Olet täällä

Pientalohankkeen toteutusvaihe

Toteutusvaiheesta selvitään sovitussa aikataulussa ilman ikäviä yllätyksiä, kun toteutus on huolellisesti suunniteltu ja hankinnat päätetty ja sovittu. Melko tavallinen ongelma pientalorakentamisessa on, että rakentamiseen liittyviä hankintoja ei suunnitella ja sovita riittävän ajoissa ennen toteutuksen aloitusta. Hankintojen hoitaminen työmaalta on erittäin hankalaa varsinkin kun aikaa tarvittaisiin itse rakennustöiden suorittamiseen. Montulla sopiminen on usein myös kallista. Pahimmassa tapauksessa hankinnat eivät onnistu kireässä aikataulussa ja koko rakentaminen keskeytyy ja viivästyy.

4.0 TOTEUTUS

Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista työ tulee suunnitella huolellisesti. Työn suunnittelu on yhtä tärkeää kuin rakennuksen muukin suunnittelu. Tällä varmistetaan, että työ sujuu joutuisasti ja turvallisesti ja että eri työvaiheet tehdään ja tavarat toimitetaan työmaalle oikeaan aikaan.

Onnistunut työn suunnittelu edellyttää, että tekijä tuntee rakentamista riittävästi ja osaa hahmottaa kaikki tarvittavat työvaiheet ja toimenpiteet. Omatoimiselle rakentajalle ammattitaitoinen apu on paikallaan myös työn suunnittelussa.

4.1 TYÖMAAN SUUNNITTELU JA PERUSTAMINEN

Työmaa suunnitellaan siten, että kaikille toiminnoille on varattu luonteva paikka ja että liikkuminen työmaalla on helppoa ja turvallista. Rakennuspaikan lisäksi työmaalle sijoitettavia toimintoja ovat mm:

 • kulkutiet
 • materiaalivarastot
 • maamassojen säilytys
 • sosiaalitila
 • wc
 • jätepiste

Lisäksi työmaalle tarvitaan sähkö- ja vesiliittymät sekä muu kunnallistekniikka. Myös puhelin on hyvä apuväline työmaalla.

Lisäksi tulee suunnitella, miten rakennustarvikkeet toimitetaan työmaalle, missä tarvikkeita säilytetään ja liikutellaan työmaalla. Tärkeää on, että rakennus on hyvin saavutettavissa eri suunnista. Tie tontille ja rakennuksen ympärystäytöt kannattaa siksi tehdä huolellisesti varhaisessa vaiheessa. Tavarantoimittajan tulee voida ajaa autonsa rakennuksen läheisyyteen, jotta rakennustarvikkeet voidaan nostaa auton nosturilla oikeille paikoilleen. Tavarantoimituksia suunniteltaessa on hyvä tarkastaa myös kuljetusautojen nostokaluston ulottuvuus. Ympärystäytöt helpottavat myös myöhempiä työvaiheita.

Esimerkiksi julkisivuverhouksen asennus helpottuu ja mahdolliset telineet voidaan asentaa ja liikutella helposti. Jos kohteessa on erillinen autotalli, se kannattaa rakentaa ensimmäisenä työmaa-aikaiseksi varastoksi.

Työmaa tulee aidata, jotta sivulliset eivät joudu mahdollisille vaaroille alttiiksi. Rakennustyömaalla tulee olla kyltti, joka kertoo kohteen keskeiset tiedot ja vastuuhenkilöt.

Pintamaiden poiston jälkeen työmaalle tulee rakentaa kulmapukit, joihin rakennuksen nurkkapisteet merkitään linjalankojen avulla ennen kaivutöiden aloittamista.

4.2 TYÖVAIHEET

Puutalon paikalla rakentaminen voidaan jakaa 25 työvaiheeseen. Kuhunkin vaiheeseen kuuluu myös työ-vaiheen tarkastus ja -siivous.

1. MAA- JA POHJARAKENNUS

 • puiden kaato
 • kaivutyöt
 • täytöt, vaiheistettuna perustustöiden kanssa

2. PERUSTUKSET

 • paalutus (tarvittaessa)
 • anturat
 • perustukset
 • routaeristys
 • salaojat

3. RUNKO

 • puurunko perustuksilta katteenaluslevyyn
 • ala- ja välipohjat levytettynä (alapohja molemmin puolin)
 • ulkoseinät tuulensuojalevytettynä
 • sisäseinä-, hormi- ym. rungot
 • ristikot, kehärakenteet levytettynä
 • katteenaluslevy
 • räystäät
 • alaslaskujen rungot, alakaton koolaus

