Olet täällä

Puutuotteiden CE-merkintä

Rakennustuoteasetus tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2013. Tämä tuo tullessaan pakollisen CE-merkinnän kaikille niille rakennustuotteille jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin sovellutusalueeseen ja joiden siirtymäaika on umpeutunut. Puurakentamiseen liittyviä harmonisoituja tuotestandardeja on olemassa tällä hetkellä kymmenen ja näiden kaikkien siirtymäajat ovat umpeutuneet.

Harmonisoitu tuotestandardi (lyhenne: hEN) tarkoittaa asiakirjaa, jossa kuvataan mm. tuotteen tekniset vaatimukset, laadunvalvonnan toimenpiteet sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. hEN johtaa aina CE-merkintään, jolla esitetään tuotteen oleelliset tekniset ominaisuudet standardin esittämillä menetelmillä. Tämä ei tarkoita sitä, että jonkin jäsenmaan vaatimukset olisi automaattisesti täytetty, vaan tällä osoitetaan, että valmistaja on selvittänyt tuotteen keskeiset ominaisuudet standardissa kuvatuilla menetelmillä ja muutenkin noudattanut tämän vaatimuksia.

CE-merkinnällä helpotetaan tuotteiden vertailua ja edistetään niiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Sillä myös helpotetaan luotettavien tietojen saantia tuotteiden tärkeistä ominaisuuksista ja suoritustasoista. CE-merkinnällä päästään eroon päällekkäisistä kansallisista hyväksyntämenettelyistä. Näin Eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille. Puutuotteiden tapauksessa tämä on erityisen merkittävää.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat käytännössä ainoa keino CE-merkitä standardin soveltamispiiriin kuuluva rakennustuote ja 1.7.2013 lähtien CE-merkintä on näille tuotteille myös pakollista (kun siirtymäaika on umpeutunut). Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja on tällä hetkellä valmiina reilu 400 ja on arvioitu että nämä kattavat n. 80% rakennustuotteista.

CE-merkinnän lisäksi, 1.7.2013 lähtien valmistajan tulee tehdä myös tuote-eräkohtainen suoritustasoilmoitus (declaration of performance: DoP). Suoritustasoilmoitus on lyhyt dokumentti joka sisältää tuotetta koskevia keskeisiä tietoja CE-merkintätietoja laajemmin. Tähän kuuluu mm. valmistajan yhteystiedot, tuotetyypin yksilöivä tunniste ja suunniteltu käyttökohde, arviointi- ja varmennusmenettelyt, laadunvalvonnan ilmoitettu laitos ja teknisten ominaisuuksien suoritustasot esitettynä rakennustuoteasetuksen liitteessä III esitetyllä tavalla. Malleja eri rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksista ryhdytään keräämään hEN Helpdeskiin.

Taulukossa 1 on esitetty rakentamiseen liittyvät puutuotteiden harmonisoidut tuotestandardit. Näiden sovellutusalueet on kuvattu tässä lyhennetysti. Mikäli tuote ei kuulu sovellutusalueeseen, ei tuotetta voi myöskään kyseisen tuotestandardin mukaan CE-merkitä. Näiden tapauksessa on toinen mahdollinen reitti CE-merkintään: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA hyväksyntä).

Puurakenteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja on tällä hetkelle valmiina 10, joista 6 liittyy materiaaliin, 2 puurakenteiden liittimiin ja 2 rakenteisiin (puupylväät ja naulalevyristikot). Näiden lisäksi valmisteilla on 2 tuotestandardia aiheina ristiin liimattu levy CLT ja puuelementit, joiden lienee mahdollista paljon myöhemmin.

Lisätietoja:

Tomi Toratti / Puutuoteteollisuus, tomi.toratti@puutuoteteollisuus.fi

www.henhelpdesk.fi – hEN Helpdesk rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien sivusto

Ympäristöministeriön CE-merkintä-sivut

Taulukko 1. Harmonisoitujen puustandardien sovellutusalueet:

(boldattu = CE-merkintä on palkollista, kursiivi = CE-merkintä tulee EU:ssa pakolliseksi arviolta 2015 – 2017).

KOODI

TUOTE

SOVELLUTUSALUE

EN 13986:2004

Puulevyt

Puulevyt rakennuskäytössä
kattaa liimapuulevyn, vanerin, LVL (levykäytössä), OSB, lastulevyn tai sementtilastulevyjen, märkämenetelmäkuitulevyjen (kovien, puolikovien ja huokoisten kuitulevyjen) ja kuivamenetelmä-kuitulevyjen (MDF) rakennuskäytön.
Voi sisältää kemiallisia aineita, jotka parantavat niiden palokäyttäytymistä ja biologista kestävyyttä

EN 14250:2010

Naulalevyrakenteet

Rakennuksissa käytettäville tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille (esim. ristikoille kattoihin, seiniin ja lattioihin, sekä kehärakenteille ja liittopalkeille), jotka on valmistettu rakenteellisesta rakennuspuutavarasta standardin EN 14081-1 mukaan tai sormijatketusta sahatavarasta (luonnoksen prEN 15497 mukaan) ja jotka on koottu käyttäen naulalevyjä.
Kattaa myös mahdollisen lahosuojauksen, mutta ei palosuojausta.

EN 14374:2004

Rakenteellinen kertopuu

Rakenteellinen kyllästämätön kertopuu,
(palo- ja lahosuojaus ei kuulu tähän)

EN 14342:2005
+A1:2008

Puulattiat

Puisten lattiapäällyste- ja parkettituotteiden sisäkäytössä lattiapäällysteinä, mukaan lukien katetut julkiset liikennetilat.
Myös mahdollinen palosuojaus kuuluu tähän

EN 14080:2005

Liimapuu

Liimapuu, myös lahosuojattu kuuluu
Vähintään 4 vaakalamellia
Tulevassa standardiluonnoksessa:
Vähintään 2 lamellia, jotka 6-45 mm (liimapuu)
tai vähintään 2 sahatavaraa 45-85 mm (liimattu sahatavara)

EN 14081-1:2005
+A1:2011

Lujuuslajiteltu puutavara

Koneellisesti tai visualisesti lujuuslajiteltu sahatavara – sahattu suorakaiteen muotoinen puu.
Kattaa myös mahdollisen lahosuojauksen, mutta ei palosuojausta eikä sormijatkettua sahatavaraa.

EN 15497:2014 Sormijatkettu rakennesahatavara  

EN 14915:2006
+AC:2007

Puupaneelit ja –verhoukset

Massiivipuupaneloinnissa ja -verhouksessa (ml. seinäverhous) sisä- ja ulkokäytössä.
Myös mahdollinen lahosuojaus kuuluu tähän

EN 14545:2008

Puurakenteiden liittimet

Puurakenteiden metalliset liittimet:
mm. leikkauslevyt, vaarnarenkaat, naulalevyt, naulaus levyt..

EN 14592:2008

Vaarnakiinnittimet

Puurakenteiden metalliset vaarnakiinnittimet:
mm. naulat, ruuvit, tapit, pultit…

EN 14229:2010

Puiset sähköpylväät

Puiset sähköpylväät, joko lahosuojatut tai ei

EN 14351-1:2006 +A1:2010 Ikkunat ja ovet Ikkunat, kattoikkunat, sisäänkäyntiovet, joille ei ole palovaatimuksia.

prEN 14732

Puiset seinä-, lattia- ja kattoelementit

 

prEN 16351

CLT – Cross laminated timber