Olet täällä

Rinteen hallitus edistää puurakentamista konkreettisin toimin – tavoitteena kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa

Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen on tyytyväinen Rinteen hallituksen linjauksiin. -Toimenpiteiden konkreettisuus ja käytännönläheisyys ovat uutta poliittista kulttuuria. Painotukset ovat puurakentamisen edistämisen kannalta osuvia. Se luo myönteiset odotukset tulevalle hallituskaudelle, toteaa Viljakainen.

Puurakentamisen edistäminen mainitaan hallitusohjelmassa useaan otteeseen.

Puurakentaminen nähdään keinoksi pienentää asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä. ”Energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä parannetaan olemassa olevassa rakennuskannassa. Kaksinkertaistetaan puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana. Puun käyttö lisää niin suomalaista työtä kuin positiivisia ilmastovaikutuksia.”

”Puurakentamista edistetään, sillä puurakennus toimii myös hiilivarastona. Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen) palosuojauksen tarve vähenee. Selvitetään myös, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.”

Ensimmäistä kertaa puurakentaminen huomioidaan myös osana asuntopolitiikkaa. Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen edistäminen nähdään yhtenä keinona rakentaa hiilineutraalia yhteiskuntaa ja parantaa rakentamisen laatua.

Hallitusohjelman mukaan ”nopeutetaan vähähiilisen rakentamisen tiekartan täytäntöönpanoa ja edistetään kiertotaloutta rakentamisessa. Jatketaan puurakentamisen toimenpideohjelmaa vuoden 2022 loppuun saakka. Osoitetaan puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa. Edistetään puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä.”

Puurakentaminen on otettu osaksi myös MAL-sopimusmenettelyä, jolla tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista kasvavilla kaupunkiseuduilla.

”Valtion tukemaa kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa lisäämällä täydennetään markkinaehtoista ja yksityistä asuntotarjontaa sekä tasataan suhdanteita. Laajennetaan pitkän korkotuen käynnistysavustukset kaikille MAL-sopimusalueille. Niiden suuruus Helsingin seudulla on 10 000 euroa asuntoa kohden ja muilla MAL-alueilla 3 000–5 000 euroa asuntoa kohden. Puurakentamisessa otetaan käyttöön 20 prosentin korotettu käynnistysavustus. Tavoitellaan kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon osuuden nostamista vähintään 35 prosenttiin kuitenkin niin, ettei muodostu hallintamuodoltaan yksipuolisesti painottuneita alueita.”

Lisäksi puurakentaminen nähdään osana Suomen elinvoimaa. Sen avulla vauhditetaan toimialojen kasvuhakuisuutta ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava rohkeaa uudistumista. Hallitusohjelman mukaan ”nostetaan puutuotteiden jalostusastetta, edistetään puurakentamista sekä puutuotevientiä.”

Edellä mainittujen lisäksi hallitusohjelma sisältää useita muita toimenpiteitä, joilla voi olla myönteinen vaikutus puun käytön mahdollisuuksiin.  Muun muassa se, että ”hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan” ja että ”hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa” voivat parhaimmillaan olla käänteentekevä asia puun käytön kannalta, toteaa Viljakainen. Hän näkee hyvänä myös pyrkimyksen parantaa rakentamisen laatua ja selkiyttää rakentamisen vastuita.

Lisätietoja:

Mikkko Viljakainen
040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi


Kuva: A-Kruunu Oy, Kuninkaantammen puukerrostalot / ARK-House arkkitehdit Oy