Olet täällä

Yli satavuotiaasta perheyrityksestä kokonaisvaltainen teollisen puurakentamisen tuoteosien toimittaja

Sahaustoiminnalla lähes 110 vuotta sitten aloittanut Koskisen Oy on kasvanut monialaiseksi puuta jalostavaksi yritykseksi, joka käyttää kaiken hankkimansa puun jalostetuiksi tuotteiksi bioenergiasta taloteollisuuden elementteihin. Kärkölässä, Päijät-Hämeessä sijaitsevalla yhtiöllä on tyypillinen suomalaisen puutuotealan yhtiön sahaustoiminnalla alkanut historia. Toinen sukupolvi kiinnostui puunjalostuksen laajentamisesta uusiin tuotteisiin ja laajensi Kalle Koskisen aloittamaa sahaustoimintaa jo varhain vaneri-, lastulevy- ja rakennusteollisuuteen. Nyt neljännen sukupolven aikana Koskisen Oy on suomalaisen saha- ja puulevyteollisuuden, ohutvanerituotannon ja elementtipohjaisen talonrakennuksen tuoteosien valmistuksen edelläkävijä. Yhtiöllä on yli tuhat työntekijää ja liikevaihto oli 270 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Oma suunnittelu, teollinen valmistus, innovatiiviset tuotteet ja palvelu ovat tulleet keskeiseksi osaksi myös suomalaisen puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. Tässä artikkelissa käsitellään Koskisen Oy:n roolia johtavana teollisen puurakentamisen tuoteosien toimittajana. Puurakentamisen laaja-alainen osaaminen perustuu 40 vuotta sitten aloitettuun elementtipohjaiseen pientalotuotantoon. Vanhaa elementtiosaamista on kehitetty tuottamaan elementtejä pientalojen lisäksi kerrostalojen täydennysrakentamiseen, puukerrostaloihin ja julkisiin rakentamisen kohteisiin kuten kouluihin ja päiväkoteihin.

Teollinen elementtivalmistus perustuu vanhaan osaamiseen

Koskisen Herrala-brändi on neljä vuosikymmentä vanha, teolliseen puurankarakentamiseen perustuva elementtirakentamisen järjestelmä. - Tässä mielessä meillä on jo pitkä teollisen puurakentamisen perinne ja osaaminen. Suomessa on perinteisesti käytetty puisia esivalmisteisia rakennusosia pien- ja rivitalorakentamisessa, sanoo puolitoista vuotta Koskisen Oy:n talotehdasta johtanut Petri Lento.

Lento näkee puurakentamisen markkinan kehittyvän Suomessa hyvään suuntaan, mutta pitää alaa varsinkin pienessä ja keskisuuressa rakentamisessa erittäin kilpailtuna toimialana. - Kokonaisuuden kannalta on hyvä, että markkinoilla on erilaisiin puurakentamisen järjestelmiin ja ratkaisumalleihin perustuvia tuotteita. Mielestäni kokonaiskysynnän kasvaessa eri valmistajien kanssa voisi kuitenkin olla yhteistyötä nykyistä enemmän.

- Me kilpailemme esimerkiksi päivä-, hoivakoti ja koulurakentamisessa muiden materiaalien kesken, mutta samalla puurakentamisen toimialan sisällä muiden järjestelmien ja puurakentamisen vaihtoehtojen kanssa. Me Koskisen yli sata vuotta vanhassa perheyhtiössä edustamme perinteistä puurankarakentamisen suur-elementtituotantoa ja kilpailemme markkinoille tulleiden uusien massiivipuuratkaisujen kanssa.

Koskisen Oy on tuottanut puutilaelementtejä useisiin puukerrostalokohteisiin kuten Vantaan Kivistön asuntomessutaloon, Helsingin Honkasuon puukerrostaloihin ja uuteen Kuninkaantammen kohteeseen. Uusia suuria uusia kohteita ovat Turkuun rakennettavat kaksi puukerrostaloa ja Imatran uusi, Suomen suurin puukoulu.

- Uusi puurakentamisen kasvu kerrostalorakentamisessa alkoi kahdeksan vuotta sitten Vierumäelle rakennetusta puukerrostalosta. Tuolloin alkoi yhteistyö puurakentamisesta kiinnostuneen rakennusliike Reposen kanssa ja isoihin puurakennuskohteisiin suuntautuva kehitystyö.

