Olet täällä

Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutus (Vaapu)

Puuinfon järjestämä Vaativen puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu)

Koulutuksen aiheina ovat olleet puurakennukset, joiden suunnittelu edellyttää valtioneuvoston asetuksen mukaista vaativan luokan pätevyyttä kuten yli 2-kerroksiset asuinpuukerrostalot ja muut suurimittakaavaiset puurakennukset. Rakennesuunnittelun lisäksi koulutus on kattanut laajasti palo-, ääni-, jäykistys-, värähtely-, lämmöneristys-, kosteus-, talotekniikka-, pitkäaikaiskestävyys-, ylläpito-, huolto- ja korjauskysymykset sekä rakentamisen resurssitehokkuus-, elinkaari-, ympäristövaikutus- ja hiilijalanjälkitarkastelut. Puuinfo on järjestänyt viisi kertaa Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu-koulutus), vuosina 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018. 

Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta ovat vastanneet pääopettajat Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä ja lehtori Jani Pitkänen XAMK:sta. 

Tavoitteena on ollu, että oppilas hallitsee kunkin aihealueen perusteet syvällisesti, säädökset ja normit laskentamenetelmineen sekä kykenee näiden itsenäiseen käyttöön osana suunnittelutyötä.

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennus-insinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Osallistujilla edellytetään olevan perustiedot perustiedot ja aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta (noin 3 op). Koulutuksen tarkoitus on täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot tulee osallistujalla pääsääntöisesti olla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu teoriaopinnoista kahden päivän moduuleissa, joissa käydään läpi teoriasisältö ja esimerkkiharjoitukset. Moduuleisssa tehdään tutustumiskäyntejä, joko teollisuuteen tai työmaille mahdollisuuksien mukaan. Moduulien väleissä oppilaat soveltavat kotitehtävissä kurssilla läpikäytyjä esimerkkilaskelmia käytäntöön. Kurssi päättyy tenttiin. Opintopisteiden saaminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti.

Koulutukseen kuuluu vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka, joka on kestoltaan neljä päivää ja se suuntautuu Keski-Eurooppaan.

Tutustu tarkemmin Vaapu-koulutuksen sisältöön.

Opintopisteet

Koulutuksesta myönnetään opintopisteitä maksimissaan 7,5 op. Kotitehtävät ja opintomatka ovat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan.

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävän FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyttä haettaessa. 

Opintopisteet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
  • Teoriaopinnot: 3,5 op
  • Laskuharjoitukset: 3,5 op
  • Opintomatka: 0,5 op
  • Tentti:  Opintopisteet edellyttävät tentin hyväksyttyä suorittamista

Yhteyshenkilö

Hilppa Iittiläinen, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi, puh. 040 940 1300

 

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. © Puuinfo Oy