Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus ylitti opiskelijoiden odotukset

Puuinfon syksyllä järjestämä Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutusohjelma sai siihen osallistuneilta opiskelijoilta hyvän palautteen. Koulutuksen aiheina olivat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. - Koulutus ylitti odotukseni. Koen koulutuksesta olevan hyötyä työssäni. Koulutuksesta jäi itselle iso määrä tietoa ja aineistoja, joihin voi aina myöhemmin työuran aikana palata, kuvailee kokemuksiaan projektipäällikkö Milla Mikkonen Late-Rakenteet Oy:ltä.

Kurssin toisena pääopettajana toiminut Tero Lahtela on myönteisesti yllättänyt yrityksissä olevasta laajasta puurakenteiden suunnittelun osaamisen määrästä. - Kurssilaisten edustamissa yrityksissä on monipuolisen osaamisen lisäksi huomionarvoista perinteisesti miesvaltaisen suunnittelualan naisistuminen. Tämänkin kurssin kolme parasta opiskelijaa olivat naisia, joilla on vahva kokemus puurakenteiden suunnittelusta ja projektijohtamisesta.

Koulutus oli FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Koulutus koostui teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä.

Koulutukseen osallistui yhteensä 39 opiskelijaa, joista 36 oli rakennesuunnittelijoita 26 eri suunnittelutoimistosta ja kolme AMK-opettajaa. Koulutuksessa oli 12 lähiopetuspäivää kuudessa eri kahden päivän moduulissa. Tämän lisäksi oppilaat tekivät vapaa-ajallaan 36 vaativaa kotitehtävää ja tentin. Kotitehtävät koostuivat pääasiassa eritasoisista rakennelaskelmista sekä sanallisista ja piirtotehtävistä.

Koulutus avasi tien vaativien rakenteiden pätevyyteen

Koulutus oli suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennusinsinööreille, joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. Koulutukseen osallistui myös rakennusalan opettajia.

- Koulutuksen sisältö kattoi mielestäni laajasti puurakentamisen eri osa-alueet painopisteen ollessa puurakenteiden suunnittelussa. Luennot olivat hyviä ja luentoaineistot laajoja. Kaiken kaikkiaan kurssi oli erittäin hyvin toteutettu ja opiskelijat oli otettu hyvin huomioon, sanoo Mikkonen.

Mikkosen mielestä harjoitustehtävät olivat työelämän kannalta parasta kurssin antia. - Tehtävissä piti soveltaa opittuja asioita, aina ei ollut suoraan valmista esimerkkiä. Monesti työelämässä ratkaistavat asiat eivät ole suoraan oppikirjoista ja malliesimerkeistä, vaan niissä tarvitsee osata tulkita normeja ja soveltaa esimerkkejä.

Vaativa koulutus motivoi oppilaita

Kurssiin osallistuneilta edellytettiin perustiedot puurakenteiden suunnittelusta ja aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Koulutuksen tarkoitus oli täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Opiskelijalla tuli olla pääsääntöisesti pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot.

Lahtelan mukaan Puuinfo halusi järjestää vaativan koulutuksen, jossa esitetään kuinka mitoituskaavat ja normien vaatimukset sovelletaan käytännön suunnittelutyössä. - Oppilaat olivat hyvin motivoituneita vaativaan koulutukseen ja suuri kotitehtävien ja esimerkkilaskelmien määrä teetti työtä, mutta rakennelaskelmia oppii tekemään vain laskemalla niitä.

- Vaativimmat tehtävät olivat laajoja, lähes kymmenensivuisia töitä. Kotitehtävät pisteytettiin, joiden perusteella oppilaat saivat tietyn määrän opintopisteitä. Koko ryhmä selviytyi koulutuksesta hyvin ja tästä olen hyvin iloinen, kuvailee Lahtela.

Projektipäällikkö Sumu Puhakainen Late-Rakenteet Oy:ltä muistuttaa, että kun normeissa ja ohjeissa ei ole aina ilmaistu asioita täsmällisesti, se on johtanut erilaisiin tulkintoihin. - Sain vastauksia ja selkeyttä moniin yksittäisiin asioihin, jotka olivat jossakin vaiheessa vaivanneet ja jääneet itselle ikään kuin ilmaan roikkumaan. Kun kaikkiin asioihin ei ole yhtä oikeaa lähestymistapaa, kouluttajat kannustivat omaan aktiiviseen ajatteluun.