Kuivaketju on puurakentamisessa välttämättömyys

Lenton mukaan Koskisen Oy on toimittanut rakennuskohteisiin kustannustehokkaita julkisivuja, huoneistojen väliseiniä ja yläpohjia lähes nollaenergiatasoisina. Jatkuvan käytännön kehitystyön kautta on parannettu puurakenteiden rakenteellisia kantavuus- ja akustisia ominaisuuksia. - Vastikään aloitetun välipohjalaatan sarjatuotannon myötä olemme nyt kokonaisvaltainen puurakentamisen komponenttien toimittaja. Pystymme toimittamaan kaikki puukerrostalon rakenneosat. Kappaletavarasta tehtyjen suurelementtien maksimimitat ovat 14 metriä kertaa 4 metriä ja paksuus noin 35 cm tai 45 cm riippuen kohteelle suunnitellusta energiatehokkuuden tasosta.

- Kuivaketju on puurakentamisen lähtökohta. Lähdemme siitä, että kaikki tuotteemme tehdään ja asennetaan säältä-suojattuina. Käyttökokemukset rakentajilta ovat olleet myönteisiä, kun rakennusaikaiset olosuhteet ovat hallinnassa. Pienemmän mittakaavan kohteissa elementtien huolellinen suojapaketointi riittää kuljetukseen ja varastointiin asennusvaiheeseen asti. Suuremmissa kohteissa kuten kerrostaloissa urakoitsijoiden käyttämä telttaratkaisu on osoittautunut toimivaksi.

Kuivaketju, maksimaalinen esivalmistus, mittatarkkuus, asennusnopeus sekä lopputuotteen turvallisuus ovat Lenton mielestä keskeisiä puurakentamisen kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. - On syytä ottaa huomioon puun ekologiset arvot ja siihen perustuva puun haluttavuus osana asumisviihtyvyyttä. Näiden tekijöiden merkitys myyntiargumentteina tulee kuluttajien keskuudessa kasvamaan. Julkinen sektori on ottanut tässä jo pitkän loikan, kun yhä useammassa päiväkoti- tai kouluhankkeessa päädytään puurakenteisiin ratkaisuihin.

- Kuivaketju on merkittävä asia rakentamisen kilpailukyvyn kannalta. Kun betonirakennetta joudutaan märkärakentamisen seurauksena mittaamaan ja kuivattamaan pitkiä aikoja, on selvää, että puurakentaminen sääsuojattuna säästää aikaa. Uskon, että ilmastomuutoksen seurauksena tulee lisää säädöksiä, mitkä edellyttävät vähähiilistä rakentamista.

Lisää osaamista ja yhtenäiset käytännöt puurakentamiseen

Lento ei odota puurakentamiselle yhteiskunnalta mitään erityiskohtelua, mutta toivoo kaikkia materiaaleja kohdeltavan tasapuolisesti. - Kun kerran sprinklaus on lisäkustannus puukerrostalossa, miksei sitä ole myös betonirakennuksissa? Tyypillisessä palotilanteessa sisustusmateriaalien palokaasut ja kuumuus aiheuttavat palokuolemia. Automaattisella sammutusjärjestelmällä varustetun tilan riskit vähenevät ja palon leviämistä voidaan ehkäistä. Uuden paloturvallisuudesta annetun asetuksen puitteissa puuta voidaan luovasti jättää enemmän näkyviin, jos niin halutaan.

- Vaikka rakentamisen tekniikka asettaa reunaehtoja, puu on teollisessa rakentamisessa joustava materiaali. Puu muuntuu moneksi, siitä voi tehdä monipuolisia rakentamisen komponentteja ja se mahdollistaa erilaisia arkkitehtonisia ratkaisuja.

Ennen siirtymistään Koskisen Oy:n palvelukseen, Lento työskenteli suunnittelutoimistossa, jossa suunniteltiin pääosin suuria kohteita betonista ja teräksestä. - Eihän meillä juurikaan ole puurakentamisen suunnitteluun erikoistuneita toimistoja saatikka puurakenteiden erikoisosaajia tai yhdenvertaisia suunnitteluohjelmistoja. Me tarvitsemme lisää vaativien kohteiden puurakentamisen suunnitteluosaajia, jotta puurakentamisen markkinaosuus voisi merkittävästi kasvaa.

