Olet täällä

Si­poon Sö­der­kul­laan tu­los­sa 47 asun­non puu­ker­ros­ta­lo­koh­de

Kal­lio­mäen uu­del­le kaa­va-alueel­le Sö­der­kul­lan kes­kus­tan ku­pee­seen nou­se­vat A-Kruu­nun uu­sim­mat, mo­duu­leis­ta ra­ken­net­ta­vat puu­ker­ros­ta­lot. Urak­ka­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tiin tä­nään raa­he­lai­sen, Wood­comp-yh­tiöi­hin kuu­lu­van KW-Com­po­nent Oy:n kans­sa.

Pää­suun­nit­te­li­ja­na hank­kees­sa on toi­mi­nut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Ava­rion Mark­ku Ran­ne. Ton­til­la on väl­jä kaa­va, mi­kä mah­dol­lis­ti kil­pai­lut­taa eri­lai­sia rat­kai­su­ja koh­teen to­teut­ta­mi­sek­si. 

- Sö­der­kul­lan han­ke on si­kä­li mer­kit­tä­vä, et­tä se on en­sim­mäi­nen, jos­sa kil­pai­lu­tim­me puu­ra­ken­ta­mi­sen eri jär­jes­tel­miä. Va­lin­taan vai­kut­ti täl­lä ker­taa se, et­tä ti­lae­le­ment­ti­rat­kai­su tuot­ti ko. ton­til­le hin­nal­taan edul­li­sim­man rat­kai­sun, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la.

Mä­ki­mat­ti­la ko­ros­taa, et­tä puu­ra­ken­ta­mi­sen tek­niik­ka va­li­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti.

- Tär­kein­tä on, et­tä saa­daan puu­ker­ros­ta­lo­hank­kei­ta liik­keel­le. Meil­le on ase­tet­tu ta­voit­teek­si, et­tä lä­hi­vuo­si­na 15 % tuo­tan­nos­tam­me on puu­ker­ros­ta­lo­ja. Si­poon hank­keen li­säk­si meil­lä on ra­ken­teil­la mit­ta­va puu­ker­ros­ta­lo­koh­de Tam­pe­reel­la ja puu­ra­ken­ta­mi­sen han­keai­hioi­ta muun muas­sa Es­poos­sa, ker­too Mä­ki­mat­ti­la.

KW-Com­po­nent Oy on mel­ko uu­si te­ki­jä ker­ros­ta­lo­jen te­ki­jä­nä, mut­ta his­to­riaa iso­jen puu­ra­ken­nus­ten, kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien te­ki­jä­nä löy­tyy jo pi­dem­mäl­tä ajal­ta.

Sö­der­kul­lan han­ket­ta he pi­tä­vät tär­keä­nä st­ra­te­gian­sa to­teut­ta­mi­ses­sa. Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen kaut­ta teol­lis­ta ra­ken­ta­mis­ta, luo­da sar­ja­tuo­tan­toa ja si­tä kaut­ta ma­dal­taa yk­sik­kö­kus­tan­nuk­sia se­kä var­mis­taa Raa­hes­sa toi­mi­van teh­taan toi­min­tae­del­ly­tyk­set.

- Asuin­ker­ros­ta­lo­na tä­mä on suu­rin yk­sit­täi­nen hank­keem­me. Ha­luam­me on­nis­tua hy­vin, sil­lä ta­voit­tee­nam­me on luo­da A-Kruu­nun kans­sa toi­mi­va yh­teis­työ puu­ker­ros­ta­lo­jen to­teut­ta­mi­sek­si, to­teaa KW-Com­po­nent Oy:n han­ke­pääl­lik­kö Jou­ni Lah­ti­nen.

Puu­ker­ros­ta­lo­tuo­tan­to koh­taa Lah­ti­sen mu­kaan jos­sain mää­rin vie­lä epäi­lyk­siä, mut­ta vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ti­lan­ne on muut­tu­nut.

- Puu­ker­ros­ta­lo­jen ky­syn­tä on kas­va­nut il­mas­to­ky­sy­mys­ten vuok­si. Ih­mi­set ha­lua­vat ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä rat­kai­su­ja, joi­den hii­li­ja­lan­jäl­ki on pie­ni, pe­rus­te­lee Lah­ti­nen.

Sö­der­kul­lan ta­lot tu­le­vat ole­maan val­mii­na en­si vuo­den ke­säl­lä. Asun­not ovat haet­ta­vis­sa kol­me kuu­kaut­ta en­nen val­mis­tu­mis­ta. Vuok­rat mää­räy­ty­vät koh­tuu­hin­tai­sik­si oma­kus­tan­nus­pe­riaat­teen mu­kaan.

Li­sä­tie­to­ja:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la, A-Kruu­nu Oy, ja­ri.ma­ki­mat­ti­la (at) a-kruu­nu.fi, puh. 040 755 3924
Han­ke­pääl­lik­kö Jou­ni Lah­ti­nen, KW-Com­po­nent Oy, jouni.lahtinen (at) woodcomp.fi, puh. 044 589 3512