Olet täällä

Pientalohankkeen viranomaisasiat

5.0 VIRANOMAISASIAT

Rakentaminen on tarkoin säädeltyä toimintaa. Säädökset on laadittu rakennusten käyttäjiä ajatellen heidän parhaakseen. Viranomaisten tehtävä on valvoa että säädöksiä noudatetaan. Käytännössä tämä tapahtuu rakennusluvalla ja rakennusaikaisella valvonnalla.

Käytännössä säädökset ohjaavat suunnittelijoita ja toteuttajia. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien oikeellisuudesta, riittävyydestä ja ristiriidattomuudesta. Kokonaisvastuu hankkeesta on kuitenkin aina rakennushankkeeseen ryhtyvällä omakotirakentajalla.

5.1 RAKENNUSLUPA

Pientalon rakentamista varten tarvitaan rakennuslupa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupa on määräaikainen, jona aikana työt on aloitettava ja saatettava päätökseen. Muutoin luvalle tulee hakea jatkoaikaa.

Lupamenettelyt vaihtelevat kunnittain, minkä vuoksi kunnilla on omat ohjeet luvan hakemista varten. Niistä ilmenevät lupahakemuksessa vaadittavat asiakirjat, luvan käsittelyaika ja muu luvan hakemiseen liittyvä tieto. Rakennusluvan hakuohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Monessa kunnassa voi tietoa saada myös kunnan kotisivuilta internetistä (mm. rakennusjärjestys ja yhdyshenkilöt). Joissakin kunnissa myös lomakkeet on saatavissa netistä. Lomakkeita saa myös www.suomi.fi palvelusta.

Lupaa voi hakea itse. Rakennuslupahakemuksessa nimetään hankkeelle suunnittelijat. Keskeisin on pääsuunnittelija, jonka vastuulle jää kaikkien suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen. Hän osallistuu rakennusvalvonnan aloituskokoukseen rakennuspaikalla ja vastaa rakennusvalvonnan suuntaan myös keskeisten suunnitteluperusteiden täyttymisestä. Yleensä pääsuunnittelijaksi nimetään hankkeen arkkitehti (rakennussuunnittelija). Käytännössä suunnittelijat ovat aloittaneet työnsä tietysti jo aikaisemmin, mutta tässä vaiheessa myös rakennusvalvonta ottaa kantaa heidän pätevyyteensä. Päteviä suunnittelijoita ja työnjohtajia voi hakea FISE Oy:n rekisteristä.

Suositeltavaa on valtuuttaa kokenut suunnittelija laatimaan tarvittavat asiakirjat sekä tekemään käytännön toimenpiteet. Tällöin kaavakkeet tulevat täytetyiksi oikein ja tieto suunnitelmissa mahdollisesti olevista puutteista kulkee suoraan suunnittelijalle. Kokenut suunnittelija hankkii myös tarvittavat asiakirjat. Lisäksi ohjeita ja neuvoja antavat alueen rakennusvalvojat ja lupakäsittelijät. Paras yhteistyö neuvottelutilanteessa rakennusviranomaisten kanssa syntyy, kun luvanhakijalla on itsellään asiantuntijan kanssa mietitty ehdotus neuvottelun pohjaksi.

Rakennusluvan saajan tulee tutustua tarkoin rakennuslupapäätökseen sekä sen mahdollisiin ehtoihin, määräyksiin ja ohjeisiin. Rakennuslupa-asiakirjat on säilytettävä työmaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Asiakirjat luovutetaan vain käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tarkastuksissa. Tavallisesti omakotitalon rakennusluvan hakemuksessa tulee olla mukana seuraavat asiakirjat:

 • lupahakemus (rakennusvalvonnan lomake)
 • kiinteistön hallintaoikeuden selvitys (lainhuutotodistus, kauppakirjan jäljennös tai vuokrasopimuksen jäljennös)
 • virallinen tonttikartta tai kaavaote
 • selvitys julkisivuväreistä
 • rakennushankeilmoitus (RH-lomake)
 • rakennuksen pääpiirustukset kolmena sarjana sisältäen
  • asemapiirros
  • pohjapiirustukset, julkisivut ja leikkaukset
  • tarvittavat rakenneleikkaukset ja –tyypit
  • hormipiirustus

Tarvittaessa lupahakemuksen liitteeksi voidaan vaatia muitakin asiakirjoja tai selvityksiä. Jos suunnitelma sisältää poikkeuksen määräyksistä, tulee poikkeuksesta tehdä erillinen hakemus ja liittää hakemukseen yleensä naapurien suostumukset.

Rakennuslupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat kunnittain. Tavallisesti käsittelyaika on 4 - 8 viikkoa. Aika riippuu siitä, kuinka paljon rakennusvalvonnassa on käsiteltäviä hakemuksia ja pitääkö lupaa varten hankkia eri viranomaisten lausuntoja. Siksi lupaa kannattaa hakea ajoissa. Lisaksi tulee muistaa, että rakentaminen voidaan aloittaa vasta kun rakennuslupa on lainvoimainen, sillä päätöksestä on kahden viikon valitusaika. Töiden aloittamisesta on aina ilmoitettava rakennusvalvonnalle.

Rakennusvalvonnan suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, neuvonnasta sekä nii-hin liittyvistä yleiskuluista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu. Maksu on suoritettava, vaikka päätös olisi kielteinenkin.

5.2 RAKENNUSAIKAINEN VALVONTA JA TARKASTUKSET

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan jokaisessa rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Monessa tapauksessa pääsuunnittelija toimii myös vastaavana työnjohtajana.

Vastaava työnjohtaja kannattaa valita hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Hänen tulee huolehtia, että:

 • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan
 • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja noudatetaan rakentamismääräyksiä
 • ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta
 • tarvittavat katselmukset pidetään ajallaan
 • rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja muu tarpeellinen materiaali sekä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja

Lisäksi hän huolehtii rakentamisen työturvallisuudesta. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta sitä varten laaditulla lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus työn suorittamiseen.

Kiinteistön vesi- ja viemäritöitä varten vaaditaan tavallisesti rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymä henkilö (kvv-työnjohtaja), joka johtaa kvv -työtä ja vastaa siitä, että kvv-laitteistot asennetaan määräysten ja suunnitelmien mukaisesti. Yleensä kvv -työnjohtajalla tulee olla vähintään tehtävään soveltuva teknikon tut-kinto ja kokemusta, mutta omakotitalon asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja. Vastaavaksi kvv -työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan samoin kuin vastaavaa työnjohtajaa. Kvv -työnjohtajan tehtävät hoitaa tavallisesti asennustyöt tekevän yrityksen edustaja. Tästä kannattaa sopia sopimusta tehtäessä.

Omakotirakentajan on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen järjestämisestä ja kutsuttava se koolle ennen rakennustyön aloittamista. Paikalla tulee olla viranomaisen lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä (omakotirakentaja), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon vastuullisten osapuolten lisäksi kirjataan hanketta koskevat velvoitteet.

Katselmusten tarkoitus on varmistaa, että rakennustyö on tehty suunnitelmien ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Tarvittavista katselmuksista ilmoitetaan luvan myöntämisen yhteydessä. Katselmuksia pyydetään rakennustyön edistymisen mukaan, siten kun rakennusluvassa määrätään. Suoritettavia katselmuksia ovat:

 • pohjakatselmus
 • sijaintikatselmus
 • rakennekatselmus
 • savuhormien katselmus
 • öljylämmityslaitteiston katselmus
 • vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
 • sähkötarkastukset
 • osittainen loppukatselmus (muuttokatselmus)
 • loppukatselmus

Kaava-alueilla rakennusvalvontaviranomaiset vaativat rakennuksen paikan merkitsemisen mittaamalla. Sen tekee kunnan mittausosasto. Kaava-alueen ulkopuolella ja haja-asutusalueella sijainnin merkintää ei yleensä tarvita.

Pohjakatselmus tehdään kaivu- ja/tai louhintatöiden valmistuttua. Sen tekee rakennusvalvoja. Jos rakennus perustetaan paalujen varaan, katselmus tehdään paalutustyön alkaessa.

Sijaintikatselmuksessa varmistetaan, että rakennuksen paikka, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen suunnitelmien mukaiset. Katselmus tehdään, kun perustukset tai jalusta on tehty tai sen muotti laudoitettu.

Rakennekatselmuksessa tarkastetaan kantavat rakenteet, minkä vuoksi niitä ei saa peittää pysyvästi ennen katselmusta. Rakenteiden vaativuuden mukaan paikalle pyydetään myös rakennesuunnittelija.

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus pihajärjestelyineen on valmis. Katselmus on kuitenkin pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Muuttokatselmus pidetään, jos jokin rakennuksen osa halutaan ottaa käyttöön ennen koko rakennuksen valmistumista.