- Osaaminen tuo tullessaan myös puurakentamisen hyväksyttävyyttä. Meillä Koskisen talotehtaalla on omaa suunnittelun ja projektihallinnan osaamista, isoihin kohteisiin ostamme palveluita alihankkijoilta. Meillä on omat tuotevakiot, joita kehitämme yhdessä kumppaneidemme kanssa ja jotka koulutetaan suunnittelukumppaneille.

Lento toivoo, että tulevaisuudessa puurakenteille olisi yhteneväiset suunnitteluohjeet teolliseen valmistukseen. - Betoniteollisuus vakioi omat ratkaisunsa ja jalkautti ne jo 1960-luvulla. Puupuolella tilanne on avoin ja kaikki alan yritykset toimivat omilla järjestelmillään ja ohjeistuksillaan. Vaikka on laadittu puurakentamisen käsikirjoja, ei esimerkiksi rankarakentamiseen ole sovittu yhtenäistä käytäntöä.

- Puurakentaminen mahdollistaa komponenttien valmistuksessa räätälöinnin. Koskisen talotehdas pystyy tekemään elementtejä myös pieninä sarjoina, koska tuotanto ei ole liian automatisoitu. Tällöin joustavuudelle ja ammattimiesten osaamisellekin jää sijaa. Meidän osaamistamme ja ammattitaitoamme on se, että voimme tehdä tehokkaasti peruselementtejä, mutta myös energiatehokkaita elementtejä.

Lento huomauttaa, että kaikenlaisen esivalmisteisen elementtituotannon tehokkuuden ongelmana on lyhyet toimitussarjat. - Usein elementtejä joudutaan tekemään niin sanottuina yhden sarjoina. Teollisen tuotannon tehokkuuden edellytys olisi kuitenkin pidemmät valmistussarjat samanlaisia tuotteita.

Puu mukaan vapaarahoitteisiin rakennuskohteisiin

Lento toivoo rakentamiseen avoimuutta materiaalien käytön suhteen. - Varsinkin gryndereiltä odottaisi halua uudistua ja kokeilla uusia tekniikoita. Näyttää siltä, että kun on toiminut vakiintuneella tuotantotekniikalla pitkään, siitä tulee ennen pitkää este muiden materiaalien käytölle.

- Onneksi rakennusliikkeet kysyvät nyt puurakentamisen osaamista ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tietty muutos asenteissa on tapahtumassa, kun kiinnostus puurakentamista kohtaan on kasvamassa. Vanhakantaista vastakkainasettelua puun ja betonin välillä en enää tunnista tai ainakaan osaa sitä sellaiseksi lukea.

Koskisen Oy on mukana Turun Pernooseen rakennettavassa kahdessa vapaarahoitteisessa kerrostalohankkeessa puuosatoimittajana. Lento pitää puurakentamisen kasvun kannalta tärkeänä, että puurakentaminen tulee mukaan vapaarahoitteisiin gryndikohteisiin omilla vahvuuksillaan. - Toimittajien on oltava mukana avoimessa tonttijaossa vakavasti otettavan rakennusliikkeen kanssa. Viimeinkin on syytä päästä eroon mielikuvasta, että puu saisi jotain etua esimerkiksi kaavoittajalta tai että puurakentamisen hankkeet ovat vain julkisen sektorin kokeiluhankkeita.

- Myös puurakenneratkaisuihin perustuva vanhojen kiinteistöjen lisäkerrosrakentaminen kasvaa ja haluamme olla siinä osaajina mukana. Kesällä valmistuu Tampereelle Suomen suurin lisäkerroshanke, noin kaksi tuhatta kerrosneliömetriä, vanhan teollisuusrakennuksen päälle. Olemme olleet mukana noin kymmenen taloyhtiön lisäkerrosten toteuttamisessa eri puolilla Suomea. Uskomme lisäkerrosrakentamisen kasvuun, kun uudisrakentamisen kovin tahti hiipuu, jolloin korjaus- ja täydennysrakentaminen alkaa taas enemmän kiinnostamaan talo- ja rakennusyhtiöitä.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.