumisvuosi: 2015

Helsinkiin, Pukinmäen keskustaan, entiselle vanhustentalon tontille, Eskolantien varteen rakennettiin 5-7-kerroksisia puukerrostaloja. Rakennusoikeutta oli yhteensä 7 700 kerrosala-neliömetriä. Siitä puolet tullaan toteutettiin ARA-vuokrakohteena ja puolet asumisoikeus / hitas-kohteena. Eskolantie 4:ään rakennettiin yhteensä neljä puukerrostaloa. Ne ovat hahmoltaan noppamaisia ja ne on sijoitettu kulmittain katuun nähden, jolloin asuntoja saadaan avattua parempiin ilmansuuntiin. Samalla tiiviiseen rakennusrintamaan saadaan väljyyttä, näkymä tieltä suojellulle päiväkodille säilyy eikä kadun vastakkaisella puolella olevien talojen yksityisyys vaarannu. Pukinmäen hankkeen urakkakilpailu käynnistettiin 2012 kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jonka kuluessa laadittiin tarjouspyyntöasiakirjat suunnittelun ja rakentamisen yhteiskilpailun muodossa käytävään urakkakilpailuun. Urakkakilpailun voitti SRV Rakennus Oy. Kohteen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo.

Kohde on esitelty Puulehdessä 3/2015.


PUUMERA

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Vantaan asuntomessujen 2015 puukerrostalo PuuMera
 • Kaupunki / kunta: Vantaa
 • Alueen käyttötarkoitus: Kerrostalokortteli
 • Kerrosala-neliömetrit: 11 800 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 186 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 7-kerroksinen asuinkerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 2015

Vantaan asuntomessualueelle (2015) rakennettiin puukerrostalo kortteliin 23170. Kohde on rakennusliike Reponen Oy:n, Suomen Vuokrakodit Oy:n, TA-Asumisoikeus Oy:n ja Vantaan kaupungin yhteistyön tuloksena syntynyt Euroopan suurin asuinkäyttöön tarkoitettu puukerrostalo. Rakennus valmistui Vantaan asuntomessuille kesäksi 2015. Puukerrostalossa on 86 asuntoa, joista 107 on vuokra-asuntoja ja 79 asumisoikeusasuntoja. Rakennus on korkeimmalta kohdaltaan 7-kerroksinen. Kerrostalon alin kerros tehtiin betonirakenteisena ja sen yläpuoliset asuinkerrokset puurakenteisina. Rakentamis- ja rakennuksen käyttökustannukset ovat perinteisin menetelmin rakennettuihin rakennuksiin verrattuna kilpailukykyisiä. Kohde täyttää VTT:n määrittelemän passiivienergiatason. PuuMera on vahvoilla myös hiilijalanjälkivertailussa, asumisviihtyisyydessä ja kotimaisuusasteessa. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä PuuMera-puukerrostalo viitoittaa suuntaa uudentyyppiselle kerrostalorakentamiselle ja kiinteistökehitykselle. Innovatiivinen elementtisuunnittelu ja työmaatekniikka pohjautuvat ratkaisuihin, joita Rakennusliike Reponen on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa Heinolan Vierumäelle vuonna 2011 valmistunutta Suomen ensimmäistä viisikerroksista puukerrostaloa varten. Vantaan Kivistössä PuuMera-puukerrostalon rakentaminen tapahtui laadun ja kosteusturvallisuuden takaamiseksi säältä suojassa. Työmaalla tapahtuva rakentaminen oli myös nopeaa, sillä puuelementit ja puurakenneosat saapuvat kotimaisilta tehtailta suoraan rakennuspaikalle asennusvalmiina. Asuntomessut toteutettiin Kivistössä, Länsi-Vantaalla, Kehäradan varrella. Asuntomessujen myötä toivotaan puukerrostaloasumiselle syntyvän kysyntää myös omistusasumismarkkinoilla ja hankkeen yksi päätarkoitus on olla esimerkkinä madaltamassa kynnystä rakentaa puukerrostaloja ylipäänsä.

Kohde on esitelty Puulehdessä 3/2015.


SAARIJÄRVEN OMATOIMI - IKÄÄNTYVIEN YHTEISÖTALO

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Omatoimi − Ikääntyvien yhteisötalo
 • Kaupunki / kunta: Saarijärvi
 • Alueen käyttötarkoitus: ikääntyvien yhteisöasuminen
 • Alueen / tontin koko: n. 4 500 m²
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 905 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 24
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 4-kerroksinen asuinkerrostalo
 • Kustannusarvio: 4 145 844 €
 • Valmistumisvuosi: 2015

Saarijärven Sivulanpellon alueelle, aivan keskustan tuntumaan, on ideoitu ja kaavoitettu 4-kerroksinen puukerrostalo ikääntyvien yhteisöasumiseen. Kyseessä ei ole vanhainkoti eikä palvelutalo, vaan yhteisöllisyyteen ja omatoimisuuteen perustuva ikäihmisten asuinkerrostalo yli 55-vuotialle. Jokaisella yksineläjällä tai pariskunnalla on oma asunto, mutta myös yhteisiä tiloja ja aktiviteettimahdollisuuksia on runsaasti. Alueen asemakaava on tehty hankkeesta käydyn opiskeli-jaideakilpailun pohjalta. Alueen asemakaava hyväksyttiin 6.6.2011. Talon arkkitehtisuunnittelun on tehnyt arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for peripheral architecture ja rakennesuunnittelun Insinööritoimisto Pertti Ruuskanen Oy. Hanketta tuki Raha-automaattiyhdistys RAY 1 186 000 eurolla. Kohde on valmistunut 15.5.2015. Sivulanpellon alueelle on lisäksi varattu mahdollisuus rakentaa kolme muuta 4-kerroksista puukerrostaloa (1 300 k-m² + 1 300 k-m² + 1 300 k-m²) sekä kaksi 6-kerroksista puukerrostaloa (3 000 k-m² + 3 000 k-m²).


IIN KIRJALAN PUUKERROSTALO

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Asunto Oy Iin Kirjala
 • Kaupunki / kunta: Ii
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Alueen / tontin koko: 2 287 m²
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 200 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 15
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 4-kerroksinen puukerrostalo
 • Kustannusarvio: n. 3 000 000 €
 • Valmistumisvuosi: 2015

Oulun lähistöllä sijaitsevan Iin kunnan keskustaan on vuonna 2015 valmistunut Suomen ensimmäinen vapaarahoitteinen puukerrostalo. Hankkeen puuosatoimittajana ja rakentajana oli kunnassa sijaitseva Iin Fasadi Oy, jonka tavoitteena on kehittää energiatehokasta kestävän kehityksen rakentamista. Talo on 4-kerroksinen ja alimmassa kerroksessa on Iin kunnallinen hammashoitola. Ylemmissä kolmessa kerroksessa on yhteensä 15 asuinhuoneistoa. Rakennuksessa on kerrosalaneliömetrejä yhteensä 1 200 k-m². Kohteessa yhdistyvät puurakentamisen ekologisuus ja asumisen turvallisuus. Kaikissa huoneistoissa, parvekkeilla ja luhtikäytävillä on sprinklausjärjestelmä. Myös esteettömyys on huomioitu suunnitteluratkaisuissa. Asunto Oy Iin Kirjalan arkkikitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen.


SEINÄJOEN MÄIHÄ

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Seinäjoen asuntomessujen 2016 puukerrostalot
 • Kaupunki / kunta: Seinäjoki
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalokortteli
 • Alueen / tontin koko: n. 5 700 m²
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 873 k-m² 
 • Asuntojen lukumäärä: 28 asuntoa (1-vaihe)
 • Ensisijainen rakennustyyppi: yksi 5-kerroksinen asuinkerrostalo
 • Valmistumisvuosi: 2016 (1-vaihe "Mäihä")

Seinäjoen Pruukinrantaan on tulossa kaikkiaan kolme massiivipuurunkoista moduulirakenteista puukerrostaloa. Ensimmäinen näistä taloista valmistui Seinäjoen asuntomessuille 2016. Tontin luovutuksesta järjestettiin kilpailu keväällä 2015. Asuntomessujen laatutyöryhmä valitsi "Mäihä" nimimerkillä tehdyn luonnossuunnitelman toteutettavaksi. Kohteen rakennuttaja on Lakea Oy. Mäihän arkkitehtisuunnittelusta ovat vastuussa Markku Hedman ja Sini Kotilainen; Arkkitehdit a-live. ”Mäihä” on 5-kerroksinen CLT-tilaelementeistä rakennettu puukerrostalo, jossa on 28 Lakea omaksi -rahoitusmallin mukaista asuntoa.

Mäihä on tarjonnut asukkaiden tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan joustavaa asumista sekä monikäyttöisiä yhteistiloja. Asunnon ostajalla on ollut tavanomaisten materiaaleja ja kalusteita koskevien valinnan vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuus vaikuttaa myös asuntonsa tilaratkaisuun ja huonejakoon. Mäihässä asunnon tilaratkaisu on ollut mahdollisuus joustaa myös rakennuksen elinkaaren aikana: esimerkiksi tilava kaksio muuntuu väliseinillä kompaktiksi kolmen asuinhuoneen asunnoksi ja ylellinen kolmio neljän asuinhuoneen asunnoksi. Mäihän erityistavoitteena on ollut pientalomaisten laatutekijöiden kuten pienimuotoisen kasviharrastuksen mahdollistavien viljelyerkkerien, suurten ja suojaisien ulkotilojen, sekä asuntokohtaisten vaate- ja kodinhoitotilojen yhdistäminen kerrostaloasumiseen. Puolilämpimät asuinhuoneen kokoiset ulkotilat lisäävät asunnon käytön mahdollisuuksia ja avautuvat korkeiden lasiseinien kautta useaan asunnon huonetilaan.

Kohde on esitelty Puulehdessä 2/2016.


