Olet täällä

Puurakentaminen ja ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.

Puurakentaminen säästää luonnonvaroja

 • Rakentaminen kuluttaa Euroopassa enemmän raaka-aineita (painon mukaan noin 50 %) kuin mikään muu teollisuuden ala. Lisäksi rakentaminen ja rakennusten purkaminen tuottaa noin 40 - 50 % jätteistä. (Lähde: EU tutkimushanke RELIEF 2003, tausta-aineisto). Valta-osa rakentamisessa käytetyistä raaka-aineista on uusiutumattomia.
 • Rakentaminen ei lopu. Se tulee kasvamaan globaalisti. Syynä kasvulle ovat väestön lisääntyminen ja muuttovirrat. Maailman väestö lisääntyy 100 miljoonalla ihmisellä vuodessa. Arvioiden mukaan maapallon väkiluku kasvaa 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Samana aikajaksona noin miljardi ihmistä muuttaa kaupunkeihin. On myös arvioitu, että vuonan 2050 joka kymmenes ihminen maapallolla on pakolainen.
 • Rakentamisen aiheuttamaa uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja materiaalien valmistuksen aiheuttamia ympäristöhaittoja tulee vähentää kehittämällä keveitä rakenteita ja suosimalla uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien käyttöä.
 • Puurakenteet ovat keveitä. Puusta tehty talo painaa vain noin 1/5 - 1/8 vastaavasta kivitalosta.
 • Puu on uusiutuva rakennusmateriaali. Sillä voitaisiin heti korvata uusiutumattomien materiaalien käyttöä ja ohjata nämä uusiutumattomat luonnonvarat kansatalouksien kannalta arvokkaampaan käyttöön. Puutuotteiden valmistuksen aiheuttamat ympäristöhaitat ja energiakulutus ovat minimaaliset verrattuna esimerkiksi tiileen, betoniin ja teräkseen.

Puun käyttöä rakentamisessa voitaisiin huomattavasti lisätä.

 • Suomessa puun osuus rakentamisessa on noin 40 %, koko Euroopassa vain noin 4 %. Myös globaalisti puuta käytetään rakentamisessa verrattain vähän.
 • Puu ei rakentamalla lopu. Suomen ja Euroopan metsät kasvavat enemmän puuta kuin niitä kaadetaan. Suomen metsät kasvavat vajaassa 10 tunnissa yhtä paljon puuta, kuin koko vuotuisen asuntotuotantomme rakentamiseen kokonaan puusta tarvittaisiin.
 • Suomen ja Euroopan metsiä hoidetaan kestävästi (Sertifiointi). Metsien vuotuinen kasvu on huomattavasti suurempaa kuin poistuma.
 • Maailman metsäpinta-alan väheneminen tulee pysäyttää.

Puurakentaminen hidastaa ilmastomuutosta

 • Rakennusten käyttö aiheuttaa noin 39 % energiakulutuksesta ja 30 % hiilidioksidipäästöistä. Rakennustuotteiden valmistus puolestaan aiheuttaa lähteestä riippuen 5 - 12 % maamme energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Näistä päästöistä yli 90 % aiheutuu sementin ja teräksen valmistuksesta.
 • Jotta Suomi pääsisi sille asetettuihin ilmastotavoitteisiin, sementin ja teräksen käyttöä rakentamisessa tulee vähentää ja korvata vähemmän kasvihuonekaasuja aiheuttavilla materiaaleilla.
 • Puun käyttö rakentamisessa hillitsee ilmastonmuutosta. Puutalot aiheuttavat koko elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän ilmasto- ja ympäristöhaittoja kuin vastaavat betonista, teräksestä tai tiilestä rakennutut talot.
 • Puu hyödyntää kasvaessaan ilman hiilidioksidia, joka varastoituu puuhun. Puutalossa hiili säilyy pitkään, kun puurakenteet toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina. Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia. Se vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.
 • Puisten rakennustuotteiden valmistus tuottaa hyvin vähän hiilidioksidia kilpaileviin materiaaleihin verrattuna.
 • Puun käyttö korvaa rakentamisessa sellaisia tuotteita, joiden valmistus tuottaa hiilidioksidipäästöjä.
 • Puun käyttöä rakentamiseen voitaisiin lisätä huomattavasti ilman että ekologiset rajat tulisivat vastaan. Metsän hiilivaranto kasvaa päivässä saman verran kuin rakennuspuuteollisuus käyttää puuraaka-ainetta vuodessa.

Energiatehokas talo energiatehokkaasti rakentaen - puusta

 • Rakennusten käyttö aiheuttaa noin 39 % energiakulutuksesta. Rakennustuotteiden valmistus puolestaan aiheuttaa lähteestä riippuen 5 - 12 % maamme energiankulutuksesta.
 • Puusta pystytään tekemään vaatimusten mukaisia energiatehokkaita ja jopa energiaa tuottavia rakennuksia kustannustehokkaasti. Puisen matalaenergiatalon takaisinmaksuaika on lyhyt verrattuna esim. matalaenergia harkkotaloihin. Selvitysten mukaan hyvin tehty puinen talo kuluttaa 5…6 % vähemmän energiaa kuin vastaava kivitalo.
 • Puutuotteiden ja -rakenteiden valmistus kuluttaa vain vähän energiaa verrattuna muista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin ja rakenteisiin. Toisin kuin muilla materiaaleilla, suuri osa puutuotteiden valmistuksessa tarvittavasta energiasta perustuu uusiutuviin energialähteisiin.  Pääosa energiasta saadaan valmistuksessa syntyvistä sivutuotteista kuten puun kuoresta ja puupurusta. Peruspuutuotteiden kuten saha- ja höylätuotteiden valmistuksessa jopa syntyy enemmän energiaa kuin kuluu.

Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan kierrättää tai muuttaa energiaksi. Puusta saatu energia uusiutuvaa energiaa ja korvaa fossiilisia polttoaineita.