Olet täällä

TEM uskoo puukerrostalorakentamisen vahvaan kasvuun

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan kirjatut tavoitteet puurakentamisen edistämiseksi ovat toteutumassa. - Olemme keskittyneet hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla puurakentamisen läpimurron tekemiseen, muistuttaa strateginen johtaja Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Nyt tehdyn väliarvion mukaan on kaikki syy uskoa, että teollinen puukerrostalorakentaminen tulee Suomessa vahvasti kasvamaan.

- Minun havaintoni on, että rakennusliikkeiden ylin johto suhtautuu rakentavasti ja suurin odotuksin puurakentamiseen ja sen mahdollisuuksiin, sanoo Sunabacka.  Nyt on aika pohtia yhdessä, miten voimme järkevästi käyttää puuta enemmän suurimittakaavaisessa rakentamisessa niin, että siitä on rakennusalalle että Suomelle hyötyä. Siksi nyt tarvitaan puualan ja rakentajien välistä yhteistyötä ja puurakentamista eteenpäin vieviä hankkeita.

Puurakentamisohjelman puitteissa tehdyn arvion mukaan Suomessa on eri asteisessa suunnitteluvaiheessa yli seitsemän tuhatta puukerrostaloasuntoa. Määrä vastaa noin puolta yhden vuoden kerrostaloasuntotuotannosta.

- Puurakentamisen tavoitteiden kannalta tilanne näyttää erinomaiselta, arvioi Metsätalouden strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka Työ- elinkeinoministeriöstä. Uusia puurakentamisen kohteita ja hankkeita on vireillä kiitettävästi ja koko rakennusalan kiinnostus puukerrostalorakentamista kohtaan on kasvanut merkittävästi niin rakennuttajien kuin rakentajienkin keskuudessa. 

Asenteet parantuneet puurakentamista kohtaan

Puurakentamista kohtaan tunnetut asenteet ja ilmapiiri on Sunabackan mielestä selvästi muuttunut. Tähän asti ongelmaksi on koettu se, että puualalla ei tunneta tarpeeksi rakentajien odotuksia ja osaamista sekä toisaalta rakentajat eivät tunne riittävästi puurakenteiden järjestelmien mahdollisuuksia ja toimivuutta.

- Ilmapiiri on selvästi muuttunut, tulkitsee Sunabacka. Kun ohjelmaa aloiteltiin, ilmapiiri oli varautunut ja asenteellinen. Varsinkin rakennusliikkeiden keskuudessa tahto lisätä yhteistyötä puualan kanssa on selvästi kasvanut. Rakentajat haluavat uusia vaihtoehtoja rakentamiseen ja sen kautta lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä koko rakentamisen arvoketjuun. Muutos johtuu myös siitä, että nyt tunnetaan puurakentamisen mahdollisuuksia paljon enemmän, koska vain tiedon kasvun myötä asenteet muuttuvat, tulkitsee Sunabacka.

Enemmän puualan ja rakentajien yhteistyötä

Ohjelman edustajat ovat tavanneet kattavasti kuntien, rakennuttajien ja rakentajayhtiöiden edustajia. Sunabackan havainto on, että rakennusliikkeiden ylin johto suhtautuu rakentavasti ja suurin odotuksin puurakentamiseen ja sen mahdollisuuksiin.

- Nyt ei ole aika hakea materiaalien välistä vastakkainasettelua, vaan pohtia yhdessä, miten voimme järkevästi käyttää puuta enemmän suurimittakaavaisessa rakentamisessa niin, että siitä on sekä rakennusalalle että Suomelle hyötyä. Nyt tarvitaan enemmän puualan ja rakentajien välistä yhteistyötä ja puurakentamista eteenpäin vieviä hankkeita, muistuttaa Sunabacka.

Puualan ja rakentajien kanssa yhteistyössä voidaan kehittää rakentamisen järjestelmiä toimiviksi ja selvittää ne puurakentamisen konkreettiset edut, mitkä parantavat kilpailukykyä, rakentamisen laatua, estetiikkaa sekä materiaalitehokkuutta. Kun puurakentamisen kokonaisvaltainen kilpailukyky tulee sen lyhyemmästä rakentamisen ajasta, se tulisi ottaa huomioon nykyistä paremmin rakentamisen laskentamallissa.

- On vahvistettava puurakentamisen osaamista koko rakentamisen arvoketjussa, alkaen suunnittelusta ja päätyen työmaakäytäntöihin. Me tarvitsemme uusia rakentamisen innovaatioita ja tehokkaampia rakentamisen järjestelmiä, mistä myös vientimaissa ollaan kiinnostuneita, toivoo Sunabacka.

Puurakentamisen suunnitteluosaamista vahvistettava

Suurimmat puurakentamisen edistämiseen liittyvät haasteet koskevat rakennusliikkeiden aktivointia, rakennusliikkeiden ja puualan yhteistyön syventämistä sekä osaamisen vahvistamista. - Olemme arvioineet, että Suomeen tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana 150 uutta AA-pätevyyden omaavaa puurakentamisen suunnittelualan ammattilaista lisää, sanoo Sunabacka.

Tähän vastataan viimeistään ensi syksynä alkavalla jo toimivien suunnittelijoiden jatkokoulutuksella Aalto yliopistossa. PRA Pro -täydennyskoulutusta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja metsäteollisuuden rahoituksen turvin. 