IMATRA TYYPPIKERROSTALO

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Imatran ensimmäinen Koskisen Oy tyyppikerrostalo
 • Kaupunki / kunta: Imatra
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuintalo
 • Kerrosala-neliömetrit: 964 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 13
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 3-kerroksinen pienkerrostalo

Imatralle valmistui vuoden 2016 lopussa Koskisen Oy:n ensimmäinen tyyppikerrostalon muunnelma. Se rakentuu puurakenteisista suurelementeistä. Talon suunnittelussa on keskitytty minimoimaan neliökustannukset, jotka ovat noin viisi prosenttia pienemmät kuin tavallisessa puukerrostalossa. Yksiportainen ja kolmikerroksinen puukerrostalo rakentuu rinteeseen. Betonisen kellarikerroksen päälle rakentuvassa puukerrostalossa on yhteensä 13 osakeasuntoa, joiden koot vaihtelevat 32 neliömetrin yksiöistä 86 neliömetrin ja neljän huoneen perheasuntoihin. Koskisen tyyppikerrostalo rakentuu puurakenteisista suurelementeistä. Talon suunnittelussa on keskitytty minimoimaan neliökustannukset, jotka ovat noin viisi prosenttia pienemmät kuin tavallisessa puukerrostalossa.

Tyyppikerrostaloa on ollut Koskisen taloteollisuuden lisäksi suunnittelemassa Vuorelma Arkkitehdit, Sweco Rakennetekniikka Oy ja Rakennusliike Reponen. 


HELSINGIN HONKASUON PUUKERROSTALOKORTTELI

 

HANKETIEDOT

 • Hankkeen nimi: Helsingin Honkasuon puukerrostalokortteli
 • Kaupunki / kunta: Helsinki 
 • Alueen käyttötarkoitus: Kerrostalokortteli 
 • Kerrosala-neliömetrit: 7 176 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 110 asuntoa 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Kaksi 4-kerroksista kerrostaloa ja kaksi 3-kerroksista kerrostaloa 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: TA-asumisoikeus Oy (Perhosenkierto 33), Sato Oyj (Leirikuja 3) 
 • Rakennusliike: Rakennusliike Reponen Oy 
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Vuorelma Arkkitehdit Oy 
 • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy 

Kohde on toteutettu puurakenteisena, kestävän kehityksen ja matalaenergiarakentamisen periaatteita edistävänä passiivitasoisena asuinrakennushankkeena. Kyseessä on ollut ensimmäinen passiivienergiatasoon tähtäävä puurakentamisen kerrostalohanke Helsingissä.  

Puukerrostalokorttelissa on kaksi nelikerroksista, kaksi kolmikerroksista sekä kaksi yksikerroksista puurakenteista asuinrakennusta.  Hankkeesta puolet on toteutettu vapaarahoitteisena vuokrakohteena ja puolet asumisoikeuskohteena. Korttelissa on yhteensä 116 asuntoa sekä 7520 k-m2 puurakenteisia asuinrakennuksia. Kortteli valmistui vuonna 2017. Honkasuon puukerrostalot on suunnitellut Vuorelma Arkkitehdit Oy ja rakentanut Rakennusliike Reponen Oy.  

Korttelin puukerrostalot on rakennettu suurelementeistä sääsuojan alla.  Parvekkeiden rakenteet koostuvat massiivipuisista CLT-laatoista ja -väliseinistä. Myös porrashuoneissa on käytetty CLT-rakenteita väliseinissä ja lepotasoissa. Kerrostalojen hissikuilut ovat puurakenteisia. Kerrostalot on rakennettu pääosin kotimaisesta havupuusta. 

Kortteli on osa tulevaa tiivistä ja persoonallista puutalojen kaupunkikylää. Honkasuolla painotetaan ekologisesti kestävää rakentamista. Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Asemakaavassa on annettu määräyksiä matalaenergiarakentamisesta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Puurakentamisella ja aloituskortteleiden ekokriteereillä on pyritty pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Hulevesien hallinnassa on suosittu luonnonmukaisia viivytysmenetelmiä. Honkasuon kevytkaukolämpöjärjestelmä on uusi tekninen sovellus. Puistojen viljelypalstoilla asukkaat voivat kasvattaa lähiruokaa. Honkasuo sijaitsee Malminkartanon pohjoisosassa ja rajautuu Vantaan Myyrmäkeen. 

Kohde on esitelty Puulehdessä 3/2017  


KAJAANIN RAJAVARTIOSTON PUUKERROSTALOT

HANKETIEDOT
 • Hankkeen nimi: Kajaanin Rajavartioston puukerrostalot
 • Kaupunki / kunta: Kajaani
 • Alueen käyttötarkoitus: Puukerrostalokortteli
 • Alueen / tontin koko: n. 6 600 m² (3 tonttia yhteensä)
 • Kerrosala-neliömetrit: 1 200 k-m² 
 • Asuntojen lukumäärä: 15 asuntoa 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 3−4-kerroksinen puukerrostalo

Kainuun rajavartioston varusmiesten koulutuksen loppumisen (2008) jälkeen alueen tontit ovat siirtyneet Senaatti-kiinteistöiltä kaupungin omistukseen vuonna 2013. Alueella toimii enää esikunta. Alueelle on tehty asemakaavamuutos, jonka tavoite on mahdollistaa alueen kehitys asuinalueena historiallisessa ympäristössä, minne sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi sopivat julkiset ja yksityiset palvelut. Alueen kulttuurihistoriallisen suojelun tavoite on alueen ominaispiirteiden vaaliminen kohteen merkityksen turvaavasti. Kaavamuutosalue sijaitsee Petäisenniskan kaupunginosassa kilometri kaakkoon kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 12 hehtaaria. Asemakaava perustuu alueen arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneeseen ehdotukseen Paraatipaikat, Kirsti Sivèn & Asko Takala Arkkitehdit Oy.

Alueella on mahdollisuus toteuttaa korttelin 99 tonttien 5−8 rakennukset puukerrostaloina. Yhdelle neljästä tontista rakennetaan kehitysvammaisten asumisyksikkö, joka todennäköisesti toteutetaan muulla kuin puurungolla mutta kolme muuta on varattu puurakentamiselle. Kyseessä on siis 1−3 pientä puukerrostaloa omilla tonteillaan. Rakennukset ovat 3−4-kerroksia. Kunkin tontin korkeimman rakennusmassan kerrosluku on neljä ja rakennusoikeus 700 k-m², muutoin kerrosluku on kolme ja rakennusoikeus 500 k-m². Lisäksi tontille saa rakentaa yksikerroksisen autonsäilytyspaikan. Rajamiehentien varressa olevat korttelin 99 tontit 5-8 ovat irrallaan Rajavartioston muusta alueesta ja kytkeytyvät Rajalähiön kerrostaloihin. Rakennukset voivat tällöin muodostaa oman muusta alueesta hieman poikkeavan kokonaisuuden. Rakennusten väreissä haetaan yhtäläisyyttä läheiseen Hunajakujan pientaloalueeseen. Tonteilla mahdollistetaan puukerrostalojen rakentaminen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kuhmon Woodpoliksen kanssa.

Ensimmäinen kerrostalo on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilaama, ja siitä tulee 15-paikkainen asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille. Rakennukseen tulee neljä kerrosta, ja sen koko on valmiina noin 1200 kerrosalaneliömetriä. Rakentaja on Rakennusliike Halonen Oy, CLT-levyt on valmistanut kuhmolainen Oy CrossLam Kuhmo Ltd ja n Elementti Sampo Oy puolestaan on valmistanut varsinaiset rakennuselementit CLT-levyistä.


HIRSIKERROSTALO NAAVA CHALET

HANKETIEDOT

 • Hankkeen nimi: Naava Chalet
 • Kaupunki / kunta: Ähtäri
 • Alueen käyttötarkoitus: Matkailualue
 • Kerrosala-neliömetrit: 1181 k-m² 
 • Asuntojen lukumäärä: 16 asuntoa 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Yksi 4-kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistunut: 2016

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Naava Villas Oy
 • Rakennusliikkeet: Rakennus Tikkamäki Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Janne Kantee, arkkitehti SAFA, Honkatalot
 • Runkotoimitus: Honkatalot

YHTEYSHENKILÖ

Naava Chalet on nelikerroksinen hirsirakenteinen kerrostalo Ähtärin matkailualueella. Hirsirakenteinen kerrostalo sijaitsee matkailualueen keskeisellä paikalla Ähtäri ZOO:n, Hotelli Mesikämmenen ja Naava Resortin läheisyydessä. Naava Chalet täydentää kokonaisuutta, johon sisältyy huviloita ja spa-rakennus.

Rakennuksessa on 16 lomahuoneistoa, joista jokaisesta huoneistosta avautuvat näkymät Hankavedelle. Huoneistojen koot vaihtelevat 43 m2 kaksioista 108 m2 kattohuoneistoihin. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Honkatalon SAFA arkkitehti Janne Kantee. Honkatalot toimitti kohteeseen myös runkomateriaalin.

Naava Chaletin runko koostuu painumattomasta hirrestä. Rakennuksen lamellihirsi koostuu kuusesta ja on mahdollistanut suuret ikkuna-aukot rakennuksessa, kuten päätyjen kattohuoneistojen ja keskiosan kaksikerroksisten huoneistojen suuret lasiseinät. Kerrostalon hissikuilu ja rinnettä vasten painuva ensimmäinen kerros ovat betonirakenteiset. Ylempien kerrosten välipohjat on kannateltu puusta ja teräksestä valmistetuilla ristikkokannattimilla ja yläpohja liimapuupalkein.

Toiminnallisen palosuunnittelun avulla saatiin rakennuksessa puupintaa näkyviin sisätiloihin normaalia laajemmin. Puupintaa on näkyvissä esim. julkisivuissa, käytävissä ja huoneistoissa. Toiminnallisen palomitoituksen avulla on myös paikoittain onnistuttu jättämään kantavia palkkeja näkyviin, tuoden ne osaksi kohteen arkkitehtuuria.

