Olet täällä

Kuisti

Talon sisäänkäynnin eteen tehty kuisti on monella tapaa hyödyllinen. Se suojaa sateella ja penkille voi istahtaa tai laittaa ostokset. Tällä sivulla esitellään pienehkön, talon seinää vasten omille perustuksille rakennettavan kuistin rakenteiden periaate ja yksityiskohtia.

Kuisti tulee suunnitella ulkonäöltään taloon yhteensopivaksi ja rakenteiltaan kestäväksi. Yhteensopivuutta talon kanssa voidaan parantaa käyttämällä samanlaisia muotoja, katon kaltevuutta, materiaaleja ja värejä. Rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaiset sääolot kuten sade ja lumi sekä tuuli. Ulkonevan kuistin rakenteet ovat usein säälle erittäin alttiita. Sadevesi ja lumen sulamisvesi eivät saa johtua kuistin kautta talon rakenteisiin. Lisäksi kuistin rakenteet ovat kulumiselle alttiit, sillä etenkin sisäänkäynnin yhteydessä kuistia käytetään paljon.

Rakennuslupa

Kuistin rakentaminen edellyttää usein rakennuslupaa tai vähäisinä julkisivumuutoksina vähintään rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Koska kuntien käytännöt ovat erilaisia, kannattaa käydä ennen suunnittelun aloittamista paikallisessa
rakennusvalvonnassa selvittämässä, minkälaiset suunnitelmat, lujuuslaskelmat ja lupa sekä suunnittelijat ja rakennustyön valvoja rakentamiselta edellytetään. Rakentamiseen voidaan edellyttää myös naapurin suostumusta, etenkin, jos kuisti rakennetaan asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Noudata aina rakennusvalvonnan ohjeita.

Rakenne ja perustukset

Kuisti suositellaan rakennettavaksi siten, että sen katto jää talon räystään alapuolelle. Tällöin kuisti on yksinkertainen toteuttaa ja talon räystäs suojaa kuistin katon ja talon seinän yhtymäkohtaa.

Kuistin tulee olla rakenteiltaan niin tukeva, ettei se pääse liikkumaan suhteessa taloon. Kuistin rakenteet voidaan kiinnittää talon runkorakenteisiin, jos talon runko on riittävän tukeva ottamaan kuistin aiheuttaman kuormituksen vastaan. Liitokset tulee tehdä siten, ettei niiden kautta johdu vettä talon rakenteisiin. Kun kuistin alla oleva maaperä on routimatonta, esim. kalliota, kuistille riittää yksinkertainen maanvarainen perustus, kuten perusmuuri, kiviperusta tai aluslaatta. Routivalla maaperällä kuistin alle tarvitaan peruspilarit, jotka routasuojataan tai ulotetaan routimissyvyyden alle. Jos korkeusero maanpinnan ja kuistin lattian välillä on suurempi kuin 250, kuistille tarvitaan porras. Kuistin eteen maahan voi nikkaroida erillisen porrasaskelman. Jos haluat rakentaa portaan kuistiin kiinni, keskimmäisiin pylväisiin voi kiinnittää kaksi kaltevaa reisipuuta. Lisätietoa löydät portaita käsittelevästä rakennusohjeesta.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).