Olet täällä

Puun hyvinvointivaikutukset ovat kuuma tutkimusaihe Euroopassa

Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Riina Muilu-Mäkelä tekee perustutkimusta puun terveysvaikutusten parissa ja koordinoi Finnish Superwood -hanketta, jossa kartoitetaan puun terveysvaikutusten rinnalla sen kaupallista markkinapotentiaalia.

- Tutkimus puun terveysvaikutusten parissa on poikkitieteellistä ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmään kuuluukin lääkäreitä, biologeja ja psykologeja, arkkitehtejä ja myös tuotantotalouden osaajia.

Muilu-Mäkelän mukaan voidaan osoittaa, että puulla on rauhoittava vaikutus. - Puisten materiaalien on havaittu vaikuttavan myönteisesti. Pelkkä puumateriaalin tai pinnan koskettaminen tai katseleminen rauhoittaa, kun vaikutusta on tutkimuksissa verrattu moniin synteettisiin materiaaleihin tai metalliin.

- Hyvinvointiin liittyvien kokemusten mittaaminen on vaikeaa, koska siihen vaikuttaa monta tekijää. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin sanoa, että vaikka puumateriaalista ei pitäisikään, siihen silti yleensä reagoidaan neutraalisti. Puusta erittyy myös tuoksuja ja yhdisteitä, jotka koetaan usein miellyttävinä.

Muilu-Mäkelä toivoo lisää puurakentamisen referenssikohteita, joissa voidaan mitata käyttäjien omakohtaisia kokemuksia puusta. - Hyvinvoinnin mitattavuus perustuu ihmisen kokemukseen, joka välittyy fysiologiaan. Fysiologista reagointia materiaaleihin tai tiloihin voidaan mitata esimerkiksi hermoston toiminnan muutoksina. Puuhun liittyy monia erilaisia myönteisiä adjektiiveja kuten sympaattisuus, lämpöisyys ja esteettisyys.

- Rakentaminen perustuu teknis-taloudellisiin tekijöihin, joihin ei liity hyvinvointia tukevia tekijöitä. Kun voimme osoittaa, että puun käyttö esimerkiksi sisustuksessa lisää hyvinvointia, luovuutta ja tehokkuutta, silloin sille tulee konkretiaa ja rahassa mitattavaa arvoa.

Nyt tarvitaan tutkijan mielestä lisää yhteistyötä arkkitehtien kanssa ja enemmän poikkitieteellistä tutkimusta. - Puun hyvinvointivaikutukset ovat kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä etenkin Euroopassa. Tutkimusta tehdään useissa maissa, koska puun vaikutukset hyvinvointiin on tiedostettu, mutta tieteellistä näyttöä on vielä suhteellisen vähän. Erityisesti puurakentamisen maissa puun hyvinvointia tukevien ominaisuuksien todentaminen ja siihen liittyvät erilaiset tuotteet ja sovellukset tuovat kilpailuetua.

- Nyt tarvitaan lisää puurakentamisen referenssejä ja niiden parissa tehtävää tutkimusta ja resursseja siihen. Tieteellisen näytön kautta puulle voitaisiin jopa luoda suomalainen superpuu brändi.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.