Kohdetta rakentaessa käytettiin hyväksi paikallista rakennusosaamista. Kohteessa pääurakoitsijana toimi Rakennus Tikkamäki Oy ja LVI-töistä vastasi Ähtärin Vesi ja Lämpö Oy.

Kohde on esitelty Puulehdessä 3/2017


HANKETIEDOT
 • Sijainti: Helsinki, Kuninkaantammi
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostaloja
 • Kerrosalaneliömetrit: 3 115 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 58
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Kaksi 4-kerroksista puukerrostaloa
 • Kustannusarvio: 11 800 000 €

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: A-Kruunu Oy
 • Rakennusliikke: Rakennusliike Reponen Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: ARK-house Arkkitehdit
 • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy

YHTEYSHENKILÖ

Helsinkiin, Kuninkaantammeen, Taidemaalarinkatu 6:een on rakennettu kaksi 4-kerroksista puukerrostaloa. Puukerrostalot on rakennettu Rakennusliike Reposen PuuMera-konseptin mukaisesti passiivitaloiksi, joten niiden lämmitysenergian kulutus on tavanomaista pienempi. Asunnot ovat vuokra-asuntoja. Hanke on ollut Helsingin "Kehittyvä kerrostalo" -projektiin liittyvä tutkimuskohde, jossa on vertailtu monelta näkökannalta puu- ja betonirakentamista hankkeen koko suunnittelun ja rakentamisen ajalta. Lisäksi tullaan tekemään seurantatutkimusta rakennuksen valmistumisen jälkeiseltä kahdelta vuodelta.


PORIN TUOMARINKULMAN PUUKERROSTALO

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Pori, Kuukkari
 • Alueen käyttötarkoitus: Senioreille suunnattu asuinkerrostalo
 • Alueen / tontin koko: 1 126 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 1 460 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 23
 • Rakennustyyppi: 3-kerroksinen asuinkerrostalo
 • Kustannusarvio: 6 400 000 €
 • Valmistumisvuosi: 2018

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: As Oy Tuomarinkulma
 • Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
 • Rakennusliike: Pääurakoitsija JJM Rakentajat Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen Oy
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

YHTEYSHENKILÖ

Tuomarinkulma on Porin Kuukkarin alueelle toteutettu senioreille suunnattu asuin- ja palvelukortteli. Kortteli rajautuu Riihikatuun, Tuomarinkatuun, Ratakatuun ja Neuvosmiehenkatuun. Korttelin uudisrakennus on 3-kerroksinen CLT-rakenteinen puukerrostalo. Puukerrostalo on sovitettu pientalovaltaisen puukaupunginosan mittakaavaan vaihtelemalla harjan kulmaa ja jakamalla talon massa neljään volyymiin. Korttelissa säilyy palvelurakennuksena vanha yksikerroksinen puutalo, jossa tarjotaan asumisen palveluja. Pihapiiriä on täydennetty pihan ympärille rakennetuilla piharakennuksilla ja oleskelupaikoilla. Uudiskerrostalon kellarin on sijoitettu pysäköintihalli. Kohteen tavoitteena on ollut luoda ainutlaatuinen yhteisöllinen senioriasumisen puukortteli, jossa yhdistyvät vanha ja uusi puurakentaminen. Rakennuksen paikalta on purettu vanha punatiilinen asuinkerrostalo. As Oy Tuomarinkulman osakkeet ja tontin omistaa Svenska Kulturfonden i Björneborgin (SKiB) Werner Petrellin rahasto.

Kohde on esitelty Puulehdessä 1/2019.


JÄRVENPÄÄN PUUSINFONIA

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Järvenpää, Loutti
 • Alueen / tontin koko: 1 500 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 1 158 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 27 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 3-kerroksinen asuinpuukerrostalo
 • Kustannusarvio: 3 832 700 €
 • Valmistumisvuosi: 2018

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: As Oy Järvenpään Puusinfonia / Talokolmikko Oy
 • Rakennusliike: Perustava Oy, Apeko Oy
 • Materiaalitoimittajat: LapWall Oy (puuelementtien toimitus ja pystytys)
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Antti Heikkilä
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jukka SIlver

YHTEYSHENKILÖ


TURUN LINNANFÄLTTI, MODERNI PUUKAUPUNKIALUE

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Fleminginkatu-Amiraalistonkatu-Kalastajankatu 20100, Turku
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostaloalue (sisältää myös liiketiloja)
 • Kerrosala-neliömetrit: Arviolta uudisrakentamista 47 000 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: n. 850 asuntoa
 • Rakennukset: 2 – 5 -kerroksiset asuinkerrostalot
 • Valmistumisvuosi: alue valmistuu arviolta 2020-luvun alkuvuosina

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttajat: Lehto Asunnot Oy, NCC Rakennus Oy, KS Kodit Oy, Lakea Oy, YH-Antura, Bonava Suomi Oy (tilanne 03/2019)
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Sigge Arkkitehdit Oy, Schauman Arkkitehdit Oy, Suunnittelulinja Finland Oy, Arkkitehtitoimisto

YHTEYSHENKILÖ

 • Katja Tyni-Kylliö, Kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, puh. 050 310 1663, katja.tyni-kyllio@turku.fi
 • Mika Rajala, Arkkitehti, Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, puh. 050 401 7821, mika.rajala@turku.fi

Turun Linnanfältin puukerrostaloalue sijaitsee Turun linnan ja Aurajoen läheisyydessä. Alue kytkeytyy historiallisesti tärkeisiin Kakolanmäen ja Port Arthurin puutalomiljööseen. Puurakentamisella on täydennetty perinteisiä olemassa olevia puutalokortteleita, samalla eheyttäen ja uudistaen alueen yhdyskuntarakennetta.

Turun Linnanfältin alueen puurakentaminen ei pyri kopioimaan historiallisia puurakennusalueita, vaan täydentää aluetta kokeellisella ja modernilla puurakentamisella. Alueella ollaan pyritty kaupunkikeskustamaisuuteen visuaalisesti ja toiminnallisesti umpikortteleilla, autopaikoituksen toteuttamisella kellareihin ja pihakansien alle, sekä tuomalla alueelle asumista, työpaikkoja, palveluja ja tehostamalla joukkoliikennettä. Linnanfältin alueen korttelit koostuvat 2-5 kerroksisista puukerrostaloista. Osassa kortteleista yhdistyvät historiallinen puurakentaminen sekä uudisrakentaminen. Osa kortteleista koostuu kokonaan uudisrakennetuista kerrostaloista.

Turun kaupunki ja Finnlines Oyj tarjosivat Linnanfältin aluetta yhdeksi valtion puurakentamisen edistämisohjelman 2004-2010 valtakunnalliseksi pilot-hankkeeksi. Vuonna 2005 Alueesta valmistui Oulun, Tampereen ja Helsingin arkkitehtikoulusta yhteensä kolme diplomityötä, joiden pohjalta tehtiin alueen asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnos hyväksyttiin 13.2.2007, jonka jälkeen järjestettiin 1.4.-12.9.2008 tontinvarauskilpailu. Vuosina 2009-2010 rakennussuunnitelmia hiottiin ja tehtiin sopimus puurakentamisen reunaehdoista. Vuonna 2011 suunnittelualueelle kuitenkin asetettiin rakennuskielto, ja toteutussuunnitelmia tarkennettiin. 

Uusi asemakaavaluonnos hyväksyttiin 19.06.2012, ja lopulta 15.02.2014 Linnanfältin asemakaava astui voimaan. Linnanfältti on yksi Moderni puukaupunki -hankkeen valtakunnallisista kärkihankkeista ja alueen uudisrakentaminen aloitettiin 2017. Alueen kehittämisen aloittamisesta rakennustöiden aloittamiseen on kulunut yli kymmenen vuotta, ja lähes kaikki tontinluovutuskilpailussa hankkeeseen valitut osapuolet ovat vaihtuneet hankeen kehityksen aikana.

Linnanfältin alueen arvioidaan valmistuvan 2020-luvun alkuvuosina. Alueelle on jo valmistunut neljä kohdetta ja käynnissä on kolme rakennustyömaata (tilanne 03/2019.) Valmistuneita kohteita alueella ovat Asunto Oy Turun Kalastajankatu (kaksi 2-kerroksista luhtitaloa), Asunto Oy Turun Puulinna (kaksi 3-4-kerroksista kerrostaloa), Asunto Oy Turun Amiraali (kaksi 2-3-kerroksista kerrostaloa), Asunto Oy Turun Amiraali 1 (kaksi 2-3-kerroksista kerrostaloa). Kerrostaloja on rakennettu mm. runkorakenteisista suurelementeistä sekä ranka- ja CLT-tilaelementteistä.

Asunto-osakeyhtiöt Turun Kalastajankatu, Turun Puulinna ja Turun Amiraali valmistuivat vuonna 2018, ja As. Oy Turun Amiraali 1 valmistui 2019 vuoden alussa. Valmistuneiden kohteiden perusteella on arvioitu alueelle tulevan 850 uutta asuntoa noin 1500 asukkaalle. Alue pyritään rakentamaan mahdollisimman samanaikaisesti valmiiksi, joten loppujen kohteiden rakentaminen on tarkoitus alkaa 1-2 vuoden sisällä.

Vuoden 2019 aikana alueelle on arvioitu valmistuvan YH-Priimus Oy (yksi 4-kerroksinen kerrostalo), Asunto Oy Turun Marinum (kolme 2-3-kerroksista kerrostalo) sekä As. Oy Turun Linnanfältin Lyhdynkantaja (yksi 5-kerroksinen kerrostalo).

Linnanfältin alueelle luodaan modernilla arkkitehtuurilla ja ympäristötaiteella vahva omaleimainen identiteetti. Julkisen- ja katutilan toteutuksesta vastaa Turun kaupunki. Alueen ympäristötaiteen toteuttamisesta vastaa turkulainen kuvanveistäjä Mika Natri.