4. VESIKATTO

 • katteenalusta
 • vesikate
 • katon varusteet

5. ERISTYS

 • ala-, väli- ja yläpohja, seinät

6. IKKUNAT JA ULKO-OVET

 • asennus, tiivistys, listoitus

7. ULKOPUOLISET PUUVERHOUKSET

 • ulkoverhoukset alusrakenteineen
 • ulkopuoliset listoitukset / vuorilaudoitukset

8. PELLITYKSET

 • räystäät, piiput, hormit, ikkuna- ja ovipellit

9. ILMANVAIHTOTYÖT

10. LVV-TYÖT

11. SÄHKÖTYÖT

12. SISÄPUOLISET VALUTYÖT

 • kosteiden tilojen kallistusvalut

13. VÄLISEINÄT JA SISÄPUOLISET LEVYTYKSET

 • ulkoseinät, väliseinät, katot

14. SISÄPUOLISET MUURAUSTYÖT

 • takka, hormi, seinät

15. MAALAUS- JA TASOTETYÖT

16. TAPETOINTITYÖT

17. LAATOITUSTYÖT

 • vesieristykset
 • laatoitukset seinät, lattiat
 • saumaus

18. SAUNA

 • koolaus, lisäeristys, alumiinipaperien asennus ja tiivistys
 • panelointi seinät ja katto
 • lauteet, kaiteet

19. PARKETTI- JA MATTOTYÖT

 • kuivien tilojen lattioiden pinnoitteet (ei laatat) alusrakenteineen

20. MUUT SISÄVERHOILUT / VIIMEISTELYTYÖT

 • alakattojen puuverhoukset
 • seinien puuverhoukset
 • listoitukset

21. SISÄOVET

 • asennus, listoitus

22. KALUSTEET

 • asennus, listoitus

23. VARUSTEET, LAITTEET

 • asennus

24. ULKOMAALAUKSET

25. PIHATYÖT

 • pihan pintarakenteet
 • istutukset

Puuelementtitalossa työvaiheita on vähemmän, koska elementeissä on tavallisesti valmiina ulkoverhous, eristykset, levytykset, ikkunat ja ovet. On tärkeää käydä huolellisesti läpi, mitä elementtitoimitus sisältää, jotta osaa suunnitella muun rakennustyön ja tehdä tarvittavat hankinnat työmaalle.

4.3 TAVARAN TOIMITTAMINEN TYÖMAALLE

Rakennustarvikkeet toimitetaan työmaalle oikea-aikaisesti ja sovittuun paikkaan ja aikaan. Tarvikkeet myös pakataan oikeaan järjestykseen, joten ne voidaan asentaa paikalleen suoraan kuormasta. Tarvikkeille on ilmoitettu toimitusajat, joihin puutavarakauppias on sitoutunut. Ajat varmistetaan tapauskohtaisesti.

Täsmällisillä toimituksilla pyritään siihen, ettei rakennustarvikkeita tarvitse siirrellä työmaalla, mikä säästää työaikaa. Samalla vältytään osien varastoinnilta ja mahdolliselta hävikiltä työmaalla. Myös suojaaminen on helpompaa, kun tarvikkeiden säilytys on lyhytaikaista.

4.4 TAVARALIIKENNE TYÖMAALLA

Työmaalla rakennustarvikkeet pyritään nostamaan suoraan sinne missä niitä tarvitaan. Kaikkia tarvikkeita ei kuitenkaan voida toimittaa työmaalle optimoidusti vaan osaa tarvikkeista joudutaan säilyttämään työmaalla. Toimitukset tulee jaotella ja vaiheistaa siten, että suurimmat ja raskaimmat kuormat saadaan oikeisiin paikkoihin oikea-aikaisesti, jopa oikealle kerrostasolle.

Työmaalla säilytettävät tarvikkeet tulee sijoittaa lähelle rakennuspaikkaa, jotta kantoetäisyys on mahdollisimman lyhyt. Sijoittelussa kannattaa myös ottaa huomioon, missä tarvikkeita pääasiassa tarvitaan tai mitä seuraavaksi tarvitaan. Jossain tilanteissa työmaalla saattaa tulla ongelma, että tarvikkeita on liikaa työalustalla eikä työskentely ole kunnolla mahdollista.

Työmaalle on parempi ottaa vähän tavaraa kerralla ja lisätä toimitusten määrää kuin toimituskuluissa säästämällä saada koko työmaan toiminta hankaloitumaan. Tavaroita voidaan säilyttää työtasolla myös pyöräalustalla, jolloin niitä on helppo siirrellä ja työ sujuu joustavasti.

