Olet täällä

Sahateollisuus (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

1.2.1. Kuivaus
1.2.1.14. ATK-ohjelma "Laatukamari": ATK-ohjelma Laatukanava"
1.2.1.6. Casehardening: esiselvitys
1.2.1.10. DWT-kuivaus
1.2.1.15. Elementtimenetelmän soveltaminen puun kaksiulotteisen kosteusdiffuusion mallittamiseen (diplomityö)
1.2.1.2. Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa
1.2.1.13. Jännityksen relaksaatio puurenkaassa kuivumiskutistumisen ollessa estetty
1.2.1.12. Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi - STRAIGHT-projekti
1.2.1.8. Modifioidun puun reaktiomekanismit: Puun pikakuivauksen vaikutus puun fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin (Osaraportti 1)
1.2.1.18. Männyn ja kuusen kuumakuivauskaavojen kehittäminen ja kuivatun sahatavaran ominaisuudet
1.2.1.7. Männyn säteensuuntaiset kapilaarisuuskokeet
1.2.1.19. Puun kuivumisen matemaattinen mallintaminen korkeissa lämpötiloissa
1.2.1.11. Sahan sivulautatuotannon jatkuvatoiminen nopea kuivaus - Estutkimus
1.2.1.16. Sahatavaran halkeilu teollisuuden koekuivauksissa
1.2.1.9. Sahatavaran jatkojalostuksen asettamat vaatimukset kuivauslaadulle ja eri tuotteille sopivat kuivausmenetelmät
1.2.1.4. Sahatavaran kamarikuivauskaavojen optimointi LAATUKAMARI-simulointiohjelmalla
1.2.1.5. Sahatavaran kanavakuivauksen optimointi LAATUKANAVA-simulointiohjelmalla
1.2.1.3. Sahatavaran kierouden vähentäminen kuivauksen keinoin, Esiselvitys
1.2.1.17. Sahatavaran kuumakuivaus, Esiselvitys
1.2.1.1. Yhteispohjoismainen kuivaustutkimus (Saha 2000)
1.2.2. Laatu ja lajittelu
1.2.2.5. Analysis of strength grading of sawn timber based on numerical simulation
F 1.2.2.1. Gradewood - Strength of European Timber
1.2.2.2. Lehtikuusen lahonkestävyys ja sen hyödyntäminen
1.2.2.9. Mäntyikkunoiden raaka-ainevaatimukset Englannissa
1.2.2.12. Pohjoismaisen sahatavaran lajitteluohjeiden soveltuvuus koneelliseen lajitteluun
1.2.2.6. Potential of strength grading of timber with combined measurement techniques
1.2.2.14. Puutuotteiden tuotetiedostot ja laatustandardit/PC-ohjelmiston käyttö tuoteominaisuuksien vertailuihin
1.2.2.4. Raaka-aineen saatavuus sahatavaran jalostukseen Suomessa
1.2.2.1. Sahatavaran automaattinen laatulajittelu
1.2.2.8. Sahatavaran laatulajittelu teollisuudessa - haastattelututkimuksen loppuraportti
1.2.2.10. Sahatavaran laaturyhmät
1.2.2.7. Sahatavaran lajittelun kehittäminen, alustavien koelajittelujen tuloksia
1.2.2.11. Sahatavaran ominaisuuksien tunnistaminen ja mittaaminen konenäkötekniikan avulla
1.2.2.13. Sahatavarasta valmistettujen tuotteiden raaka-ainevaatimuksia Suomessa
1.2.2.3. Spårbarhet, slutrapport
1.2.3. Muut
1.2.3.4. Jakosahausmenetelmien vertailu
1.2.3.24. Jakosahausmenetelmien vertailu
1.2.3.23. Kannattava jatkojalostus
1.2.3.20. Kannattava saha, yhteenvetoraportti
1.2.3.22. Kannattava saha: Teknologiset vaihtoehdot
1.2.3.10. Logististen tekijöiden merkitys mekaanisen puunjalostusteollisuuden toimintojen sijoittelussa
1.2.3.2. Lämpökäsitellyn sahanpurun käyttömahdollisuudet maa- ja tierakennuksessa, Feasibility Study
1.2.3.7. Puun leikkaaminen sahauksen korvaavana menetelmänä
1.2.3.14. Puun liimausprosessin nopeuttaminen. Esilämmitetyn puupinnan liimaus
1.2.3.13. Puurakenneliimaus. Sahatavaran jatkaminen, nykyisen ja uuden jatkosteknologian mahdollisuudet
1.2.3.15. Puurakenneliimaus. Työmaaliimaus
1.2.3.18. Puutuoteteollisuuden logistiikan kehittäminen
1.2.3.19. Sahan runkoaseman vaikutus sahan toimintaan ja kannattavuuteen verrattuna tukkien hankintaan tavaralajimenetelmällä
1.2.3.17. Sahan sisäilmaston parantaminen
1.2.3.6. Sahan tuotannon ohjattavuusanalyysi
1.2.3.16. Sahatavara ja kilpailevat materiaalit
1.2.3.12. Sahatavaran käytöstä ja käyttäjistä Suomessa ja tärkeimmissä vientimais-samme
1.2.3.11. Sahatavaran loppukäyttö 1960-luvulta nykypäivään
1.2.3.9. Sahatavaran loppukäyttö huonekalu- ja pakkaussektoreilla
1.2.3.8. Sahatavaran loppukäyttö rakentamisessa 1996
1.2.3.25. Sahatavaran tasausvara
1.2.3.21. Sahatavaran varastointi- ja kuljetusjärjestelmien kehittäminen
1.2.3.5. Sahateollisuuden logistiikkaselvitys
1.2.3.1. Saksan sahateollisuus 1995/Vaikutukset Suomeen
1.2.3.3. Sormijatkamisen hyväksyttyys ikkuna- ja ovenkarmi-teollisuudessa Euroopan eri maissa