Olet täällä

Puun asemaa rakennusteollisuudessa vahvistetaan – Mikko Viljakainen Puutuoteteollisuus ry:n johtoon

Puuinfon toimitusjohtaja TkL Mikko Viljakainen aloitti vuoden vaihteessa myös Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yrityksiä Rakennustuoteteollisuus RTT:ssä. Puutuoteteollisuus ry:n edellinen johtaja DI Markku Leinos jatkaa puutuotteiden erityisasiantuntijana syyskuun loppuun. Muutos on osa toimenpiteitä, joilla puutuotealan asemaa rakennusteollisuudessa vahvistetaan.

Puurakentamisesta on tullut puutuotealalle selkeä kasvualue kotimaassa ja erityisesti vientimarkkinoilla. Kasvua voi tapahtua sekä määrässä että arvossa. Puutuotealalla onkin virinnyt vahva kiinnostus uusien rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen, joten puutuotealalle on luontevaa olla vahvemmin läsnä siellä, missä rakentamisen säädöskehitykseen, standardisointiin ja koulutukseen vaikutetaan.

Nyt myös suuret metsäteollisuuden osana toimineet suuret puualan yritykset ovat tulleet rakennusteollisuuden toimintaan mukaan.  - Osallistumalla toimintaan voimme parhaiten vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa rakennusalan kannanottoihin ja edunvalvontaan. Rakennustuoteteollisuudessa myös on erinomaista osaamista mm. standardisoinnissa ja rakentamisen ympäristökysymyksissä, joista puuala voi hyötyä, toteaa Viljakainen.

Toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset entistä kilpailukykyisempien puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiselle ja käyttöönottamiselle. - Puutuoteteollisuus haluaa tuoda rakentamiseen uuden kilpailukykyisen vaihtoehdon, joka myös vastaa rakennusalalla ajankohtaisiin energia- ja resurssitehokkuuden haasteisiin. Emme ole hakemassa puurakentamiselle tukia tai helpotuksia, vaan tasavertaista kilpailuasemaa ja sitä, että kilpailua käydään yhteisesti sovittujen kriteerien mukaan. Puutuoteteollisuus ry aikoo kantaa kortensa kekoon yhteiseksi hyväksi ja huolehtia samalla omasta osaamisestaan, standardeista yms. siten, että puu on helppo ottaa mukaan rakentamisen kilpailuun, sanoo Viljakainen.

Säädösmuutokset asettavat rakentamiselle uusia haasteita

Puualan sijoittumista Rakennusteollisuuden yhteyteen on valmisteltu pitkään.  Toimitusjohtaja Viljakaisen mukaan eräs keskeinen peruste yhteistyöhön hakeutumiselle ovat rakennusalalla lähivuosina tapahtuvat säädösmuutokset. Viljakainen muistuttaa, että nyt rakennusala on kovassa murroksessa. EU:n ja kansalliset säädökset, ilmastomuutos sekä energia- ja materiaalitehokkuusvaateet asettavat tulevaisuudessa rakentamiselle uusia haasteita. - Emme kuvittele, että uusi säädösmaailma syntyy puun ehdoilla, mutta pidämme tärkeänä, että puu ekologisena ja uusiutuvana materiaalina on mukana siinä, muistuttaa Viljakainen.

Heinäkuussa tänä vuonna tulevat voimaan uudet energiatehokkuusmääräykset, joilla uudisrakennusten energiatehokkuutta parannetaan noin 20 prosentilla. Pitkäjänteisenä tavoitteena on vuosikymmenen loppuun siirtyminen kokonaan nollaenergiataloihin, joissa on erityisesti kiinnitetty huomiota ympäristöä säästäviin energiantuotantomuotoihin, lämmöneristykseen ja ilmanvaihtoon.

- Jos rakentamisen tulevaisuutta arvioidaan erilaisten ympäristö- ja luonnonvarakysymysten näkökulmasta, puun käytön lisääntyminen rakentamisessa näyttää kansainvälisesti väistämättömältä, arvioi Mikko Viljakainen. Suomen pitää olla mukana tässä hyödyntämässä mahdollisuuksiaan myös vientimarkkinoilla. Kotimaassa käytännön tasolla tulee huolehtia siitä, että suunnittelijat voivat jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa vertailla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia. Puurakentamisella on kansantaloudelle itseään suurempi merkitys, sillä puun käytön lisääminen rakentamisessa palvelee koko metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa, muistuttaa Viljakainen.

Puutuoteteollisuuden tavoitteena on kehittää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen puurakennusteollisuus. Sen aikaansaamiseksi kotimaahan tarvitaan kansainvälisesti kiinnostavia puurakentamisen esimerkkihankkeita. Suomen rakentamismääräykset tulee viedä eurooppalaisen kehityksen kärkeen, mistä hyötyy koko rakennustuoteteollisuus. Suomessa kehitetyt ratkaisut eivät ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä, jos määräyksemme ovat muun Euroopan jäljessä. Myös osaamistasomme tulee nostaa vähintään kilpailija-maiden tasolle. Ennen kaikkea markkinoille tarvitaan uusia kilpailukykyisiä puurakentamisen kaupallisia ratkaisuja.

