Olet täällä

Tehdasvalmistus, sääsuojaus ja nopeus lisäävät puurakentamista toimitila- ja hallirakentamisessa

Teollisuusrakentamisen markkinat ovat nyt odottavalla kannalla. Metsä Woodin puuhallirakentamisen myyntipäällikön Petri Silvosen mukaan kaupan ja logistiikan toimialat sekä julkinen sektori pitävät rakentamisen tilauskannassa. - Meillä on nyt enemmän työn alla päiväkoteja kuin teollisuusrakentamista. Kun kokonaisvolyymi teollisuusrakentamisessa on nyykähtänyt, toimitilarakentamisessa aloitukset ovat piristyneet. Vaikka nyt töitä piisaakin täysillä, tulevaisuudennäkymien arviot ovat varovaisia.

Suunnittelupäällikkö Henri Salonen muistuttaa, että hallirakentamisessa on ailahtelevainen markkina, joka voi muuttua nopeastikin. - Kun taloustilanne on haastava, turvaudutaan helpommin vanhoihin ratkaisuihin kaikessa rakentamisessa, myös hallipuolella. Tilaajien ja rakennusliikkeiden keskuudessa on arkuutta ja ennakkoluuloja edelleen ja se näkyy vanhojen ratkaisujen valintana.

- Nyt toteutetaan paljon julkisen sektorin hankkeita, kun kunnat ovat aktivoituneet rakentamiseen. Pilaripalkkiin tai kantavaan runkoon perustuva puurakentamisen nopeus ja sääsuojaus on koettu julkisella puolella teknisesti hyväksi.

Salosen mukaan joulun alla julkistetaan puuhallirakentamisen avoin puuelementtistandardi HalliPES, joka määritelmillään vakioi puuelementtirakentamista hallituotannossa. - Tämä on tärkeä askel kohti tyyppirakentamista. Kun voimaliitokset on vakioitu, voi pyytää tarjoukset eri toimittajilta ja tehdä kustannusvertailun niiden kesken, sanoo Salonen.

Sääsuojaus puurakentamisen kilpailuvaltti

Metsä Wood on aktiivinen toimija myös maneesien, urheiluhallien ja maatilarakennusten rakentajana ja on kehittänyt hallirakentamiseen kertopuusta toteutetun 3-nivelkehän. Kertopuutehtaan nivelkehiä ja kuningaspalkkeja pidetään maatilarakentamisen ratkaisujen vetureina ja ne mahdollistavat maatilarakentamisessa valmiiden rakenteiden tilaamisen erilaisilla jänneväleillä.

- Kun maatilarakentaminenkin on siirtynyt yhä enemmän ammattirakentamiseen, olemme kehittäneet tyyppirakenteen, millä pystytään toteuttamaan vakioituja halleja eri leveyksillä ja korkeuksilla. Kun kehät on valmiiksi mitoitettu ja hinnoiteltu, valmiisiin rakentamisen osatuotteisiin perustuva rakentaminen on osoittautunut myös halvemmaksi, arvioi Salonen.

Salosen mukaan tarjouspyyntöjä tulee myös hankkeisiin, joissa on valmiiksi suunniteltu betoni- tai teräsrunko. - Me suunnittelemme hallin uudelleen ja olemme kyenneet tarjoamaan kustannustehokkaan loppuratkaisun, joka perustuu nopeampaan rakennusaikaan ja asentamiseen sekä rakennusajan säänsuojauksen etuihin.

- Sääsuojauksen käyttöönoton merkitystä kuivassa rakentamisessa ei vieläkään ole otettu vakavasti, vaan tehdään kuten ennenkin sateessa, ihmettelee Salonen. Sääsuojaus on yksi merkittävä kuivan puurakentamisen kilpailuvaltti. Kun elementit tehdään kuivissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa, vähennetään mahdolliset kosteusriskit minimiin. Se lisää puurakentamisen kilpailun vipuvartta ja parantaa rakentamisen riskien hallintaa.

Myös massiivisen liimapuun teräsrakenteita parempia paloarvoja Salonen pitää puurakentamisen kilpailuetuna hallirakentamisessa. - Hallien palotilanteissa tiedotusvälineiden uutisointi puurakennuksista on harhaanjohtavaa, mutta ei siihen kannata reagoida, koska ammattirakentajat tietävät mistä on kyse. Yhteiskunta on kiitettävästi uusinut rakentamisen säädöksiä ja korjannut puurakentamisen esteitä, mutta työtä on jatkettava, jotta materiaalit saadaan palosäädöksissä samalle viivalle.

