Olet täällä

Puukerrostalon ulkoverhouksen palotekninen suunnittelu

Puukerrostalojen julkisivuissa voi alinta kerrosta lukuunottamatta käyttää puuverhousta, joka täyttää pintaluokkavaatimuksen D-s2, d0. Esimerkiksi umpinainen laudoitus täyttää tämän vaatimuksen. Myös julkisivumateriaaliksi soveltuvien puulevyjen käyttö on mahdollista. Alimmassakin kerroksessa voidaan käyttää puuverhousta, kun se on palonsuojakäsitelty vastaamaan paloluokkaa B-s2, d0. Tietyt paloturvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon puujulkisivun suunnittelussa (RakMK E1).

 

HUOMIOITAVA PALOTILANNE

RATKAISU

Palon leviäminen ulkoseinän tuuletusraossa

Pystysuuntaista hormivaikutusta rajoitetaan palo-katkottamalla tuuletusrako vähintään kerroksittain. Palokatko voidaan toteuttaa vaakasuuntaisin kuristusrakentein: esimerkiksi rei'itetyin teräsprofiilein tai puurimoin (ks. kuvat). Sivuttaissuuntaista palon leviämistä voidaan ehkäistä kaistoittamalla tuuletus-rako myös pystysuuntaisin rakentein, esimerkiksi puurimoin (n. k 1200). Julkisivuverhouksen katkomista kerroksittain palokatkoulokkein ei tällöin edellytetä.
Katso Puujulkisivun palokatko

Palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan

Ulkoneva räystäsrakenne ja ullakon vastainen ulkoseinä rakennetaan tiiviiksi ja paloa pitäväksi. Esimerkkiperiaate: (kuva) mikä kuva?

Julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa

Julkisivuverhouksen taustarakenteen jakaminen osiin siten, että julkisivurakenteen yksittäisen osan irtoaminen ei johda muiden osien putoamiseen. Sallittua julki-sivurakenteen osan kokoa ei ole määritelty paloturvallisuusmääräyksissä.

Julkisivupalon syttyminen alle 8 metrin etäisyydella sijaitsevien rakennusten tai rakennelmien kautta.

Palon leviäminen on estettävä esimerkiksi palomuurin avulla. Luokkavaatimus palomuurille on puukerrostaloissa EI-M 120.

Pelastautumistarve julkisivua pitkin

Seinille, joilla on ikkunoita tai muita aukkoja on tehtävä riittävät pelastustierakenteet.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.