Olet täällä

Puurakentamisen Road Show alkoi - RunkoPES-järjestelmä käyttöön

Tämän vuoden puurakentamisen RoadShow 2013 -tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa puurakentamisesta. Helsingissä tänään 5.3.2013 alkanut 16 koulutuspäivän tapahtuma keskittyy puuelementtirakentamisen avoimen Runko PES - teollisuusstandardin ja siihen perustuvan tuotetarjonnan esittelemiseen. Eri paikkakunnilla pidettävien koulutuspäivien sarja on tarkoitettu rakennesuunnittelijoille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, rakennusvalvojille, paloviranomaisille ja arkkitehdeille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille.

RoadShow 2013 -koulutustapahtuman järjestävät Puuinfo Oy, Finnish Wood Research Oy ja Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen puurakentamisohjelma yhteistyökumppaneidensa kanssa. Tapahtumiin odotetaan yhteensä kahta ja puolta tuhatta osanottajaa.

Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen korostaa tämän vuoden puurakentamisen Road Shown koulutuksellista luonnetta. - Nyt on rakentamisen ammattilaisten  parissa tarvetta ajankohtaisen tiedon jakamiseen. Uudesta avoimesta teollisuusstandardista, RunkoPES- järjestelmästä, siihen perustuvasta tuotetarjonnasta ja CE-merkinnöistä tarvitaan rakentajien ja suunnittelijoiden parissa tietoa, korostaa Viljakainen.

Opiskelijoiden ja suunnittelijoiden kannattaa nyt olla Viljakaisen mukaan kiinnostunut puurakentamisesta, muistuttaa Viljakainen. - Puurakentamisessa on lähdössä paljon liikkeelle hankkeita, jotka työllistävät suunnittelijoita. Puurakentamiseen erikoistuneista suunnittelijoista on selvä pula, joka on seurausta alan koulutuksen vähäisyydestä.

Kun viime vuonna valmistui yli 30 betonialan ja seitsemän teräsrakentamisen rakenne-suunnittelijaa, puuhun erikoistui vain kaksi suunnittelijaa. Puurakentamisen suunnitteluvajeen paikkaamiseksi Aalto yliopisto aloittaa toukokuussa suunnittelijoille tarkoitetun puurakentamisen täydennyskoulutuksen.

- Koulutusvajeesta johtuen tämän vuoden Road Show on korostetusti koulutustapahtuma, jossa kunkin paikkakunnan ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli, kertoo Viljakainen. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tapahtuma on osa opetusta.

Puurakentamisen merkittävä puute poistuu

Avoimen RunkoPES-standardin uskotaan vauhdittavan teollisen ammattimaisen puurakentamisen läpimurtoa. - Tämä poistaa alalta merkittävän puutteen, kun vihdoin saadaan yhtenäinen standardi, arvioi Viljakainen.

RunkoPES-järjestelmässä sovitaan mittamoduulit, liitosperiaatteet ja perusrakenneratkaisut. Niiden mukaan eri valmistajien tuotteet ja ratkaisut ovat yhteensopivia. Suunnittelijat voivat suunnitella talon ilman, että he tietävät kuka sen rakentaa. PES- järjestelmä vakioi puurakentamisessa vain rakennusrungon liitosjärjestelmän. Vakiointi ei rajoita arkkitehdin suunnitteluvapautta eikä yrityskohtaisten sovellusten kehittämistä. Järjestelmän uskotaan helpottavan ja yhteneväistävän myös puurakentamisen määräysten tulkintaa eri paikkakunnilla, missä se on ollut tähän saakka vaihtelevaa.

- RunkoPES helpottaa suunnittelua ja antaa suunnittelijoille paljon muuntelumahdollisuuksia, nopeuttaa ja tehostaa elementtien asennusta sekä mahdollistaa elementtien hankinnan ja kilpailuttamisen usealta eri valmistajalta, kuvailee Viljakainen puurakentamisen avoimen järjestelmän etuja.

