Olet täällä

Puuosatoimittajat: Avoin järjestelmä vauhdittaa teollisen puurakentamisen läpimurtoa

Teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän RunkoPES- teollisuusstandardin käyttöönoton uskotaan lisäävän puurakentamisen kilpailukykyä ja edistävän ammattimaisen puurakentamisen volyymiä. "Tähänastinen ongelma on ollut se, että rakentajat eivät ole ottaneet ammattimaista puurakentamista vakavasti, kun puuosia ei ole voitu kilpailuttaa", sanoo aluejohtaja Janne Manninen Stora Ensolta. Mannisen mukaan avoimen järjestelmän puuttuminen on ollut selvästi teollisen puurakentamisen hidaste.

Johtaja Esa Kosonen Metsä Woodilta uskoo järjestelmän käyttöönoton lisäävän tarjouskyselyjen määrää sekä puurakentamisen uskottavuutta, kun samaan rakennuskohteeseen voi tulla periaatteessa eri puuosatoimittajien komponentteja. "Betoniteollisuuden etumatka on perustunut yhtenäisen järjestelmän käyttöön. Avoin puurakentamisen järjestelmä edistää teollista ammattimaista puurakentamista", sanoo Kosonen.

Runko-PES (PuuElementtiSysteemi) on teollisuusstandardi, jossa sovitaan mittamoduulit, liitosperiaatteet ja perusrakenneratkaisut. Niiden mukaan eri valmistajien tuotteet ja ratkaisut ovat yhteensopivia. Avoimen puurakennusjärjestelmän päätarkoitus on standardisoida elementtien väliset liitokset. "Yhtenäisillä ratkaisuilla määritellään detaljeja, kuten esimerkiksi ala- ja välipohjan liittäminen seiniin siten, että se täyttää rakenteiden kantavuudelle, kosteus- ja palotekniikalle sekö ääneneristykselle asetetut vaatimukset", kuvailee järjestelmän teknisessä kehitystyössä mukana ollut rakennusinsinööri Tero Lahtela avoimen standardin sisältöä. PES-järjestelmän kehitystyö on osa Finnish Wood Research Oy:n laajempaa Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimushanketta (TEPUTU).

Järjestelmän uskotaan helpottavan ja yhteneväistävän myös puurakentamisen määräysten tulkintaa eri paikkakunnilla, missä se on ollut tähän saakka vaihtelevaa. Lahtelan mukaan järjestelmän myötä suunnittelijat voivat suunnitella talon ilman, että he tietävät kuka sen rakentaa. "PES-järjestelmä vakioi puurakentamisessa vain rakennusrungon liitosjärjestelmän. Vakiointi ei rajoita arkkitehdin suunnitteluvapautta eikä yrityskohtaisten sovellusten kehittämistä.  Suunnittelijalle on järjestelmästä se hyöty, että kaikkia elementtien liitosratkaisuja ei tarvitse suunnitella kohdekohtaisesti uudelleen, vaan liitoksissa voidaan käyttää vakioituja liitostekniikan detaljiratkaisuja."

"Kun jokaisella elementtitoimittajalla on ollut erilaiset liitosratkaisut, ei ole voitu tehdä yhtenäistä suunnittelumenetelmää ja mallinnusohjelmaa. Tähän asti rakennesuunnittelija ei ole voinut tehdä mitään ennen kuin oli tiedossa, kenen järjestelmällä kohde toteutetaan. Nyt suunnittelija voi suunnitella vapaasti ja rakentaja toteuttaa kohteen haluamansa järjestelmän tai rakennusosatoimittajan elementeistä. "Kun tähän asti on suunnittelu aloitettu aina tyhjältä paperilta ja taisteltu samojen ongelmakohtien kanssa, niin liitostekniikan vakioinnin myötä suunnittelu helpottuu."

Avoin standardi parantaa puurakentamisen kilpailukykyä

Tero Lahtela uskoo avoimen standardin lisäävän puurakentamisen kilpailukykyä, koska se tulee samanlaisten rakentamisen pelisääntöjen piiriin kuin betonirakentaminen. "Rakennuttajan ei tarvitse ostaa taloa tulevaisuudessa yhdeltä toimittajalta, vaan nyt voidaan kilpailuttaa puurakenneosia monilta eri toimittajilta. Rakentajan ei tarvitse miettiä kohde kerrallaan, miten elementit liitetään toisiinsa, kun avoimessa järjestelmässä se tehdään aina samalla vakioidulla tavalla. Tämä vaikuttaa myös vastuukysymyksiin myönteisesti, koska sen piiriin kuuluvat lujuus-, kosteus- ja palotekniset ratkaisut on vakioitu voimassa olevien säädösten mukaisesti. Rakentajan kannalta rakentaminen nopeutuu ja virheiden tekemisen riski vähenee. Tämä parantaa puurakentamisen läpimurtoa ammattimaisessa rakentamisessa", arvioi Lahtela.