Rakentamisen vastuurajojen määrittelyssä Salonen haluaa pysyä tiukasti puuosatoimittajana rakennusliikkeille. - Kannamme normaalisti YSE-vastuun, mutta emme sen ylitse. Tämä voi johtaa hankkeiden häviämiseenkin, mutta kokonaisuudessa haluamme pysyä selkeästi rakennuksen rungon ja tarvittaessa ulkovaipan puuosien toimittajana emmekä siten halua leimautua rakennusliikkeeksi.

Hallirakentamisen tehdasvalmistus kilpailuetu

Liimapuurunkoon ja puurakenteisiin kattoelementteihin perustunut Vantaalle rakennettu DB Schenkerin maaliikennekeskus (kuva alla) on saanut paljon huomiota ja myönteistä palautetta onnistuneista ratkaisuista ja toteutuksesta. Loppukäyttäjä DB Schenkerin sekä päätoteuttaja HTJ Rakennuttajatoimiston edustajat katsovat hankkeen toteutuksen onnistuneen erittäin hyvin aikataulun, laadun, kustannusten ja osapuolten yhteistyön osalta. Asiakastyytyväisyyden avaintekijöinä he pitävät hankkeen kokonaistaloudellisuutta, paloturvallisuutta, innovatiivisia rakenteita, 3D-suunnittelua, lyhyttä rakennusaikaa ja ekologisuutta. 

 

- Olemme harvoin saaneet niin hyvää asiakaspalautetta kuin tässä hankkeessa. Se perustui hyvään suunnitteluun ja nopeaan kymmenessä viikossa tehtyyn toteutukseen, joka onnistui myös logistiikan hallinnassa, sanoo Silvonen. 

Metsä Wood toimitti koko 12 000 neliömetrin suuruisen hallin rungon, ulkovaipan ja vesikaton pinnoitettuna. Toimituslaajuus sisälsi liimapuurunkoa asennettuna 600 kuutiometriä, Kerto-Ripa -kattoelementtejä 12 tuhatta neliömetriä ja ulkoseinäelementtejä asennettuina 2 400 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 59 miljoonaa euroa.  

Maaliikennekeskuksessa on Breeam sertifiointiluokituksen mukaan huomattavasti matalampi hiilijalanjälki teräs- tai teräsbetonirunkoon verrattuna. - Vaikka halli on teollisessa logistiikkakäytössä, siellä on lämmin henki. Puuta on käytetty oikeissa paikoissa, jossa se voi olla myös esillä kuten kattopalkeissa ja runkorakenteissa. Myös talotekniikan ja ovien asennuksessa puurakenteisiin saatiin kohteessa selvää säästöä, arvioi Silvonen.

- Teimme rakennusvalvonnan kanssa paljon töitä, jonka seurauksena maaliikennekeskus on perusteellisesti tutkittu ja arvioitu kohde, kertoo Silvonen. Se täyttää R60-paloluokituksen vaatimukset, joiden täyttämiseksi kehitimme uusia ratkaisuja muun muassa runko- ja kattopalkkien liitosten suojaamiseksi.

Silvosen mukaan tulevaisuudessa voidaan kustannuksia säästävää hallirakentamisen tehdasvalmistusta vielä lisätä. - Tehdasvalmistus on puurakentamiselle selvä kilpailuetu, koska toimitamme kaikki elementit suojattuina asennukseen. Olemme toteutetuilla hankkeilla osoittaneet teollisen puurakentamisen olevan kuivaa rakentamista ja että osaamme kosteuden hallinnan koko rakentamisen ketjussa.  

Toinen merkittävä hallirakentamisen kohde on Ämmässuon kaatopaikan rakennusjätteen vastaanotto- ja lajittelukatos (kuva alla). Helsingin kaupungin tilauskeskus määritteli kohteen puurakenteiseksi, jossa haastavinta oli Silvosen mielestä rakennuksen kokonaisjäykistäminen korkeassa rakenteessa. Katoksen harjakorkeus on 14 metriä ja vapaa sisäkorkeus kymmenen metriä. Katoksen pystypalkit ovat 630 mm x 630 mm suuruisia massiivisia liimapuurakenteita.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Petri Silvonen, 050 511 4775, petri.silvonen@metsagroup.com
Henri Salonen, 040 714 9748, henri.salonen@metsagroup.com


Puuinfon kevään 2015 RoadShow kymmenellä paikkakunnalla keskittyy halleihin ja suuriin rakenteisiin, puusiltoihin ja maatilarakentamiseen. Yksityiskohtainen ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin puuinfo.fi-palvelussa.