Lisää Linnanfältin Moderni puukaupunki hankkeesta sivulta https://www.turku.fi/linnanfaltti

 


JYVÄSKYLÄN SEMINAARINMÄKI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Jyväskylä, Seminaarinmäki
 • Alueen käyttötarkoitus:  Puukerrostalokortteli
 • Alueen / tontin koko: noin 2 300 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 4 167 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 103 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: kaksi 4-kerroksista puukerrostaloa
 • Kustannukset: 12 milj. €

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Arkkitehtisuunnittelu: Verstas arkkitehdit
 • Rakennesuunnittelu: A-insinöörit, Kuopio
 • Elementtitoimitus: Elementti Sampo Oy

YHTEYSHENKILÖ

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö on rakennuttanut kaksi 4-kerroksista puukerrostaloa Hämeenkadun, Hannikaisenkadun ja Vapaudenkadun rajaamalle tontille. Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2018 ja kohde valmistui joulukuussa 2018. Paikka sijaitsee aivan yliopistokampuksen tuntumassa ja alle kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ydinkeskustasta. Kohteen asunnot on suunniteltu opiskelija-asunnoiksi ja ne ovat kooltaan keskimäärin noin 30 m²:n yksiöitä. Kohde on toteutettu ARA-rahoitteisena. Asunnot muodostuvat tehdasvalmisteisista, CLT-rakenteisista tilaelementeistä. Rakennuspaikka on edellyttänyt paaluperustuksia.


KIRKKONUMMEN KARTANONRANNAN KONSULINTORNI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Kirkkonummi, Kartanonranta
 • Alueen käyttötarkoitus: Puukerrostalo
 • Alueen / tontin koko: 2 588 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 1 200 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 19 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 4-kerroksinen puukerrostalo
 • Kustannusarvio: 3 500 000 €

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: RaceCon Consulting Oy
 • Rakennusliikkeet:  Alavus Tilaelementit Oy (ATE)
 • Materiaalitoimittajat:  Alavus Tilaelementit Oy (ATE)
 • Suunnittelijat: Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit a-live, Rakennesuunnittelu: SWECO Oy

YHTEYSHENKILÖ

RaceCon Consulting Oy on rakennuttanut Kirkkonummen Kartanonrantaan Sundsbergin luonnon­kau­niille alueelle Konsulinkaaren varteen As Oy Kirkkonummen Konsulintorni nimisen 4-kerroksisen puukerrostalokohteen. Rakennus on CLT-runkoinen. Kohde valmistui alkuvuodesta 2019. Konsulintornin suunnittelusta on vastannut Arkkitehdit a-live. Pääsuun­nit­telija on toiminut arkkitehti Markku Hedman, joka on modulaarisen asunto­suun­nit­telun uranuurtaja Suomessa. Hankkeen projek­ti­ark­ki­tehtina toimi arkkitehti Leif Lindegren. Konsu­lin­tor­nissa olennaista on, että hinta on hiottu moduu­li­ra­ken­ta­misen keinoilla betoni­ra­ken­ta­misen kanssa kilpai­lu­ky­kyi­seksi. Toteutuksen hinta saatiin kilpai­lu­ky­kyi­seksi hyödyntämällä CLT:n hyviä ominaisuuksia ja yksin­ker­tais­ta­malla suunnittelua kuitenkin niin, että palo- ja äänitekniikan vaatimukset otetaan huomioon. Hankkeen elementtitoimituksesta on vastannut Alavus Tilaelementit Oy ATE. Konsu­lin­tornissa on pyritty luomaan pientalon tunnelmaa yhdistettynä kerros­ta­lo­a­su­misen helppouteen. Hyvin suunniteltujen moduulien avulla asunnot on saatu muunneltaviksi, mikä on asunnon ostoti­lan­teessa yhä tärkeämpi ominaisuus.


SEINÄJOEN TUOHI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Seinäjoki, Pruukinranta (2016 asuntomessualue)
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Alueen / tontin koko: 4 939 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 2 541 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 44
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 6-kerroksinen puukerrostalo
 • Kustannusarvio: 7 285 000 € (velaton hinta)

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Lakea Oy / As Oy Seinäjoen Tuohi
 • Suunnittelijat: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Casagrande Laboratory Center of Urban Research Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

YHTEYSHENKILÖT

Asunto Oy Seinäjoen Tuohi on ollut ensimmäinen Lakean Sydänpuu-konseptilla rakennettu puukerrostalokohde. Rakennus valmistui joulukuussa 2018. Sydänpuu-konsepti yhdistää betoni- ja puurakentamisen ennennäkemättömällä tavalla ja mahdollistaa entistä turvallisemman, tasalaatuisemman ja kustannustehokkaamman moduulirakentamisen. Innovaatiolle on haettu patentti. Talo on kuusikerroksinen tilaelementtirakenteinen puukerrostalo, jossa on lisäksi betonirakenteinen kellarikerros. Tuohi sijaitsee Kniipinkujalla, Pruukinrannan kauniilla asuntoalueella, kesän 2016 asuntomessutalo Mäihän vieressä. Järvenrannan läheisyydessä sijaitseva Tuohi on modernin puurakentamisen mallikoti, joka hurmaa luonnonmukaisuudellaan, upealla sijainnillaan ja lämpimän viihtyisällä yleisilmeellään.

Lisätietoa osoitteesta: https://www.lakea.fi/uudiskohteet/as-oy-seinaejoen-tuohi/


HELSINGIN JÄTKÄSAAREN WOOD CITY

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Helsinki, Jätkänsaari
 • Alueen käyttötarkoitus: Toimistoja, hotelli, liiketiloja ja asumista
 • Alueen / tontin koko: n. 8 300 m²
 • Kerrosalaneliömetrit:27 200 k-m², josta asumista 8 200 k-m², hotelli 7 000 k-m² ja toimisto 12 000 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 98
 • Ensisijainen rakennustyyppi: maksimissaan 8-kerroksisia puukerrostaloja

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Stora Enso ja SRV Yhtiöt Oyj (hotelli ja toimisto), Helsingin ATT (asuminen)
 • Rakennusliikkeet: SRV Yhtiöt Oyj
 • Materiaalitoimittajat: LVL-puurunkotoimitus: Stora Enso
 • Suunnittelijat: Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

YHTEYSHENKILÖ

Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä ainutlaatuinen puukortteli, joka sijoittuu merkittävälle paikalle Helsingin Jätkäsaaren sisääntulonäkymään. Wood Cityyn rakentuu kaksi asuinkerrostaloa, toimistotalo ja hotelli. Rakennukset ovat kahdeksankerroksisia. Lisäksi kortteliin tulee kolmikerroksinen, kaikille yhteinen pysäköintitalo. Wood Cityn puukorttelin rakennustyöt käynnistyivät loppuvuodesta 2015. Helsingin Asuntotuotantotoimistolle ATT:lle rakennettavat kaksi puukerrostaloa valmistuivat maaliskuussa 2019. Puurakenteisen toimistotalon rakennustyöt käynnistettiin kesäkuussa 2018. Yhteensä noin 13 000 kerrosneliötä käsittäviin tiloihin tulee peliyhtiö Supercellin pääkonttori. Rakennus valmistuu tämän hetkisten arvioiden mukaan syksyllä 2020. Kokonaisuuteen kuuluvan hotellirakennuksen sijoittaja- ja vuokralaisneuvotteluita käydään parhaillaan. Wood Cityn kortteli valmistuu kokonaisuudessaan vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

Hankkeessa on ollut kunnianhimoisena tavoitteena toteuttaa kaupunkikortteli, joka valmistuttuaan edustaisi uusinta suomalaista ympäristöystävällistä puurakentamisen teknologiaa. Hanke perustuu Stora Enson massiivipuulevypohjaiseen Urban Multi Storey-konseptiin, jota on kehitetty eteenpäin yhteistyössä korttelin rakentamisesta vastaavan SRV:n kanssa. Wood City-korttelin on tarkoitus edustaa ilmastonmuutosta hillitsevää rakennustapaa, joka saavuttaa ympäristötavoitteet mm. rakennusmateriaalien vähäisten hiilidioksidipäästöjen ja alhaisen valmistuksenaikaisen energiankäytön sekä rakennusten pienen energiankulutuksen avulla. Kohteesta pidettiin 16.2.−14.8.2012 arkkitehtikutsukilpailu, jonka voitti Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotus "Stories".

Lisätietoa osoitteesta: www.woodcity.fi


TURUN PERNON PUUKERROSTALOT (KIINT. OY GOLIATHIN SALMI)

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Turku, Perno (Ruotsinsalmenkatu 6)
 • Alueen käyttötarkoitus: Vuokra-asuntoja
 • Alueen / tontin koko: 7 131 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 2 665 k-m²
 • Asuntojen lukumäärä: 31 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: Kaksi 4-kerroksista puukerrostaloa

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Koy Goliathin Salmi
 • Rakennusliike: Rakennus-Salama Oy
 • Materiaalitoimittajat: Koskisen Oy
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Lundén Architecture Company
 • Rakennesuunnittelu: SWECO Oy, vastaava rakennesuunnittelija Insinööritoimisto Kimmo Jylhä

YHTEYSHENKILÖ

Kiinteistöosakeyhtiö Goliathin Salmi koostuu kahdesta nelikerroksisesta puukerrostalosta, joiden asuntoihin sijoittuu Turun telakan työntekijöille suunnattua majoituspalvelua. Majoituspalvelusta vastaa Forenom. Puukerrostalot sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä telakasta ja Turun keskustaan on noin 30 minuutin yhteys julkisella liikenteellä. Kerrostalojen rakentamisesta vastasi rakennusliike Rakennus-Salama Oy, joka aloitti rakennustyöt 05/2018. Rakennukset valmistuivat 05/2019.

Kiint.oy Goliathin arkkitehtuurissa on panostettu selkeään skandinaaviseen ilmeeseen. Yksinkertaisia rakennusmassoja rikkoo epäsäännöllinen aukotus, sekä julkisivuista ulos työntyvät parvekkeet. Rakennusten asuntojen koot vaihtelevat yhden huoneen asunnoista neljän huoneen asuntoihin. Arkkitehtonisilla ratkaisuilla on pyritty löytämään laadukas ja kilpailukykyinen vaihtoehto teräsbetonirakentamiselle.

