Olet täällä

Ministeri Tiilikaisen tavoitteena puurakentamisen ja puutuotteiden viennin lisääminen

Asuntoasioista vastaava maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tavoittelee tällä vaalikaudella puurakentamisen kasvua ja puutuoteteollisuuden tuotteiden pääsyä vientimarkkinoille. - Tärkeintä on että puurakentaminen etenee, sen osaaminen vahvistuu ja pääsemme uusilla puurakentamisen innovatiivisilla tuotteilla vientimarkkinoille. Myös ilmastomuutoksen torjunta on hyvä peruste edistää uusiutuvaan materiaaliin perustuvaa puurakentamista.

Tiilikainen pitää välttämättömänä, että valtakunnallista puurakentamisen ohjelmaa pystyttäisiin jatkamaan. – Vaikka varsinaista päätöstä sen jatkamisesta ei vielä ole, ohjelman tarve on pikemminkin kasvanut hyvien tulosten ja myönteisten vaikutusten myötä. Olemme saavuttaneet puurakentamiselle asetettuja tavoitteita, mutta töitä on vielä varsinkin puutuotealan vientimarkkinoilla. Suomen ei pidä tyytyä kalikan viejän rooliin, vaan pyrkiä viemään mahdollisimman pitkälle jalostettuja puutuoteteollisuuden tuotteita.

-Vientimarkkinoille pääsemisen kannalta on välttämätöntä, että me hankimme kokemusta ja osaamista teollisesta puurakentamisesta kotimaassa, jotta voimme mennä vahvoina ja kilpailukykyisinä vientimarkkinoille, huomauttaa Tiilikainen.

Valtiovallalla perusteita edistää puurakentamista

Puurakentamisen edistäminen ankkuroituu hallituksen biotalousstrategiaan, jonka tavoitteena on nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen kärkimaaksi. Hallitus pyrkii lisäämään puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa teollisessa käytössä ja energiatuotannossa.

Tiilikaisen mukaan puutuoteteollisuudelle avautuu uusia mahdollisuuksia kasvavan sahapuutarjonnan myötä. Kun tulevien sellutehdasinvestointien raaka-aineen saatavuus on turvattava riittävällä kuitupuulla, markkinoille tulee samalla kasvava määrä sahateollisuudelle tukkipuuta jalostettavaksi. - Koska puutuoteteollisuuden tuotteilla ja rakentamisen komponenteilla on vientimarkkinoita, valtiovallan puolelta on perusteltua pökkiä puurakentamista ja puutuoteteollisuutta ohjelmatasolla eteenpäin, jotta se voisi kasvaa ja käyttää markkinoille tulevaa sahapuuta, muistuttaa Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan nyt tarvitaan toimia myös puun liikkeelle saamiseksi, jotta saadaan tavoitteena oleva 15 miljoonaa kuutiota puuta jalostukseen. Puurakentaminen on osa puun monipuolista käyttöä.– On edistettävä puukauppaa, sukupolven vaihtoa ja tilakoon kasvattamista osana metsätalouden strategiaa. Veroratkaisuja merkittävämpää on digitaalisuuden parempi hyödyntäminen puukaupassa. Kun meillä on kattava ajantasainen tietokanta metsistä, voimme siirtyä sähköiseen puumarkkinaan ja sen myötä metsien täysimääräiseen hyödyntämiseen, kertoo Tiilikainen.

Puu kaupunkirakentamiseen

Puukerrostalorakentamista Tiilikainen pitää hyvänä esimerkkinä puurakentamisen valtavista mahdollisuuksista. - Nopeimmin puun käyttöä voidaan lisätä juuri kaupunkirakentamisessa, mistä  Asuntomessujen puukerrostalo on hyvä esimerkki. Myös korjausikään tulevien lähiöiden korjaamiseen puuelementtirakenteet tarjoavat hyviä ja edullisia ratkaisuja. Nyt kun puun käyttö on uudisrakentamisen puolella saatu auki, on hyvä katsoa peruskorjaustarpeita ja täydennysrakentamista, mikä rooli puun käytöllä voisi niissä olla.

Hallitusohjelman eräs kärkihanke on saada pääkaupunkiseudulle lisää asuntoja, mikä toteutuu osin uudisrakentamisena ja osin jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamisena. - Peruskorjauksen yhteydessä voidaan lisätä vanhaan taloon kerroksia, saada taloyhtiölle neliöiden myynnistä tuloja ja samalla monipuolistaa vanhan rakennuksen ulkonäköä ja koko asumisen miljöötä. Korjaus- ja täydennysrakentamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, kuvailee Tiilikainen.

Tiilikaisen mielestä ilmastotavoitteiden kannalta puurakentamista tulisi edistää koko Euroopan laajuisesti, jolloin sen merkitys kasvaisi. Puu sitoo uusiutuvana materiaalina hiiltä ja tämä näkyy myönteisenä rakennuksen elinkaaren aikaisessa hiilijalanjälkivertailussa - Tämä on ekstra hyvää, joka kyllä tunnistetaan, mutta ei vielä noteerata siten, että rakentamisen materiaalit otettaisiin mukaan ilmastotavoitteiden sisään ja annettaisiin laajempaa merkitystä EU:n päätöksenteossa.

Puu tasavertaiseksi muun rakentamisen rinnalle

Tiilikainen korostaa sääntelyn purun välttämättömyyttä puurakentamisen vauhdittamisessa. -Edistämme puun käyttöä rakentamisessa muun muassa tarpeetonta sääntelyä purkamalla. Tämä valmistelutyö on parhaillaan meneillään. Tällä hetkellä rakentamismääräykset hidastavat puun käytön kasvua. Kohtuuhintainen asuntotuotanto on mahdollista myös nostamalla puurakentaminen tasavertaiseksi muun rakentamisen rinnalle.

Tiilikainen tunnistaa muiden rakentamisen materiaalien esillä pitämän kritiikin puurakentamisen edistämistä kohtaan. - Tämä happamuus on turhaa, koska kaikessa rakentamisessa tarvitaan kaikkia materiaaleja ja puun käytön lisäämisellä rakentamisessa on myös muita laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita kuten sahapuun käytön ja viennin lisääminen sekä vähähiilisyyden edistäminen.

 

Lisätietoja: erityisavustaja Tea Usvasuo, 046 922 8946, tea.usvasuo@ymparisto.fi

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

(Kuva: Pentti Hokkanen/YHA Kuvapankki)