Väliraportin mukaan kaupungit ja kunnat ovat olleet erittäin aktiivisia esittämään uusia puurakentamisen kohteita. - Julkisella puolella on nähtävissä kasvanut mielenkiinto rakentamisen ympäristöarvoista käytävään keskusteluun. Tämä tulee voimistumaan meilläkin muutaman vuoden viiveellä, kun aletaan haluta vähäpäästöistä energiatehokasta rakentamista ja asumista, tulkitsee Sunabacka. 

Puun tarinoita viennin edistämiseen

Puurakentamisen edistämisen rinnalle on väliarvioinnissa nostettu kaksi uutta painopistealuetta, saha- ja puutuoteteollisuuden kilpailukyky ja kansainvälistymisen sekä metsäbiotalouden uuden liiketoiminnan edistäminen. Jatkossa tullaan panostamaan myös enemmän EU- ja kansainväliseen vaikuttamiseen.

- Tavoitteena on saada puutuoteteollisuus mukaan Team Finlandin toimintaan, jolloin valtioneuvoston kanslian ja ulkoministeriön voimavarat ovat mukana tässä työssä, sanoo Sunabacka.

Saha- ja puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi tähtäävinä hankkeina on käynnistetty selvitys puukauppaa edistävän kaupan hintaindeksin käyttöönotosta, osana saha- ja puutuotteiden markkinaselvitystyötä pilottihanke Turkin markkinoiden avaamiseksi sekä toimialan kilpailijamaiden toimintaympäristön "benchmarkkaus". 

- Tarkoitus on tehdä Turkin esimerkin kautta markkinapilotti, josta voidaan luodaan konsepti ja malli uusien markkinoiden avaamiseksi. Haemme samalla eroja sahatavaratuotteiden ja jalostettujen puutuotteiden kilpailijamaista, kuvailee Sunabacka.

Osana kilpailukyvyn parantamista Puuinfo on ryhtynyt toteuttamaan alan imagon, vetovoimaisuuden ja vaikuttamisen parantamiseen tähtäävää Puun tarinan toteuttamista eri ilmaisukeinoin. - Pyrimme löytämään hyviä Puun tarinoita erityisesti viennin edistämisen tarpeisiin kansainvälisille markkinoille, lupaa Sunabacka.

Kasvua kansainvälistymisellä

Puutuoteteollisuuden kasvua ja kansainvälistymistä edistetään puualan Tekesin kasvuväylähankkeella ja käyttöönotetulla nettipohjaisella puutuotteiden markkinapaikalla.  Tekesin hanke tarjoaa mukana oleville yrityksille korkean tason asiantuntemusta opastamaan miten erilaisia yritystukia voi hyödyntää puutuotealan kehittämisessä.

- Pyrimme tässä verkostomaiseen toimintaan, missä yritykset keskenään omien kokemustensa pohjalta tuovat lisäarvoa koko toimialan kehittämiseen. Puuinfon perustama sähköinen puutuotealan markkinapaikka woodproducts.fi on erinomainen uusi konkreettinen työkalu, minkä yritykset toivottavasti löytävät etsiessään kansainvälisiä markkinoita, toivoo Sunabacka.

Vahvistettavan kansainvälisen vaikuttamisen painopisteitä tulevat olemaan EU-vaikuttaminen ja yhteistyö OECD:n, UNECE: n ja FAO: n kaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. EU:n European Innovation Partnership (EIP) toiminta strategisten raaka-aineiden osalta on käynnistynyt ja tavoitteena on vaikuttaa puuraaka-aineen edunvalvontaan. Kokonaisuudessaan EU- vaikuttamista pyritään vahvistamaan systematisoimalla yhteistä teollisuuspolitiikan vaikuttamista, jossa maabrändiä voidaan vahvistaa myös puutuotealan tuotteiden ja osaamisen kautta.

- Metsäbiotalouden yhteinen nimittäjä on puun uusien käyttömuotojen tutkiminen. Kohteina ovat uudet puupohjaiset öljyt, biohiili, liikennepolttoaineet sekä innovatiivisten ratkaisujen hakeminen puutuotealalle. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi välijalostavan teollisuuden tuotteet ja vaikkapa se, miten puurakentamista voidaan soveltaa erilaisilla luonnon katastrofialueilla, kuvailee Sunabacka.

Puurakentaminen pohjoismaisen ministerikokouksen aiheeksi

Sunabacka näkee yhteistyömahdollisuuksia myös muiden pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Tällaisia voivat olla asenteisiin vaikuttaminen, säätelyn uudistaminen ja tiedon lisääminen puun käytön ominaisuuksista rakentamisessa ja asumisessa.

Ruotsin johdolla on valmisteltu Åreen kesäkuuksi pohjoismaista ministerikokousta, minkä yhtenä aiheena on puurakentaminen. - Ministerikokouksen valmistelussa on pantu myönteisesti merkille Suomessa puurakentamisen edistämisen vahva poliittinen tahtotila ja sen myötä syntyneet edistämisohjelmat, joiden toteutumista muutkin pohjoismaat seuraavat mielenkiinnolla, kertoo viime viikolla Växjössä pidettyyn ministerikokouksen valmistelevaan kokoukseen osallistunut Sunabacka. 

- Pohjoismaiden kannattaa kehittää puurakentamisen sääntelyä kussakin maassa saatujen kokemusten pohjalta ja pyrkiä vaikuttamaan edelleen sääntelyn keventämiseen. Myös puurakentamisen kokemusten ja osaamisen siirtäminen on pohjoismaiden kesken perusteltua, muistuttaa Sunabacka.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
strateginen johtaja Sixten Sunabacka, Työ- ja elinkeinoministeriö,  puh. 029 506 3562, sixten.sunabacka@tem.fi