Kohteiden toteutus perustuu Koskisen Oy:n tyyppikerrostaloon. Kerrostalojen kantavat rakenteet koostuvat rankarunkoisista suurelementeistä. Koskisen Oy:n mukaan heidän tyyppikerrostalollansa päästään noin 5% säästöihin neliökustannuksissa verrattuna tavalliseen puukerrostaloon. Koskisen tyyppikerrostaloja jatkokehittämässä on ollut mm. Lundén Architecture Company ja Rakennus-Salama. Koskisen tyyppikerrostalo-konseptilla on toteutettu jo 9 kohdetta.


ROVANIEMEN RIIHIPELLONPUISTON PUUKERROSTALO (DAS Kelo)

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Rovaniemi, Rantavitikka
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Alueen / tontin koko: n. 3 000 m2
 • Kerrosalaneliömetrit: 4 583 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 103 asuntoa
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 8-kerroksinen puukerrostalo
 • valmistunut: 7/2019
 • Kustannukset: n. 10,5 miljoonaa €

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Domus Arctica –säätio sr
 • Rakennusliikkeet: Pääurakoitsija Lapin mestarirakentajat Oy
 • Materiaalitoimittajat: tilaelementit Elementti-Sampo Oy, märkätilaelementit Parmarine Oy
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

YHTEYSHENKILÖ

DAS Kelo on Domus Arctica –säätiön rakennuttama 8-kerroksinen CLT-rakenteinen puukerrostalo, joka sijaitsee Lapin yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun kampusalueen keskellä. Alue kaavoitettiin kumppanuuskaavaratkaisuna ja se sai Sitran ja Kuntaliiton järjestämässä kilpailussa 2018 kunniamaininnan ”puukampuskaavasta”.  Hanke toteutettiin ARA-rahoitteisena vuokratalokohteena, jonka kohderyhmä ovat opiskelijat. Rakentaminen aloitettiin 6/2018, ja rakennus on valmistunut 7/2019.

Puukerrostalon nimi Kelo kuvastaa sen olemusta. Julkisivuverhoilu koostuu vaakasuuntaisesta kuusilaudasta, joka on väriltään kelohongan harmaa. Harmaan sävyn vastapainoksi osa asuntojen ikkunapinnoista on päällystetty erivärisillä kalvoilla. Värien käyttö on ollut rohkeaa myös kohteen sisätiloissa, esimerkiksi käytävillä olevat metsämarjojen ja metsän kasvien värejä toistavat  tekniikkakuilut. Puupintaa on kohteessa näkyvissä käytävissä, rappusissa, alakatoissa ja lattiapinnoissa.

Rakennuksen pohjakerros tehtiin paikallavalubetonista. Maantasokerrokseen sijoittuvat Domus Arctica -säätiön toimisto, väestönsuoja, sekä rakennuksen yleisiä tiloja. Muut kerrokset rakennettiin CLT-tilaelementeistä, ja niihin sijoittuvat rakennuksen 103 asuntoa.

Tavoitteena oli rakentaa pienen ekologisen jäljen yhteisöllinen kerrostalo. Lähtökohtina kohteen suunnittelussa ja rakentamisessa ovat olleet Rovaniemen kaupungin kiertotalousstrategia, kestävän kehityksen periaatteet, digitalisaation tuomat innovaatiot ja vaihtoehtoiset energiantuottamislähteet.

Kohteen yhteyteen viereiselle tontille sijoittuu autokatos neljälle autolle, jonne varataan yhteiskäyttöisen sähköauton latauspiste. Rakennuksen omalle tontille ei varata autopaikkoja, mutta katettuja pyöräpaikkoja kohteessa on 150 kappaletta.

Napapiirin Energia ja Vesi toimittaa puukerrostaloon huoneistokohtaiset etäluettavat kylmä- ja lämminvesimittarit sekä etäluentapalvelun. NEVE toimitti kohteeseen myös aurinkosähköjärjestelmän, josta saatava energia varastoidaan sähkövarastoon. Päälämmitysmuotona on kaukolämpö, jonka tukena on jäteveden lämmön talteenotto.


LIGHTHOUSE JOENSUU

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Joensuu, Penttilänranta
 • Alueen käyttötarkoitus: Vuokra-asuntoja
 • Alueen / tontin koko: 1 400 m2
 • Kerrosalaneliömetrit: 5 935 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 117
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 14-kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistunut: 8/2019

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
 • Runkorakenteen materiaalitoimittaja: Stora Enso Oyj 
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy
 • Pääurakoitsija: Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy
 • Rakennesuunnittelu: Joensuun Juva Oy/A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Toiminnallinen palomitoitus: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

YHTEYSHENKILÖ

Joensuuhun valmistunut Light House Joensuu on 14 kerroksellaan suomen korkein puurakenteinen kerrostalo (tilanne 9/2019). Kohde on Suomen ensimmäinen yli 8-kerroksinen puukerrostalo. Kerrostalon poikkeuksellisen korkeuden vuoksi kohteeseen tehtiin toiminnallinen palomitoitus, sekä kehitettiin uusia ratkaisuja kantokyvyn ja paloturvallisuuden osalta.

Uudenlaisia ratkaisuja käytettiin myös hankkeen materiaalivalinnoissa. Lukuun ottamatta ensimmäistä betonirunkoista kerrosta, kohteen kantavat seinät ovat viilupuuta (LVL) ja välipohjat ristiin liimattua massiivipuulevyä (CLT). Paloturvallisuuden lisäämiseksi julkisivut verhoiltiin pääosin kivipohjaisella kuitulevyllä.

Rakennuksen puuosiin sitoutuu Stora Enson tutkimuksen mukaan yhteensä n. 1 600 tonnia hiilidioksidia. Kyseinen hiilidioksidimäärä vastaa 700 henkilöauton keskimääräisiä vuotuisia päästöjä Suomessa.

Light House Joensuu on tarjonnut myös merkittävän tutkimusalustan. Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti tutkimushankkeen, jonka avulla kerättiin tietoa yli 8-kerroksisen kohteen suunnittelusta ja toteutuksesta. Light House Joensuusta kerättävää tietoa olivat mm. rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus, rungon siirtymät ja äänitekninen toimivuus. Tutkimusten tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä dokumentoidaan ja raportoidaan mm. opinnäytetöiden ja julkaisujen muodossa.

Light House Joensuuta alettiin rakentaa tammikuussa 2018 ja se valmistui syksyllä 2019. Kohde on saanut ARA-rahoituksen, sillä kohteen asunnot on tarkoitettu opiskelijoiden vuokra-asunnoiksi. Rakennuksessa on yhteensä 117 asuntoa, joista 91 on yksiötä ja 26 kaksioita. Rakennuksen yleiset tilat kuten sauna, pesutupa ja väestönsuoja sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä, betonirunkoisessa kerroksessa.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 3/2019


NURMIJÄRVEN TOIMELAN PUUKERROSTALO 

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Nurmijärvi, Heikkari 
 • Alueen käyttötarkoitus: Vuokra-asuntoja ja toimistotiloja 
 • Alueen / tontin koko: 2 206 m2
 • Kerrosalaneliömetrit: 3 253 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 53 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 4-kerroksinen puukerrostalo 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Nurmijärven Kodit Oy 
 • Rakennusliikkeet: JVR-Rakenne Oy 
 • Materiaalitoimittajat: Elementti Sampo Oy, Parmarine Oy 
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: L.a.B arkkitehdit Oy 
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Asko Keronen 

YHTEYSHENKILÖ

Nurmijärven Kodit Oy rakennutti KVR-urakkana Nurmijärvelle nelikerroksisen puukerrostalon. Rakennus on Nurmijärven ensimmäinen puukerrostalo, ja se sai ARA-rahoituksen. Kerrostalossa on 53 asuntoa, joista 47 asuntoa on yksiöitä ja kuusi kaksioita. Asunnot on tarkoitettu ikääntyneille vuokra-asukkaille. Kerrostalo valmistui 10/2019. 

Kerrostalon maantasokerros on betonielementtirakenteinen. Maantasokerroksessa on toimistotiloja noin 180 m2 sekä yhteistiloja. Yhteistilat sisältävät mm. jakelukeittiön ja ruokailutilat. Kerrostalon asukkaat voivat yhdistellä ja ostaa yhteistilojen palveluita omien tarpeidensa mukaan. Rakennuksen kolme ylintä kerrosta koostuvat CLT-tilaelementeistä, jotka kohteeseen toimitti Elementti Sampo Oy. 

Puukerrostalo sijaitsee Nurmijärven korttelissa 2024, tontilla 5. Kyseisellä tontilla sijaitsi ennen Toimela, joka rakennettiin vuonna 1945 kunnan henkilökunnan asuinrakennukseksi. Ennen Toimelan purkamista kohde dokumentoitiin ja arkistoitiin.  


AS OY TAMPEREEN TUOHI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Tampere, Härmälä 
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo 
 • Alueen / tontin koko: n. 1 750 m2
 • Kerrosalaneliömetrit: 1 513 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 36 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 4-kerroksinen puukerrostalo 
 • Valmistunut: 12/2019 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Lehto Asunnot Oy 
 • Runkorakenteen materiaalitoimittaja: Lehto Components Oy 
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
 • Pääurakoitsija: Lehto Asunnot Oy 
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy  
 • Paloturvallisuussuunnittelu: Paloff Sammutusjärjestelmät Oy 

YHTEYSHENKILÖ

As Oy Tampereen Tuohi on ensimmäinen Lehto Asunnot Oy:n rakentama Deco-puukerrostalo. As Oy Tampereen Tuohen rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2019 Tampereen Härmälään, joka sijaitsee noin 5 km päässä Tampereen keskustasta, Vähäjärven läheisyydessä. Rakennus valmistui joulukuussa 2019, eli rakennusvaihe kesti noin 10 kk.  