Aluejohtaja Janne Manninen Stora Ensolta katsoo avoimen järjestelmän parantavan puurakentamisen kilpailukykyä ja edistävän ammattimaista puukerrostalorakentamista. "Tähänastinen ongelma on ollut se, että rakentajat eivät ole ottaneet ammattimaista puurakentamista vakavasti. Jos yksittäinen puuosatoimittaja on tarjonnut puurakentamisen järjestelmää rakentajalle, on törmätty kysymykseen, miten tarjousta voi kilpailuttaa. Tämä on ollut selvä teollisen puurakentamisen hidaste. "

"Nyt voidaan asentaa samoin vakioiduin käytännöin kenen tahansa toimittajan elementtejä. Tämä tuo työmaakäytäntöihin harjaantumista ja nopeutta, kun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen joka kertaa liitoksia tehtäessä. Avoin järjestelmä tuo kilpailuttamisen mahdollisuuden myös puurakentamiseen."

Johtaja Esa Kosonen Metsä Woodilta uskoo avoimen järjestelmän käyttöönoton lisäävän tarjouskyselyjen määrää puuosatoimittajille. "Markkinoilla rakennuttajat ja rakentajat voivat pyytää tarjouksia puurakentamiseen eri puuosatoimittajilta. Se, että samaan taloon voi periaatteessa tulla eri puuosatoimittajien komponentteja, lisää puurakentamisen uskottavuutta", sanoo Kosonen. "Betoniteollisuuden etumatka on perustunut yhtenäisen järjestelmän käyttöön. Avoin puurakentamisen järjestelmä edistää teollista ammattimaista puurakentamista."

Talotekniset ratkaisut mukaan järjestelmään

Kosonen uskoo järjestelmän kannustavan tuotekehittelyyn alueilla, jossa kilpailullisia elementtejä voidaan viedä eteenpäin. "Suuri odotusarvo kohdistuu ammattimaisen kerrostalorakentamisen lisäksi myös korjausrakentamiseen. Kun tulevaisuudessa energiamääräykset koskevat myös olemassa olevaa rakennuskantaa, RunkoPes-järjestelmä antaa saneerausrakentamiseen hyvät suunnittelun välineet. Puurakenteita voidaan käyttää energiatehokkuutta edellyttävässä korjausrakentamisessa, betonikerrostalojen julkisivujen elementoinnissa ja lisäkerrosten rakentamisessa", arvioi Kosonen.

Myös Lahtela katsoo, että talotekniikan integrointi järjestelmään on seuraava avoimen järjestelmän kehitysvaihe. "Avoimeen standardiin on jo nyt sisällytetty uusien energiatehokkuusmääräysten edellyttämät ratkaisut. Seuraavassa kehitysvaiheessa tulee kaikki talotekniset ratkaisut integroida järjestelmään, joka sekin tulee lisäämään puurakentamisen kilpailukykyä. Tämä edellyttää sitä, että kaikki puualan yritykset sitoutuvat kehitystyöhön, ovat siinä mukana ja haluavat, että järjestelmä tulee todella käyttöön", toivoo Lahtela.

"Elementtien esivalmistusta voidaan vielä kehittää ja viedä pidemmälle mm. talotekniikan suhteen, jolloin työmaalla tehtävä työ vähenee", sanoo Manninen. "Seuraava etappi järjestelmän kehittämisessä on talotekniikan integrointi elementteihin, joka sekin parantaa puurakentamisen kilpailukykyä. Talotekniikan osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on samaa luokka kuin rungon osuus. Meillä on nyt kehitystyössä puualan toimijat laajasti mukana. Komponenttitoimittajat ovat lähteneet mukaan, koska näkevät tässä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi parvekejärjestelmien kehittäminen, uusien energiamääräysten tuominen puurakentamiseen ja saneerausliiketoiminnan kehittäminen ovat esimerkkejä kehitystyön kohteista."

"Toivottavasti talotekniikka lähtee aktiivisesti mukaan kehitystyöhön ja tuo mukanaan osaamisensa avoimeen järjestelmään", toivoo Kosonen. "Nyt on tärkeä vaihe jakaa tietoa puurakentamisen avoimesta järjestelmästä niin suunnittelijoille, rakennuttajille kuin rakentajillekin."

 

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Tero Lahtela, rakennusinsinööri, 040 540 8978, tero@lahtela.info
Janne Manninen, aluejohtaja, 050 563 7365, janne.manninen@storaenso.com
Esa Kosonen, johtaja, 050 598 9562, esa.kosonen@metsagroup.com

RunkoPES-järjestelmän materiaalin ja ratkaisut koulutuspaketteineen saa käyttöönsä tilaamalla ne Finnish Wood Research Oy:stä (www.fwr.fi), toimitusjohtaja Kimmo Järvinen, 040 7206311, kimmo.jarvinen@fwr.fi