Olet täällä

Perusteollisuus: Raaka-aine (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

1.1.1. Hankinta
1.1.1.2. Puuraaka-aineen hankinta saharunkoina
F 1.1.1.1. Forest big data
1.1.1.3. Saharunkohankinnan vaikutukset sahauksen ja myynnin kannalta
1.1.1.5. Sahatukkien käsittelyvauriot ja niiden merkitys
1.1.1.6. Tukkien käsittelyvaurioiden vaikutus sahatavarasaantoon
1.1.1.1. Tukkien tuoteryhmittäisen hankinnan mahdollisuudet
1.1.1.4. Tuotelähtöinen puunhankinta/Osaprojekti Sahatavaran laadut ja arvosuhteet""
1.1.2. Varastointi
1.1.2.1. Bakteerivaurioiden synty mäntytukeissa vesivarastoinnin aikana
1.1.2.2. Bakteerivaurioiden synty vesivarastoiduissa mäntytukeissa kylmänä vuodenaikana
1.1.2.4. Bakteerivauriot tukkien vesivarastoinnissa, väliraportti
1.1.2.8. Kemisk och mikrobiell påverkan på virke och miljö vid bevatt-ning av timmer (suomenkielinen tulostiivistelmä)
1.1.2.9. Koivutukkien varastoin-nin vaikutus puun fysikaalisiin ominaisuuksiin
1.1.2.5. Märkävarastoinnin vaikutuksesta puuaineksen laatuun, kirjallisuusselvitys
1.1.2.6. Puun kaatoajankohdan, kuoren ja veden hapetuksen vaikutus tukin bakteerivaurioi-hin vesivarastoinnissa
1.1.2.3. Tukkien vesivarastoinnissa syntyvien soluvaurioiden estäminen/I jatkotutkimus
1.1.2.7. Vesivarastoinnissa syntyvien bakteerivaurioiden estäminen. Yhteenveto kenttä- ja laboratoriotutkimuksista
1.1.3. Mittaus
1.1.3.8. Leimikoiden apteerausvaihtoehtojen optimointi - esitutkimus
1.1.3.7. Menetelmä yksityiskohtaisen runkotiedon tuottamiseksi ja aineiston kuvaus
1.1.3.3. Mittaustarkkuuden vaikutus sahan tukkijakauman ohjaukseen
1.1.3.1. Puun sisäisen laadun selvittäminen, toteutettavuusselvitys
1.1.3.6. Puuston ennakkotiedon hankintamenetelmät ja käyttö
1.1.3.4. Rungon kapenemisen ennustaminen hakkuukoneen mittalaitteella. Ennustus-menetelmien vertailu
1.1.3.9. Tukkien laatukriteerit ja apteerauksen arvoperusteet
1.1.3.5. Tukkijakauman ohjaus
1.1.3.2. Yksisegmenttisen mittalaitteen toteutus (Tomo2")"
1.1.4. Muut
F 1.1.4.2. Energiapuun mittaus ja kosteudenhallinta
1.1.4.8. Koemetsiköt ja niiden puusto vanerikoivujen koesorvaus-aineistossa keväällä 1997
1.1.4.11. Kuusileimikoiden arvoerojen merkitys hankinnan suuntaamisessa
1.1.4.6. Lannoituksen vaikutuksesta puuraaka-aineen ominaisuuksiin
1.1.4.7. Lehtikuusen lahonkestävyys
F 1.1.4.8. Mechnical Characterization of wood for knowledge-based timber industry, MechWood
F 1.1.4.9. Mechnical Characterization of wood products and connections (MechWood 2)
1.1.4.1. Mekaanisen metsäteollisuuden kilpailukyky eri puuraaka-aineista
1.1.4.3. Mekaanisen metsäteollisuuden puustamaksukyky
F 1.1.4.6. Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys
F 1.1.4.1. Puuta rikkomattomat mittausmenetelmät, loppuseminaari
F 1.1.4.5. Puutuoeteollisuuden raaka-aineen laadun näkymät ja kilpailukyky
F 1.1.4.3. Puutuoteala biotaloudessa
1.1.4.4. Rungon eri osien puustamaksukyky
1.1.4.5. Runkohinnoittelu
1.1.4.9. Selvitys hakkuukoneen tiedonsiirtostandardista
1.1.4.2. Tukin ja rungon arvonlaskentaohjelmiston kuvaus
1.1.4.10. Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi
F 1.1.4.4. Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU), loppuraportti
F 1.1.4.7. Value added by optimal wood raw material & processing (VARMA)