As Oy Tampereen Tuohessa on neljä kerrosta, joihin sijoittuu 36 asuntoa. Asuinnoista 24 on yksiöitä ja 12 kaksioita. Kerrostalon kaikki asunnot myytiin ennen kohteen valmistumista.  

Kerrostalo koostuu puurankarakenteisista tilaelementeistä, jotka on valmistanut Lehto Components Oy. Kerrostalon pohja koostuu keskikäytävällisestä ratkaisusta, jonka molemmin puolin tilaelementit muodostavat asuntoja. Kerrostalon perustukset ja porraskäytävät tehtiin rakennuspaikalla betonista valaen.  

Tilamoduulit asennetaan yleensä kerros kerallaan, mutta As Oy Tampereen Tuohessa moduulit on asennettu päällekkäin lohko kerrallaan. Elementit asennettiin muutaman moduulin levyisinä lohkoina suoraan räystäskorkeuteen. Tämä vähensi vesikatteen sisältäneen kattoelementtien nostokertoja ja nopeutti vesikatteen viimeistelyä.  

As. Oy Tampereen Tuohen viereiselle tontille on tulossa toinen puukerrostalo, jonka rakennuttaa Lakea Oy. Kortteliin, joka sisältää molemmat puukerrostalot, rakennetaan myös yhteiskäyttöön Greenfield -piha, joka sisältää esimerkiksi huvimajan ja kasvihuoneen.


AS OY TURUN LINNANFÄLTIN LYHDYNKANTAJA

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Turku, Linnanfältti 
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo 
 • Kerrosalaneliömetrit: 3 285 m2
 • Asuntojen lukumäärä: 57 
 • Ensisijainen rakennustyyppi: yksi 5-kerroksinen puukerrostalo  

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Bonava Suomi Oy 
 • Rakennusliikkeet: Peab Oy 
 • Materiaalitoimittajat: CLT Plant Oy 
 • Arkkitehtisuunnittelu: Schauman Arkkitehdit Oy 
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy & Sitowise Oy

YHTEYSHENKILÖ

As. Oy Turun Linnanfältin Lyhdynkantaja valmistui Turun Linnanfältin alueelle 12/2019. Turun Linnanfältti on Suomen hallituksen hyväksymän puurakentamisen edistämisohjelman 2004–2010 valtakunnallinen pilottikohde. Alue sijaitsee Turun linnan ja Aurajoen läheisyydessä, ja se kytkeytyy historiallisesti tärkeisiin Kakolanmäen ja Porth Arthurin puutalomiljööseen. 

Bonava Suomi Oy rakennuttaa Linnanfälttiin Kotikorttelin, johon nousee kolme puukerrostaloa. As. Oy Turun Linnanfältin Lyhdynkantaja on korttelin ensimmäinen ja korkein rakennus. Kerrostalo on viisi kerrosta korkea, ja se sisältää 57 asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 27,5–93 m2, ja niissä on joko parvekkeet tai ranskalaiset parvekkeet.  

Asunnon ostajat pääsivät rakennusaikana vaikuttamaan kerrostalon asuntojakaumaan. Asunnot oli suunniteltu niin, että asiakkaan toivomuksen mukaisesti voitiin asuntoon rakentaa väliseiniä, jotka tekivät suurempiin asuntoihin joko 2-3 huonetta tai 3-4 huonetta. 

Rakennus koostuu pääosin CLT-elementeistä. Rakennus on puurunkoinen lukuun ottamatta perustuksia ja kellarikerrosta. CLT-elementit asensi kohteeseen perheyritys Kuninkaankylän Puurakentajat. Kohteessa on jätetty asuntoihin runsaasti paljasta puupintaa näkyviin. Näkyviin jätetyt CLT-elementtien pinnat on esihiottu CLT Plant Oy:n tehtaalla ja vielä kertaalleen asennuksen jälkeen työmaalla. Lopulta ne pinnoitettiin kahteen kertaan Osmo Color Uviwaxilla. 

Julkisivu koostuu vaakasuuntaisesta puupaneloinnista. Ensimmäisen kerroksen julkisivujen puupaneelit on palonsuojakäsitelty. Koillisjulkisivulla ylemmät kerrokset verhoiltiin konesaumapellillä. 

Korttelin keskelle jäävä piha-alue on eriytetty autoliikenteeltä ja sinne on suunniteltu tulevan istuskelupaikkoja, istutuksia sekä erityisiä oleskelualueita kuten korttelin oma ”biitsi”. Kohteen 33 autopaikkaa sijoitetaan pihakannen alle autohalliin. Autohalliin sijoitetaan myös samalle tontille rakennettavan As. Oy Turun Linnanfältin Portinvartijan autopaikat. As. Oy Turun Linnanfältin Portinvartijan rakennuttaa Bonava Suomi Oy, ja sen arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2021. 


AS. OY HÄMEENLINNAN VISA 1

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Hämeenlinna, Visamäki
 • Alueen/rakennuksen käyttötarkoitus: Vuokra-asuntoja
 • Kerrosala-neliömetrit: 1218 k-m2
 • Asuntojen lukumäärä: 31
 • Ensisijainen rakennustyyppi: yksi 4 -kerroksinen puukerrostalo
 • Valmistunut: 12/2019

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Pääurakoitsija: Suomen Puukerrostalot Oy 
 • Rakennuttaja: OP Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto 
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy
 • Materiaalitoimittajat: Lindbäcks Bygg Ab
 • Rakennesuunnittelu: Rakennuskonsultointi T Kekki Oy

YHTEYSHENKILÖ

 • Teppo Laurila, toimitusjohtaja, Suomen Puukerrostalot Oy, +358 50 517 1771, teppo.laurila(at)suomenpuukerrostalot.fi

As. Oy Hämeenlinnan Visa 1 on Hämeenlinnan ensimmäinen puukerrostalo. As. Oy Hämeenlinnan Visa 1 sijaitsee Hämeenlinnan Visamäessä, lähellä HAMK:n oppilaitosta. Kohteen rakennutti OP-Palvelukiinteistöt -erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa kerrostalon 31 huoneistoa opiskelijoiden vuokra-asunnoiksi. Kohde valmistui 12/2019.

As. Oy Hämeenlinnan Visa 1:n kuuluu 31 huoneistoa. Huoneistoista kaikki ovat 26 neliömetrin yksiöitä. Kohteessa käytettiin yhteensä 36 rankarakenteista tilaelementtiä, joista neljä sisältävät sisällään hissi- ja porraskuilun.  Tilaelementtien päälle asennettu katto koostuu kolmesta elementistä.

As. Oy Hämeenlinnan Visa 1 on ensimmäinen Suomen Puukerrostalot Oy:n urakoima kohde. Suomen Puukerrostalot Oy on kohteessa hyödyntänyt Ruotsalaisen yhtiön Lindbäcks Bygg Ab:n osaamista, joka toimitti tilaelementit kohteeseen. Tilaelementit valmistettiin Pohjois-Ruotsissa Lindbäcks Bygg Ab:n tehtaalla.

Kohteen elementit asennettiin paikoilleen kahdessa päivässä, jonka jälkeen rakennuksen valmiusaste oli n. 85 %. Elementtien asennuksen jälkeisiin töihin, kuten sähkö- ja vesisyöttöjen yhdistämiseen, pintatöihin ja hissien asentamiseen kohteessa meni noin 3 kk. Kohteen rakentaminen aloitettiin 5/2019 ja sen rakentaminen kesti noin 7 kk.


ESPOON TUULINIITYN PUUKERROSTALOKORTTELI, OSA 1

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Espoo, Tapiola 
 • Alueen käyttötarkoitus: Vuokra-asuntoja
 • Kerrosalaneliömetrit: 7 750 k-m2 (3227 m² + 4 523m2)
 • Asuntojen lukumäärä: 207 (42 + 165)
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 5-kerroksinen ja 13-kerroksinen puukerrostalo

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Asuntosäätiö
 • Rakennusliikkeet: Arkta Reponen Oy
 • Materiaalitoimittajat: Oiva Wood Solutions Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
 • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

YHTEYSHENKILÖ

Espoon Tapiolan Tuuliniityn alueelle on valmistumassa kahdesta puukerrostalosta koostuva kortteli. Kortteliin valmistui ensimmäisenä 1/2020 Asuntosäätiön rakennuttama 5-kerroksinen puukerrostalo. Puukerrostalossa on 42 ARA-vuokra-asuntoa, joiden koko vaihtelee yksiöistä neljän huoneen asuntoihin.

Asuntosäätiön puukerrostalon Tuuliniitty 3:n ensimmäinen kerros koostuu betonielementeistä ja sen yläpuoliset neljä kerrosta puurankarunkoisista suurelementeistä. Ensimmäisen kerroksen portaat ovat betonirakenteisia ja ylemmissä kerroksissa puurakenteisia. Kohteessa on käytetty kotimaista puuta ja elementit asennettiin paikoilleen sääsuojan alla. Puuelementit kohteeseen toimitti Oiva Wood Solutions Oy ja kohteen urakoitsijana toimi rakennusliike Arkta Reponen Oy. Tuuliniitty 3 on Espoon ensimmäinen puukerrostalo.

Korttelin toista, 13-kerroksista puukerrostaloa rakennetaan parhaillaan ja sen on määrä valmistua 3/2021. 13-kerroksisen puukerrostalon rakennuttaa HOAS opiskelija-asunnoiksi. Rakennukseen tulee 165 ARA-tuettua asuntoa. HOAS:n puukerrostaloon elementit toimittaa Elementti Sampo Oy ja urakoitsijana toimii JVR-Rakenne Oy. Jwood Ky toimii kohteen rakennuttajakonsulttina.

Espoon Tuuliniityn puukerrostalokortteli on ainutlaatuinen monella tapaa. Korttelissa on Espoon ensimmäiset puukerrostalot ja korttelin kerrostaloissa ei ole asuntokohtaisia autopaikkoja. Alueesta järjestettiin vuonna 2012 arkkitehtikilpailu asemakaavamuutoksen pohjaksi. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n kilpailuehdotus ”Tiebreak”. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy toimii pääsuunnittelijana puukerrostalokorttelin kummassakin kerrostalossa.