- Itselleni eksoottisinta oli puukerrostalorakentamiseen ja -suunnitteluun liittyvät aiheet. Siinäpä on mielenkiintoinen ja moninainen kokonaisuus! Ihan omanlaisensa maailma, huomauttaa Puhakainen.

Koulutus hyödyttää työelämää

Suunnitteluinsinööri Jonna Kauhtila Versowood Oy:stä arvioi koulutuksen sisältäneen hyvän ja monipuolisen tietopaketin puurakentamisesta. - Erilaiset puurakentamisen aiheet oli koottu loogiseksi paketiksi, joka käsitteli kattavasti eri materiaaleja ja niiden suunnittelua sekä liitosten mitoittamista. Materiaalien lisäksi käsiteltiin myös puurakentamiseen oleellisesti liittyviä paloasioita, äänitekniikkaa sekä erilaisia puurakentamisen standardeja, jotka suunnittelijoiden on hyvä tietää.

- Koulutus täytti odotukseni monipuolisuutensa ja vaativuutensa ansiosta. Sain syvennettyä omaa osaamistani liimapuurakenteiden suunnittelussa sekä laajennettua tietotaitoani myös muihin puurakentamisen tuotteisiin. Pystyn hyödyntämään tietoa omassa työssäni sekä kehittämään asioita eteenpäin. Olisi hyvä, jos tulevaisuudessa olisi mahdollista saada lisäkoulutusta suunnitteluohjeiden päivittyessä, toivoo Kauhtila.

Myös Puhakainen pitää osaamistason ylläpitoa ja kehittämistä välttämättömänä. - Tällainen koulutusjakso tuo omaan tekemiseen uutta näkemystä ja intoa. Samalla näkee ja tutustuu monipuolisesti, mitä puurakentamisen alalla tapahtuu ja miten monipuolisia työmahdollisuuksia puurakentaminen tarjoaa.

Toisena pääopettajana toimineen Jani Pitkäsen mielestä juuri kurssin vaativuus antoi monipuolista tietoa opiskelijoille aikaisempaan koulutukseen nähden. - Oppilaat jaksoivat erittäin hyvin tehdä harjoituksia, vaikka suurin osa oli työssä käyviä ihmisiä. Sisällöltään kurssi oli mielestäni sopiva, koska kaikki ei ollut vain lujuuslaskentaa, vaan aiheina olivat myös muun muassa hiilijalanjälki, ääni- ja talotekniikka. Opetuksen kannalta oli myönteistä, että osa opiskelijoista oli AMK- opettajia, joiden kautta saadaan viimeisin tieto uusille insinööriopiskelijoille.

Koulutuksen jatkolle tarvetta

Koulutuksen järjestäneen Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen on erittäin tyytyväinen kurssista saatuun palautteeseen ja siihen että kurssilaiset tekivät sitoutuneesti töitä osaamisensa kehittämiseksi. - Toimialan kannalta on tärkeää, että kurssin opit päätyvät suoraan suunnittelupöydille. Tästä on kiittäminen kurssin suunnitelleita opettajia ja luennoitsijoita. Saman kurssin toistamiselle näyttäisi olevan tarvetta. Toivomme, että voimme järjestää kurssin uudelleen myös tänä vuonna.

Taustaksi

Vaativien puurakenteiden suunnittelukoulutus (Vaapu) oli uusinta vuoden 2014 Tupla-A -koulutuksesta, jonka ohjelmaa päivitettiin ja täydennettiin sen kurssilaisilta ja suunnittelutoimistoilta saatujen palautteiden pohjalta. Koulutus järjestettiin moduuleissa ja koulutuksen aikana vierailtiin myös puutuoteteollisuudessa. Kurssiin sisältyi myös vapaaehtoinen opintomatka ja tutustuminen Ranskan puurakentamiseen ja kurssi päättyi tenttiin. Vaapu-koulutuksen järjesti Puuinfo Oy ja sen sisällön suunnittelussa olivat mukana pääopettajat Tero Lahtela ja Jani Pitkänen. Lahtelan ja Pitkäsen lisäksi kurssilla oli useita vierailevia luennoitsijoita. Koulutusta rahoitti Suomen Metsäsäätiö sekä Yrjö ja Senja Koivusen säätiö.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Mikko Viljakainen, 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi