Olet täällä

SRV:n Nieminen: ICT:n yhdistämisestä puurakentamiseen vientituote

SRV: n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen pitää puurakentamisen edistämistä osana suomalaista selviytymistarinaa, jolla pyritään lisäämään puun jatkojalostusta ja vientiä. - Poliit-tinen tuki kehittämishankkeille on paikallaan, koska se on kansantaloudelle tärkeää eikä vääristä kilpailua. Informaatioteknologian yhdistämisellä teolliseen puurakentamiseen voi olla huimia kehitysmahdollisuuksia, uskoo Nieminen.

Niemisen mukaan SRV lähtee Helsingin Jätkäsaareen nousevaan Wood City -hankkeeseen kehittämään teollista rakentamista, josta voi tulla keskeinen osa yhtiön tulevaa tuotantoa. - Nyt tarvitaan puurakentamisesta pitkäjänteistä kokemusta, jota voidaan monistaa myös asuinkerros- ja toimistotalorakentamiseen, sanoo Nieminen.

[caption align=right]Wood City kaupunkirakenne havainnekuva[/caption]Helsingin Jätkäsaareen nouseva Wood City -hanke on Stora Enson ja SRV:n yhteishanke, joka toteutetaan Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:n tekemän suunnitelman pohjalta. Hanke voitti kohdetta koskeneen arkkitehtuurikilpailun ja se pitää sisällään asuinkerrostalojen lisäksi toimisto- ja hotellikäyttöön tarkoitettuja puurakenteisia kerrostaloja. SRV: n varatoimitusjohtaja Timo Niemisen mukaan yhtiö on lähdössä avoimin mielin hakemaan kokemuksia puurakentamisesta, jota hän pitää kansalaisvelvollisuutena jokaiselle rakentajalle.

- Meillä on Jätkäsaari-hankkeessa aito kiinnostus lähteä tutkimaan puurakentamisen todellisia mahdollisuuksia. Emme hae prototyyppiä tai koerakentamista, vaan koestettua teollista rakentamista ja tuotetta, josta voi tulla keskeinen osa meidän tulevaa tuotantoa, vakuuttaa Nieminen.

- Wood City -hankkeen ideana on kehittää puurakentamisen ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa ja sopivat teolliseen rakentamiseen. Meidän kannaltamme puurakentaminen on näyttäytynyt enemmänkin hienojen, yksittäisten erityisrakennusten toteuttamisena. Näiden monumenttien rinnalla ei puu ole tähän saakka ollut juurikaan mukana normaalien kerrostalojen, toimistotalojen ja hotellien rakentamisessa. Vasta nyt alkaa olla vahvoja merkkejä systemaattisen puurakentamisen tulosta tähän rakentamisen valtavirtaan, kuvailee Nieminen.  

Puurakentamisen läpimurron kannalta Nieminen pitää tärkeänä, että eri toimittajien puutuoteosia voidaan yhdistellä ja että niiden detaljit ja liitostavat ovat yhteensopivia. - Tämä oli 1960-luvulla betonielementtirakentamisen menestyksen salaisuus ja samalla tavoin avoin järjestelmä on toiminut ICT-maailmassakin, muistuttaa Nieminen.

Puurakentamisen edistäminen osa Suomen selviytymistarinaa

Niemisen mukaan nyt tarvitaan kokemuksia pitkäjänteisestä teollisesta puurakentamisesta, jota voidaan soveltaa mihin rakentamiseen tahansa kuten asuinkerros- ja toimistotaloihin sekä hotelleihin. Puurakentamisen yksittäisiä näyttäviä kohteita on tarvittu, koska ne ovat toimineet osaamisen lippulaivoina.

[caption align=right]Stories aaltoileva sisäkatto[/caption]- Ei olisi kovin viisasta, jos emme kehittäisi puurakentamisen teknologiaa, koska se on meidän luontaisin raaka-aineemme, painottaa Nieminen.  Puurakentamisella voidaan kasvattaa kansataloutta, kun pyrimme tekemään siitä ja sen osaamisesta ja ratkaisuista vientituotteen. Kun suurimmat kasvualueet ovat eri klustereiden rajapinnoissa, uskon että ICT-osaamisen yhdistämisellä puurakentamiseen voi olla huimia kehitysmahdollisuuksia, näkee Nieminen.  

SRV:ssä on Niemisen mukaan myönteistä ja innostunutta henkeä hakea kokemuksia teollisesta puurakentamisesta, jonka järjestelmissä nähdään paljon mahdollisuuksia. - Vaikka puu on materiaali muiden joukossa, katsomme sitä myös suomalaisena tuotteena. Kun on arvosteltu puurakentamisen poliittista tukea, on hyvä muistaa, että kyllähän me tuemme teräksen käyttöön perustuvaa telakkateollisuuttakin, koska se on kansantaloudelle tärkeää.  Vahva poliittinen tuki puurakentamiselle on oikein, kunhan se ei toimi mitään muuta materiaalia vastaan ja vääristä kilpailua, sanoo Nieminen.

- Meille tämä puurakentamisen edistäminen on samalla suomalaisen rakentajan kansalaisvelvollisuus olla talkoissa mukana edistämässä suomalaista selviytymistarinaa, mitä puun hyötykäytön, jatkojalostuksen ja viennin lisäämisellä tavoitellaan. Tämä on meille yhteinen etu, muistuttaa Nieminen.

Rakennetun ympäristön osaamista vahvistettava

Yhteiskunnan on oltava Niemisen mukaan mukana kehittämässä rakentamisen toimialaa kokonaisuudessaan. - Kun me olemme kansakuntana kehittäneet erilaisia strategisen osaamisen keskittymiä, rakennetun ympäristön osaamisen vahvistamiselle on nyt tilausta ja tarvetta. Tällä tavoitellaan toimialan kansallisen kilpailukyvyn yleisen osaamisen nostamista, jotta pärjätään vientimarkkinoilla.

Nieminen sanoo uskovansa tulevaisuudessa synergiarakentamiseen, jossa käytetään kaikkia materiaaleja siinä, mihin ne parhaiten sopivat. Jätkäsaaren hankkeessa puuta käytetään optimaalisesti, mutta myös terästä ja betonia siinä, missä sitä tarvitaan.

- Myös rakentamisen alalla kilpailun vapauttamisesta tulee uutta liiketoimintaa, muistuttaa Nieminen.  Aikoinaan betoniteollisuus vastusti teräksen tuloa rakentamisen markkinaan, mutta terästeollisuuden innovaatiot ja vahvuudet selättivät vastustuksen. On hyvä, että rakentamisessa kehitetään uusia materiaaleja, innovaatioita ja järjestelmiä. Nämä ja yhteensopivat järjestelmät kehittävät koko toimialaa. Globaalissa maailmassa on mentävä mukaan kilpailuun, jossa pärjätään älykkäillä ratkaisuilla ja osaamisella aina.

Globaalit trendit näkyvät rakentamisessa

SRV: n varatoimitusjohtaja Timo Niemisen mukaan globaalit trendit kuten ikääntyminen, kaupungistuminen ja ympäristöarvojen korostumisen vaikuttavat vahvasti jo nyt rakentamisen toimintaympäristön kehittymiseen. Keskustelu energiatehokkuudesta ja luonnonvarojen riittävyydestä on johtanut siihen, että rakentamisen kohteita haetaan tulevien metroasemien ja muiden julkisen liikenteen väylien varrelta. Energianhinnan nousun arvioidaan johtavan tulevaisuudessa julkisen liikenteen suosimiseen verotuksellisin keinoin ja sen seurauksena rakentamisen keskittymisen esimerkiksi raideliikenteen varteen.

- Pari vuosikymmentä sitten kysyttiin vain sitä, kumpi on halvempi, kun nyt on selvästi vahvistumassa trendi, jossa kysytään kumpi on ympäristöystävällisempi, sanoo Nieminen. Nyt ollaan valmiimpia maksamaan ympäristötehokkuudesta ja ratkaisuista, jotka kuormittavat ympäristöä vähemmän. Tämä trendi on tulossa vahvasti myös rakentamiseen ja asumiseen.

Nieminen muistuttaa, että kun tietoisuus kasvaa siitä, että 40 prosenttia päästöistä tulee rakentamisesta ja asumisesta, tullaan käyttämään keppiä ja porkkanaa tämän osuuden alentamiseksi. - Kun EU:n piirissä sovitaan rakentamisen energiansäästöistä ja energiatehokkuuden parantamisesta, meiltä ei kysytä, haluammeko olla mukana vaiko emme. Näiden arvojen seurauksena kehitetään Sitran kanssa mm. vähähiilistä betonimassaa, joka osoittaa että kaikkien on pärjätäkseen kilpailussa kehitettävä omia tekniikoita ja tuotteita elinkaarikustannusten kannalta kilpailukykyisiksi.

Rakentamisesta talouden kasvun veturi

Ympäristötietoisuuden kasvun ohella myös kaupungistuminen ja ikääntyminen muodostavat tulevaisuuden rakentamiselle suuren haasteen. Ikääntyvien ihmisten on päästävä palvelujen äärelle ja päättäjien tulisi Niemisen mukaan tiedostaa, minkälaista asunnontarvetta tästä seuraa.

- Nyt halutaan myös yksilöllisyyttä enemmän asumisen ratkaisuihin. Tämä on meille suuri haaste, miten yhdistää teollinen tuotanto ja sen sarjat sekä tehokkuus yksilöllisiin tarpeisiin, pohtii Nieminen. Rakennusteollisuuden haaste on tehdä yksilöllisiä asuntoja teollisina sarjoina. Rakentamisen materiaaleilla on arkkitehtuurin ohella tässä yksilöllisyyden toteuttamisessa suuri merkitys.

Nieminen muistuttaa suomalaisen rakennuskannan korjausvelan kasvusta, joka koskee erityisesti suurta 1960-70 -luvuilla rakennettua asuntokantaa. Tämä johtaa voimakkaaseen peruskorjauksen volyymin kasvuun lähivuosina.

- Toivottavasti myös tavallinen asunnonomistaja alkaa ymmärtää, mistä tässä korjausvelasta on kysymys, muistuttaa Nieminen. Meillä on tapana puhua asuntoa hankittaessa vain asunnon sijainnista unohtaen kohteessa piilevä korjaustarve, joka tulee usein yllätyksenä asukkaalle.

Nieminen piristäisi talouden taantumaa rakentamisella. - Huono suhdanne tulisi aina hyödyntää rakentamalla kaikenlaisia asuntoja. Tarvitaan vuokra-asuntoja, mutta myös omistuspohjaisia laatuasuntoja, koska nekin vapauttavat aina ketjun loppupäässä asuntoja uusille asukkaille. Asumisoikeusasunto on hyvä tuote, jossa pääsee 15 %:n säästöosuudella kiinni omaan asuntoon. Ne menevät hetkessä, muistuttaa Nieminen.

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt, 020 1455244, timo.nieminen@srv.fi