Uusissa puukerrostaloissa on pyritty kunnioittamaan 1950-luvun Tapiolan tavoitteita laadukkaasta arkkitehtuurista ja rakentamisesta. Puukerrostaloissa on viitteitä 1950- ja 1960-lukujen Tapiolan kerrostaloihin mm. julkisivusuhteissa ja aukotuksissa.


AS. OY VANTAAN VOLTTI

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Vantaa, Koivuhaka
 • Alueen käyttötarkoitus: Asuinkerrostalo
 • Alueen / tontin koko: n. 3 828 m²
 • Kerrosalaneliömetrit: 1 900 k-m² (+ 840 k-m² 2-kerroksiset rakennukset)
 • Asuntojen lukumäärä: 34 (+12)
 • Ensisijainen rakennustyyppi: 5-kerroksinen puukerrostalo ja kaksi 2-kerroksista puukerrostaloa

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Skanska Talonrakennus Oy (BoKlok Suomi)
 • Rakennusliikkeet: Skanska Talonrakennus Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Ark7 Oy
 • Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Oy ja Kodumaja AS

YHTEYSHENKILÖ

As. Oy Vantaan Voltti on Suomen ensimmäinen yli kaksikerroksinen BoKlok-puukerrostalo. Viisikerroksinen puukerrostalo valmistui 3/2020. Taloyhtiössä on yksi viisikerroksinen kerrostalo sekä kaksi kaksikerroksista pienkerrostaloa. Viisikerroksisessa puukerrostalossa on 34 asuntoa ja matalammissa kaksikerroksisissa rakennuksissa on yhteensä 12 asuntoa. Asuntojen koko vaihtelee 28 m2 yksiöistä isompiin 76,5 m2 neljän huoneen asuntoihin. Asunnot kalustetaan asukkaille valmiiksi IKEA:n kalusteratkaisuilla.

Rakennukset koostuvat rankarunkoisista tilaelementeistä. Viisikerroksisen puukerrostalon ensimmäinen kerros on betonirunkoinen, mutta muuten talon runko ja julkisivu koostuvat puusta. Puurankarunkoiset tilaelementit kohteeseen on toimittanut virolainen yhtiö Kodumaja AS.

BoKlok on IKEA:n ja Skanskan yhteistyössä kehittämä konsepti, jonka tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia asumista. Konseptissa yhdistyvät kompaktit tilaratkaisut, ekologinen rakentaminen ja viihtyisä puutaloasuminen.

BoKlok-puukerrostalokonsepti kehitettiin alun perin Ruotsissa, ja Suomeen se saapui ensimmäisen kerran vuonna 2003. BoKlok-konseptilla on rakennettu yhteensä jo n. 11 000 asuntoa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Englannissa ja Saksassa.


JOENSUUN METLA - TALO

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Toimisto- ja laboratoriorakennus
 • Pinta-ala: 7 653 br-m²
 • Rakennukset: Yksi 3 -kerroksinen tutkimuskeskus
 • Valmistumisvuosi: 2004

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt
 • Rakennusliike: Rakennusliike A. Taskinen Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto SARC Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Puurakenteinen Metla -talo valmistui vuonna 2004 Joensuun yliopistokampuksen laidalle. Metla -talon rakentamista varten järjestettiin vuonna 2002 arkkitehtikilpailu, jonka tavoitteena oli suunnitella puurakenteinen toimiva ja innostava työympäristö metsäntutkijoille ja samalla edistää suomalaisen puun innovatiivista käyttöä. Lisäksi haluttiin rakennuksen avulla korostaa metsäntutkimuksen erityisasemaa Joensuun yliopiston kampusalueella. Nämä ehdot täytti parhaiten SARC Oy:n arkkitehti Antti-Matti Siikala ehdotuksellaan ”Puumerkki”. Metla -talo oli valmistuessaan ensimmäinen suuri puusta valmistettu, kolmikerroksinen puurunkoinen toimistotalo Suomessa. Metsäntutkijoille tehdyssä talossa on kokeiltu sekä uusia että perinteisiä puurakentamisen ratkaisuja innovatiivisella tavalla. Metla-talon rakenteissa ja sisustuksessa on käytetty miltei kaikkia 24 Suomessa kasvavaa puulajia. Rakenteissa hallitseva puulaji on kuusi, jota on kaikesta puumateriaalista noin 80 prosenttia. Talossa on tilat yhteensä yli 200 työntekijälle, useita kokoustiloja, aularavintola ja moderni laboratorio. Metlalaisten lisäksi talossa on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilökuntaa. Metla-talosta tuli valmistumisensa jälkeen merkittävä kansallinen ja kansainvälinen puurakentamisen referenssikohde. Kaikkiaan Metla-taloon on tutustunut yli 25 000 vierasta, ja se on myös voittanut useita niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin palkintoja.

Rakennukseen kehitettiin parhaita ulkomaalaisia esimerkkejä soveltaen pilari-palkki-laatta -runkojärjestelmä, joka toteutettiin 7,2 metrin moduuleissa. Ratkaisu tekee mahdolliseksi muun­tojouston, väliseinämuutokset ja jopa julkisivumuutok­set. Rakenteista pilarit ja palkkien alaosat ovat liimapuuta. Palkkien yläosat ovat betonia. Runkoa jäykistävät teräsbetoniset porrashuoneet ja IV-kuilut. Välipohjien kotelolaatat on val­mistettu massiivipuuaihioista ja niiden päälle valetusta 80 mm:n betonilaatasta. Välipohjat toimivat liittora­kenteena, mikä lisää jäykkyyttä sekä parantaa värähtely­ominaisuuksia ja käyttömukavuutta. Perustus ja alapohja ovat teräsbetonirakenteisia. Alapohjan alla on koneellisesti tuuletettu ryömintätila ja huoltokäytävä. Ulkoseinän umpiosat tehtiin 1,8 x 7,2 m kokoisina, puurankaisina nauhaelementteinä, jotka jäykistettiin sisäverhousvanereillla, ja ulkoverhouksena käytettiin ponttilau­taa. Elementit kannatettiin reunapilareista teräskonsoleil­la.

Metla-talo noudattaa Joensuun yliopistokampuksen rakeisuutta ja suhdemaailmaa, mutta erottuu selkeän muotonsa ja voimakkaan materiaalitunnun vuoksi. Rakennus näyttäytyy ulospäin suljettuna puisena arkku­na, jonka hahmossa korostuu vanhoista purkuhirsistä koostuvien seinien rajaama esipiha. Hirsiseinät toimivat porttina rakennukseen ja sen sisäpihalle kuljettaessa. Tutkimuskeskuksen toimisto- sekä labo­ratoriotilat kiertyvät muuta ympäristöä ylemmäs nostetun sisäpihan ja aulan ympärille. Sisäpihaa hallitse­vat tervattu, ylösalaisin käännettyä venettä muistuttava neuvottelutila, sekä aulan perinteisistä tukinuittopuo­meista innoituksensa saaneet vinopilarit. Rakennuksen runkosyvyys, julkisivujen ja käytäväseinien aukotus mahdollistavat luonnonvalonsaannin kaikkiin työskentelytiloihin ja lisäävät tilojen avaruutta ja viihtyisyyttä.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 1/2005 sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla

Tutkimus puurunkoisen toimistotalon rakentamisen vaikutuksista: lue lisää Metlan sivuilta.


FINNFOREST MODULAR OFFICE (FMO)

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Tuulikuja 2, 02100 Espoo
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Toimistorakennus
 • Pinta-ala: 13 048 br-m²
 • Rakennukset: Yksi 4 -kerroksinen toimistorakennus
 • Valmistumisvuosi: 2005

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Kiinteistö Oy FMO Tapiola
 • Rakennusliike: PEAB Seicon Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Helin & Co Architects
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto WSP Suunnittelu Kortes Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Finnforest Oyj järjesti Modular Office -arkkitehtikilpailun keväällä 2003. Tehtävänä oli suunnitella puurakenteinen toimistotalo noin 240 työntekijälle. Rakennukseen sijoittuivat Finnforestin toimitilat sekä muita yhtiöitä. Kilpailun tavoitteena oli arkkitehtuuriltaan ja tekniikaltaan korkeatasoinen, toimiva ja joustava toimistotalosuunnitelma, jossa puun ominaisuuksia on käytetty kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti oivallisella tavalla. Suunnitelman tuli olla myös teollinen tuote, joka on muunneltavissa kooltaan ja kokoonpanoltaan erilaisiin tilanteisiin. Voittajaksi valittiin ehdotus ”Sydänpuu”. Elokuussa 2005 valmistunut rakennus oli valmistuttuaan Euroopan korkein puurakenteinen toimistotalo. FMO Tapiolan rakentamiseen sovellettiin viime vuosina Finnforestin, VTT:n ja TKK:n puutekniikanlaboratorion yhteistyönä kehitettyjä uusia puutuoteratkaisuja. Työmaavaiheessa keskityttiin erityisesti asennus- ja työmaan kosteudenhallintakysymyksiin. FMO:ssa oli myös useita ensi kertaa kaupallisessa käytössä olevia ratkaisuja.