Samat rakentamisen pelisäännöt kaikille materiaaleille

Toimitusjohtaja Mikko Viljakaisen mielestä on välttämätöntä, että puurakentamisessa on avoin teollisuusstandardi samalla tavoin kuin betonirakentamisessakin, koska se on rakennusalan yleinen käytäntö. - Nyt luodaan rakennusalalle samanlaiset pelisäännöt ja puurakentamisen on aika sopeutua mukaan kilpailuun, sanoo Viljakainen. Tähän saakka rakennusliikkeet eivät ole lähteneet laajalti mukaan puukerrostalorakentamiseen, kun niiden runkojärjestelmien kilpailuttaminen on koettu hankalaksi.

Yhtenäinen järjestelmä luo puuelementtirakentamiseen vakioidut kantavien osien liitokset mittajärjestelmineen. Järjestelmä kattaa ranka- ja massiivipuurakenteet sekä pilari-palkkirakenteet. Standardisoidut liitosratkaisut mahdollistavat eri valmistajien tuotteiden ja ratkaisujen yhteensopivuuden. Esimerkiksi Ruotsissa käytetään samantapaista järjestelmää tilaelementtiratkaisuihin perustuvassa puukerrostalotuotannossa. Tähän asti teollisen puurakentamisen kohteella on ollut itsenäiset rakenneratkaisut, eikä kokemuksia ja oppimista ole voitu siirtää seuraaviin hankkeisiin.

- Työmailla piti keksiä aina pyörä uudelleen, vertaa Viljakainen. Jokaisella rakennushankkeella oli omat rakennepiirrokset, jolloin esimerkiksi asennustyöhön liittyviä ongelmia jouduttiin ratkomaan työmaalla sen sijaan, että rakennusosan valmistaja olisi suunnitellut ja tehnyt ne valmiiksi. RunkoPES-järjestelmässä on kiinnitetty suurta huomiota myös hyvään rakennettavuuteen ja laadunvarmistukseen.

RunkoPES edistää teollisen puurakentamisen läpimurtoa

Mikko Viljakainen uskoo RunkoPES-järjestelmän merkitsevän teollisen puurakentamisen läpimurtoa. - Kyllä tämä järjestelmä tehostaa puurakentamisen kilpailukykyä, lisää suunnittelijoiden mielenkiintoa puurakentamista kohtaan, tuo markkinoille lisää puurakentamisen ratkaisuja ja kasvattavaa rakennuttajien ja rakentajien kiinnostusta puurakentamista kohtaan, arvioi Viljakainen.

Yritysten on entistä helpompi kehittää omia puurakentamisen ratkaisujaan RunkoPES-järjestelmän pohjalta, kun suunnittelussa ja rakennusten toteuttamisessa on vallalla samat yhtenäiset laatukriteerit. Suuri odotusarvo järjestelmän käyttöönotossa kohdistuu puukerrostalorakentamiseen ja vanhojen betonikerrostalojen korjaus- ja täydentävään rakentamiseen. Puuosatoimittajien odotetaankin tuovan nyt tuoteosaamistaan mukaan kehitystyöhön entistä aktiivisemmin.

Osa PES-järjestelmän laatukriteereistä kattaa tulevaisuudessa myös rakennusmateriaalien ja rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset. RunkoPES ottaa huomioon rakennusalalle laaditut energiatehokkuusvaatimukset ja sen mukaan tehdyissä elementtiliitoksissa on huomioitu kaikki tekniset vaatimukset niin kantavuuden, ilmatiiviyden, ääneneristävyyden, paloturvallisuuden kuin kosteusteknisten ratkaisujen suhteen. - Tämä helpottaa paljon puukerrostalojen suunnittelua ja käytännön toteutusta työmaalla, tiivistää Viljakainen.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja, 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi

RunkoPES-aineistot löytyvät osoitteesta: www.puuinfo.fi/runkopes

Puurakentamisen koulutusRoadShow-kiertueen aikataulu: www.puuinfo.fi/ajankohtaista/puurakentamisen-koulutusroadshow-2013