- Olemme edenneet viime vuosina nopeasti kohti vuonna 2009 asetettuja tavoitteita, sanoo Viljakainen. Palomääräyksiä on uusittu ja energiasäädökset ovat kehittymässä hyvään suuntaan. Myös materiaalitehokkuus ollaan liittämässä rakentamismääräyksiin, mikä on kannaltamme hyvä asia. Puurakentamiseen alkaa olla tarjolla uutta teollista ratkaisutarjontaa, jolla voidaan parantaa mm. rakentamisen tuottavuutta. Ongelmana ei enää ole puun kilpailukyky vaan se, että puu ei pääse mukaan kilpailuun, toteaa Viljakainen.

Puuala haluaa tasavertaisia kilpailuolosuhteita

- Materiaalien välinen kilpailu on rakennusalalla tosiasia. Puualan kannalta se ei ole haitallista, vaan rakentamisessa eri materiaalien tuleekin kilpailla. Asiakas tekee viime kädessä valinnan niiden keskinäisestä paremmuudesta kussakin kohteessa. Kilpailu on rakennusalan ja viime kädessä kuluttajien etu eikä siitä pidä nähdä minkäänlaisena haitallisena vastakkainasetteluna. Päinvastoin tulee huolehtia, että aitoja vaihtoehtoja on olemassa, sanoo Viljakainen.

- Puurakentamista on viime aikoina edistetty julkisuudessa voimakkaasti. Rakennusteollisuus puolestaan on puhunut materiaalineutraalin lähestymisen puolesta. Se tarkoittaa, että rakentamista koskevat vaatimukset tulee asettaa materiaalista riippumatta toiminnallisin perustein ja kaikille materiaaleille samoin. Puun käytön kannalta tällainen lähestyminen on erittäin hyvä, sillä se avaa kilpailua ja mahdollistaa puun mukaan tulon kilpailuun aikaisempaa useammin. Materiaalineutraalius voi parantaa puun asemaa myös muutoin, esittää Viljakainen.

- Puulta edellytetään usein sertifiointia ja alkuperätodistusta, joita muilta materiaaleilta ei vaadita, muistuttaa Viljakainen. Puukerrostaloilla on sprinklausvelvoite, mitä muilla materiaaleilla ei ole, vaikka kerrostaloasuntojen joulun ajan palo-onnettomuudet olisi voitu pääosin torjua, jos kaikissa asunnoissa, materiaalista riippumatta, olisi ollut sprinklaus. Myös rakennusalan koulutuksessa puun asemaa tulee parantaa. Rakennusalalle valmistuvien tulisi osata suunnitella ja toteuttaa puusta yhtä hyvin kuin muistakin materiaaleista, luettelee Viljakainen eroja puurakentamisen kannalta.

- Emme kuvittele, että rakennusteollisuuden edunvalvonta alkaa tehdä työtä pelkästään puun puolesta, muistuttaa Viljakainen. Olemme valmiita kantamaan kortemme kekoon rakennusalan parhaaksi ja tekemään yhteistyötä koko rakennusalan puolesta kaikkien toimijoiden kanssa. Meidän omasta osaamisestamme on kiinni se, miten meitä kuunnellaan rakennusteollisuudessa.

Puutuoteteollisuus ry haluaa yhteistyötä koko toimialan kesken

Puutuoteteollisuus ry on ammattimaisen puurakentamisen ja puupohjaisten rakennustuotteiden valmistajien edunvalvontaorganisaatio. Puutuoteteollisuus ry edustaa kattavasti puurakentamista, kantavia puurakenteita sekä puupohjaisten rakennustuotteiden valmistajia. Kantavien puurakenteiden rinnalla yritysten tuotteita ovat ikkunat, ovet, keittiökalusteet, kiinto- ja erikoiskalusteet, naulalevyristikot ja pientalot.

Puutuoteteollisuus ry:n toiminta keskittyy jäsentensä elinkeinopoliittisten etujen turvaamiseen. Edunvalvonnalla luodaan edellytykset kilpailukykyisten puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen ja rakennustuotteiden kehittämiselle ja käyttöön ottamiselle rakennusalalla.

Puutuoteteollisuus ry:n toiminta vahvistui merkittävästi vuonna 2011, kun Stora Enso, UPM ja Versowood liittyivät toimintaan mukaan. Jäsenkunnan kasvu mahdollistaa Puutuoteteollisuuden resurssien lisäämisen vuonna 2012. Puurakentamiseen ja puutuotteisiin liittyvään edunvalvontaan ollaan rekrytoimassa kahta uutta asiantuntijaa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenkuntaa. - Toivomme uusien järjestelyjen vahvistavan yhteisten tavoitteiden ajamista entistä näkyvämmin ja vahvemmin, sanoo Viljakainen

Saavuttaakseen päämääränsä Puutuoteteollisuus ry toimii aktiivisessa yhteistyössä Puuinfon ja Finnish Wood Researchin kanssa. Puutuoteteollisuus ry hakee yhteistyötä ja uusia toimintamuotoja myös alan muiden järjestöjen kanssa palvelutasonsa ja koko toimialan vaikuttavuuden parantamiseksi. Viljakainen jatkaa toimitusjohtajana myös Puuinfo Oy:ssä, joka muutti vuodenvaihteessa Rakennusteollisuuden taloon.

 

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, puh: 040 526 6413, mikko.viljakainen@rakennusteollisuus.fi