FMO:n kantava pilari-palkki-runko sekä välipohjan kotelolaatat ovat kertopuuta. Kellarikerros, hissikuilut ja jäykistävät porrastornit ovat betonia. Katon jäykistävät ristikot ovat terästä. Julkisivut ovat kohdetta varten kehitettyjä kertopuurunkoisia elementtejä, joissa ikkuna on kiinteä osa rakennetta. Rakennuksen pääasiallinen julksivuverhous on halkaistua liimapuulankkua, jonka koko on ruhtinaalliset 42 x 312 mm. Paksusta lankusta saatiin hyvin säänkestävä ja pitkäikäinen paneelijulkisivu. Julkisivut koottiin tehtaalla valmiiksi, pintakäsitellyiksi kuorielementeiksi, mikä nopeutti rakentamista, ja samalla saatiin kaunis, piilokiinnityksellä toteutettu verhous. Samaa elementtitekniikkaa käytettiin lämpöpuusta tehdyissä aurinkosäleiköissä, joista näyttävin on kartiomoduulin aurinkosuoja. Itäjulkisivuun on sijoitettu lisäksi kolme liimapuista parvekekehää. Sisustamisessa on käytetty runsaasti kertopuuta. Helposti muunneltavien väliseinäelementtien runko on niin ikään kertopuuta. Innovaatioina sisustuksessa on toimistohuoneiden sisälasiseinien karmit, jotka ovat tammiviilutettuja tai tervalepän sävyyn kuullotettua kertopuuta. Toimistohuoneiden liukuovet ovat tervaleppäviilulla pinnoitettua kertopuulevyä.

FMO -malli mahdollistaa massoittelultaan ja hahmoltaan yksilöllisten puurakenteisten toimistorakennusten suunnittelun ja toteutuksen käyttäen hyväksi modulaarisia runko-, julkisivu- ja verhouselementtejä. Perustana on sarja yksinkertaisia, suorakulmaisia toimistomoduuleita, joita voidaan täydentää kaarevilla erikoismoduuleilla. Muista eroava eteläpäädyn kartiomainen moduuli “Eteläviitta”, korostaa muodollaan rakennuksen merkitystä maamerkkinä ja samalla mahdollisuuksia toteuttaa käytetyistä puutuotteista perusmoduulia vapaampaa arkkitehtuuria. Moduulit kätkevät sisäänsä tilajärjestelmän, jossa sisätilojen korkeat aulat ja ulkotilan puoliatriumit vuorottelevat. Työtilat lomittuvat näihin niin, että yksiköistä avautuu vaihtelevia näkymiä Tapiolaan ja ympäröivään luontoon. Työn ympäristöt ovat mitoiltaan pieniä ja ne sopivat yksilölliseen työskentelyyn tai ryhmätyöhön. Tavoitteena on sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vuorovaikutus sekä miljöö, joka edistää keskittymistä.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 4/2005 sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla.


PILKE

HANKETIEDOT

 • Sijainti: Ounasjoentie 6 (Arktikum-aukio), 96200 Rovaniemi
 • Alueen / rakennuksen käyttötarkoitus: Toimisto- ja näyttelyrakennus
 • Pinta-ala: 5 589 br-m²
 • Rakennukset: Yksi 4 -kerroksinen toimisto- ja näyttelyrakennus
 • Valmistumisvuosi: 2010

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Metsähallitus
 • Rakennusliike: Palmberg Rakennus Oy
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto-Palo-Rossi-Tikka Oy
 • Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy

YHTEYSHENKILÖ                                                                            

Rovaniemen Ounasjoen törmälle rakennettu Pilke on Metsähallituksen uusi toimitalo. Talossa on 135 ihmisen työpaikka sekä pohjoisten metsien kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke. Pilke-talo ilmentää Metsähallituksen ympäristölinjausta, ja siksi lähtökohtana sen rakennusmateriaaliksi oli puu. Puurakenteisen Pilkkeen hiilidioksidipäästöt ovat vain kolmasosa vastaavan teräs- tai betonirakennuksen päästöistä.

Pilkkeen kantava rakenne koostuu liimapuisista pilareista ja parhaimmillaan jopa 1,5 metrin korkuisista palkeista. Kellarikerros on betonia. Pilari-palkki-runko on jäykistetty betonisilla porrashuoneilla ja hissikuilulla. Puiset primääri- ja sekundäärirakenteet ovat näkyvissä sisätiloissa. Julkisivu on koottu puisista ulkoseinäelementeistä. Välipohja muodostuu kantavien puisten palkkien päälle asennetusta havuvanerista ja pintabetonilaatasta. Yläpohja ja vesikatto on rakennettu kattoristikoista kantavien liimapuupalkkien päälle. Kallistukset ja vedenpoisto on hoidettu hanhenselkäperiaatteen mukaisesti. Paloteknisesti Pilke jakautuu kahteen osaan, joita erottaa koko rakennuksen korkuinen osastoiva seinä. Rakennuksessa on sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmät tunnistimineen. Ylimmän kerroksen avokäytävät sulkeutuvat palotilanteessa savuverholla, jolloin rakennuksesta pääsee ulos turvallisesti.

Pilkkeen pääsisäänkäynti on Ounasjoentien puolella, rakennuksen terävässä kulmassa. Sisääntulosta avautuu koko rakennuksen korkuinen aulatila ensin ylöspäin ja sitten alas näyttelytilaan. Avaruus, luonnonvalo ja tilan tuntu ovat Pilkkeen keskeiset elementit. Ounasjoen puoleisella julkisivulla on koko rakennuksen korkuiset ikkunat, jotka tuovat maiseman silmien eteen heti sisään astuttaessa. Suuren ikkunapinnan ääressä on osin kolmen kerroksen korkuinen kahvio. Näkymä Lainaalle, Ounas- ja Kemijoen yhtymäkohtaan, oli yksi talon suunnittelun tärkeistä lähtökohdista. Toimistohuoneet kiertävät kahden suuren aulatilan ympärillä. Toimistotilojen joustavan muuntelun mahdollistavat helposti siirrettävät puuväliseinät. Huoneita yhdistää avokäytävä, jonka ansiosta yhteys säilyy myös kerrosten välillä. Käytävien kaiteet ovat tammea ja vihreäksi sävytettyä lasia. Pohjakerroksessa sijaitsee tiedekeskus Pilke. Koko rakennuksen korkuinen näyttelytila kertoo pohjoisten metsien kestävästä käytöstä. Tilaan laskeudutaan pääaulasta tammiportaita pitkin. Näyttelytilan lattiaa peittää tummaksi käsitelty pölkkylattia. Rakennuksen julkisivuissa on käytetty tummaksi käsiteltyä kuusta, jonka elävä pinta on jätetty näkyväksi. Ikkunoiden smyygilaudat ovat Metsähallituksen värejä mukaillen vihreät. Julkisivun vihreää löytyy myös sisätiloista pääaulan korkeaan seinään maalatusta kuviosta sekä porraskäytävistä. Aulan tummassa lattiassa ja erilaisissa puupinnoissa toistuvat julkisivun värit ja materiaalit. Runsas puun käyttö tuo Pilkkeeseen kodikkuutta ja lämpöä. Pehmeät ja pintarakenteeltaan epäyhtenäiset puupinnat saavat aikaan miellyttävän akustiikan korkeassa ja avarassa tilassa. Pilke-rakennus itsessään on tiedekeskuksen suurin näyttelyesine. Se on ekologisena puurakennuksena esimerkki puun kestävästä ja nykyaikaisesta käytöstä.

Kohde on esitelty PUU-lehdessä 1/2011 sekä Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla. Lue lisää myös Metsähallituksen Pilke-sivustolta.


SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIA

HANKETIEDOT

 • Hankkeen nimi: Suomen Luontokeskus Haltia
 • Kaupunki / kunta: Espoo
 • Alueen käyttötarkoitus: Luontokeskus
 • Alueen / tontin koko: n. 1,5 hehtaaria
 • Kerrosala-neliömetrit: 3 534 br-m²
 • Ensisijainen rakennustyyppi: yksi 2-3 -kerroksinen näyttely- ja kokousrakennus
 • Kustannusarvio: n. 15 000 000 €

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Rakennuttaja: Nuuksiokeskus Oy (Pöyry CM Oy palkattu)
 • Rakennusliikkeet: YIT
 • Materiaalitoimittajat: Eridomic Oy (Stora Enso)
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Tanskanen Oy

YHTEYSHENKILÖT

Suomen luontokeskus Haltia on kansallispuistojamme ja muita ainutlaatuisia luontokohteita esittelevä näyttelykeskus pääkaupunkiseudulla, Espoon Nuuksiossa. Keskus sijaitsee Solvallan urheilupuiston läheisyydessä, noin 35 kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja 17 kilometriä Espoon keskuksesta.

Haltia esittelee yhden katon alla Suomen luonnon helmiä elämyksellisellä tavalla. Samalla se on myös portti Suomen luontoon, sillä Nuuksion erämainen järviylänkö kutsuu retkelle suoraan Haltian ovelta. Haltia tarjoaa puitteet myös yksityistilaisuuksille, luontokoulutukselle, kokouksille ja perhejuhlille.

Rakentamista varten perustettiin vuonna 2008 kiinteistöosakeyhtiö Nuuksiokeskus Oy, johon kuuluivat Metsähallitus, Espoon kaupunki ja Solvalla Nedre Oy. Kiinteistöosakeyhtiön ja Metsähallituksen lisäksi luontokeskuksen toimintakuluihin osallistuvat myös Espoo, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Vihti ja Kauniainen.

Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäki Oy. Rakennuttamis- ja valvontatehtävien hoitajaksi valittiin Pöyry CM. Haltia rakennettiin suurelementeistä Stora Enson ja sen tytäryhtiön Eridomic Oy:n CLT-tekniikalla. Haltiasta tuli Suomen ensimmäinen CLT-puuelementtitekniikalla toteutettu julkinen rakennus. Haltian kantavat rakenteet ja verhoilut ovat puuta maanalaista kellarikerrosta lukuun ottamatta. Valittu rakennustapa oli sekä ekologinen että taloudellinen. Rakentamisessa olivat muutenkin keskiössä luontoarvot ja ekologisuus.

Lisätietoa: www.haltia.com

Kohde on esitelty myös PUU-lehdessä 3/2013 ja Puuinfon kansainvälisellä puuwoodholzbois.com-sivustolla.


Lisäinformaatiota puukerrostaloista:

 • Katso Oikopolku: Puukerrostalot
 • Kirjallisuutta:
  • Moderni puukaupunki - puu ja arkkitehtuuri
  • Kotina puinen kaupunkikylä
  • Suomalainen puukerrostalo - puurakentamisen kehittämisen etulinjassa