Työmaalla olevat tarvikkeet tulee aina suojata säältä. Se voidaan tehdä pressulla tai muovilla, joka peittää kuorman hyvin. Tuulen vuoksi suoja tulee kiinnittää huolellisesti. Tarvikkeilla tulee olla aina kunnon peti, joka on suora. Muutoin tolpat ja levyt saattavat kieroutua. Puutavara säilytetään nipuissa. Niput säilytetään painon alla ja suljetaan kiristysliinoilla uudelleen aina kun puutavaraa ei tarvita.

4.5 TYÖNTEKIJÖIDEN TARVE JA TEHTÄVÄT TYÖMAALLA

Työntekijöiden tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi:

A) Kohteen koko:Mitä suurempi kohde on, sitä enemmän työmaalle mahtuu työkuntia toimimaan siten, että ne eivät haittaa toistensa työskentelyä.

B) Aikataulu: Aikataulun kiristyessä lisätään normaalisti työntekijöiden määrää. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia työkuntien keskinäisestä työnjaosta, aikataulutuksesta ja siitä, että toiminnat työmaalla lomittuvat luontevasti. Tämä toimii kuitenkin vain tiettyyn rajaan asti, sillä tunnettua on, että tekijöiden määrän kaksinkertaistaminen ei tuplaa työvauhtia. Tyhjäkäyntiä syntyy osalle aina kun tekijöitä on paljon.

C) Työvaihe: Joissakin vaiheissa työmaalla ei mahdu työskentelemään kuin kaksi työntekijää, toisessa vaiheessa työtä voidaan tehdä lomittain useissa eri paikoissa.

D) Organisointi: Organisoimisella huolehditaan työn aikataulutuksesta, tekijöiden tehtävistä työmaalla, työnvaiheistuksesta, tavaran tilauksista, päätöksistä ja ongelmien ratkaisuista ja kaikesta työmaan sujuvaan toimintaan liittyvästä. Hyvin organisoitu pieni työkunta saa enemmän aikaan kuin suuri työkunta, jonka organisointi on huono.

E) Työntekijöiden ammattitaito: Osaavat tekijät tekevät työnsä huomattavasti muita nopeammin. Ero työsaavutuksissa voi olla kolminkertainen tai jopa suurempi.

Pientalotyömaalla sopiva työntekijämäärä on tavallisesti 2 - 4 työntekijää riippuen edellä mainituista tekijöistä. Yksinkin voi rakentaa, mutta tällöin tarvitaan tilapäistä aputyövoimaa ainakin nostojen aikana. Mitä enemmän työmaalle otetaan työntekijöitä, sitä huolellisemmin työn suunnittelu tulee tehdä. Pienellä väkimäärällä voidaan edetä työvaiheesta toiseen järjestyksessä. Suurella määrällä työtä joudutaan tekemään limittäin. Tällöin huolehditaan siitä, että eri työkuntien työvaiheet eivät ala vaiheistamaan toinen tois-taan ja että työt sujuvat samaan tahtiin, jolloin toinen ryhmä ei joudu odottamaan toisen toimintaa. Hyvä tapa on laatia tarkka työmaan yleisaikataulu ja sen lisäksi jokaiselle työntekijälle oma henkilökohtainen aikataulu.

Työnjako eri työntekijöiden välillä tulee tehdä selväksi. Tulee sopia, kuka vastaa mistäkin ja mitä kenenkin tehtäviin kuuluu. Työmaalla tulee olla aina työnjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi:

 • työturvallisuudesta ja siisteydestä vastaaminen
 • huolehtia että työt tehdään suunnitelmien mukaan
 • työmaan aikataulutus ja organisointi
 • tavaroiden tilaaminen ja työmaan tavaraliikenteen suunnittelu
 • työvälineiden ja laitteiden hankkiminen
 • päätökset ja mahdollisten ongelmien ratkaisut
 • muiden työntekijöiden opastus

4.6 TARVITTAVAT TYÖKALUT

Työkalujen hankintaan ja käytön opetteluun kannattaa varata aikaa. Huonoja työkaluja ei kannata hankkia, sillä hyvät työkalut ovat hyvän työn edellytys. Ennen hankintaa kannattaa harkita, kuinka kauan työkalua tarvitsee ja onko sille mahdollisesti myöhempää käyttöä. Kaikkia työkaluja ei tarvitse hankkia, sillä niitä on mahdollista myös vuokrata.

Puurakentamisessa perustyökaluja ovat vasara ja saha sekä mittaamisessa tarvittavat välineet mitta, kynä ja suorakulma. Käytännössä paineilmanaulain ja katkaisusirkkeli ovat korvanneet vasaran ja sahan. Lisäksi on olemassa suuri joukko muita työkaluja, joilla rakentamista voidaan helpottaa ja jouduttaa merkittävästi.